نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لامه طباطبایی

چکیده

هدف: این پژوهش، با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، و به روش پیمایشی – توصیفی انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه هوش فرهنگی وابعاد آن با عملکرد کتابداران با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، مورد بررسی قرار گرفته است و جامعه مورد مطالعه، کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی(مجموعا 56 مدیر و کتابدار) می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که بین هوش فرهنگی و عملکرد کتابداران رابطه معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی محاسبه شده 0.63 بین هوش فرهنگی و عملکرد، 0.39 بین مولفه استراتژی هوش فرهنگی و عملکرد، 0.51 بین مولفه دانش هوش فرهنگی بر عملکرد، 0.49 بین مولفه انگیزش هوش فرهنگی و عملکرد، 0.47 بین مولفه رفتار هوش فرهنگی و عملکرد را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مولفه‌های هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی به ترتیب مولفه استراتژی هوش فرهنگی، مولفه دانش هوش فرهنگی، مولفه انگیزش هوش فرهنگی، مولفه رفتار هوش فرهنگی است. بین هوش فرهنگی و تمام مولفه‌های ذکر شده با عملکرد کتابداران در سطح آلفای 0.05 رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cultural intelligence on the performance of Allameh Tabatabai University librarians

نویسندگان [English]

  • mitra samiei 1
  • samira aqaei 2
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the role of cultural intelligence is a function of Allameh Tabatabai University librarians.
Methodology / Approach: This study of the application, and the survey - conducted descriptive. The relationship between cultural intelligence and dimensions to the functioning of librarians using questionnaires, examined and studied community, is academic librarians Tabatabai (a total of 56 managers and librarians) .
Results: The findings show that there is a significant relationship between cultural intelligence and performance libraries. The calculated correlation between cultural intelligence and performance 0.63, 0.39 between cultural intelligence strategy and performance components, the components of cultural intelligence on performance 0.51, 0.49 between the components of cultural intelligence motivation and performance, 0.47 between the components of cultural intelligence and performance shows.
Conclusion: cultural intelligence librarians Allameh Tabatabai University, the components of cultural intelligence strategy, intelligence and elements of cultural knowledge, cultural intelligence motivation component, component behavior is cultural intelligence. Between cultural intelligence and all the components mentioned there is a significant relationship with the librarians at the alpha level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Cultural intelligence Knowledge
  • Cultural intelligence strategy
اسلام پور،ح (1391). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان بهزیستی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
حاتمی، س (1390). بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران و کتابداران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سلطانی، آ (1393). نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی.
علی پور حافظی، م و حمیدی، م (1391). بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران و کتابداران.
قاسمی، و، وحیدا، ف و یزد خواستی، گ(1389). تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 4(2)،44.
کاظمی، م(1378). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه. پایا‌ن نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
نائیجی، م و عباسعلی‌زاده، م(1385). هوش فرهنگی، سازگاری با ناهمگونی‌ها. مجله تدبیر، (181).
هادی‌زاده مقدم، ا و حسینی، ا(1391). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثر بخشی گروهی( موردکاوی مرکز نوسازی و تحول اداری). دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
  
 
Ang, S. & Inkpen, A.C. (2008). Cultural intelligence and offshore outsourcing success: a framework of firm-level intercultural capability. Decision sciences, 39(3), 337-358.
Ang S. & Vandyne L. & Koh C. & Yee Ng K. & Templer K. & Tay C. & Chandrasekar N. (2007). Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance. Management and Organization Review 3:3 335–371.
Ang , Soon (Editor),  Dyne , Linn Van ,Editor (2009).Handbook of Cultural Intelligence: Theory Measurement and Application . Retrieved 11 october,2016 from
 Ang , Soon;  Dyne , Linn Van ; Rockstuhl ,Thomas(2015).  Cultural intelligence : origins ,… In The Handbook of Advances in Culture and Psychology. Retrieved 11 october,2016 from
 
 
CQ Key Research Question : CQ Model. (2016). Retrieved 11 october,2016 from https://culturalq.com/research/
 
Early, P. C. & Ang, S. &Tan, J. S. (2006). Developing cultural intelligence at work. Stanford, CA: Stanford university press.
Early, P. C. & Peterson, R. S. (2004). Cultural intelligence as a new approach to international training for the global manager. Academy of management learning and education, 3(1), 100-115.
Matsumoto,David ; Hawang , Hyisung C.(2013)."Assessing cross –cultural competence: A Review of Available Tests.Journal of Cross-Cultural Osycology . 44(6):849-873. Retrieved 11 october,2016 from https://culturalq.com/wp-content/uploads/2016/06/JCCP-2013-Matsumoto-Hwang.pdf
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from cultures. Yormuth, ME. Intercultural press. Other.
Thomas, D. C. (2006). Domain and development of cultural intelligence: the importance of mindfulness. Group and organization management, 31(1), 78-99.
CAPTCHA Image