نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‏بندی نیازهای پژوهشی کتابخانه‏های عمومی استان خوزستان و تعیین اولویت‏های پژوهشی از میان نیازهای شناسایی شده از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‏هاست.
روش: این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان است که با استفاده از نمونه‏گیری طبقه-ای- تصادفی، حجم نمونه 169 نفر بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تی مستقل انجام گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نیازهای پژوهشی کتابخانه‌های عمومی شامل 9 محور اصلی و 100 موضوع پژوهشی بوده‌اند. مهم‌ترین محورهای پژوهشی مربوط به «مطالعات کتابخانه‌های عمومی» با میانگین 97/4، «مطالعات مربوط به کاربران» و «فناوری اطلاعات» با میانگین 79/4 و «مدیریت و بخش اداری» با میانگین 07/4 بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که موضوعات تازه و کاربردی، موضوعات مبتنی بر آینده و موضوعات مرتبط با فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام پژوهش‌های آینده‌ی کتابخانه‌های عمومی دارای اولویت بیش‌تری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need Assessment and Determination of Research Priorities of Public Libraries of Khuzestan in view of Managers and Librarians of the Libraries

چکیده [English]

Need Assessment and Determination of Research Priorities of Public Libraries of Khuzestan in view of Managers and Librarians of the Libraries
Abstract
Purpose: the main purpose of the present study is to identify and classify research needs of public libraries of Khuzestan Province and to determine research priorities among identified needs in view of managers and Librarians of the libraries.
Method: the present study that is adopted using survey method is an applied study in terms of purpose and in terms of nature; it is a descriptive-analytical study. Statistical population consists of all managers and Librarians of Public Libraries of Khuzestan province. Sample size was obtained to 169 people using stratified sampling method. Data analysis was done using descriptive statistics including frequency, mean value, SD and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov and t-test.
Results: Obtained results show that research needs of public libraries include 9 main domains and 100 research topics. The most important research fields have been related to Public Library studies with mean value of 4.97; user-related studies and Information Technology with mean value of 4.79 and administrative management with mean value of 4.07.
Conclusion: The results showed that new and applied topics, based on future topics and topics related to information and communication technologies for public libraries future research are more have priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Research needs
  • research priorities
  • public libraries
  • managers
  • librarians
انصاری، ع. (1378). بررسی نیازها و تعیین اولویت‏های پژوهشی در زمینه‏ی اقتصاد آموزش و پرورش از دیدگاه         گروه­های ذی نفع و ذی نفوذ و ذی علاقه. تهران: وزارت آموزش و پرورش- پژوهشکده­ی تعلیم و تربیت.
دیانی، م. (1387). رواج مسئله­سازی و افول مسئله­یابی در تحقیقات کتابداری. کتابداری و اطلاع­رسانی. 11             (1)، 3-6.
سالاری، م. (1379). ضرورت روی­آوری کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی به پژوهش. کتابداری و اطلاع­رسانی، 3 (3)، 80-93.
عامریون، الف.؛ تیمورزاده، الف.؛ علیجانزاده، م.؛ حکیم­زاده، م.؛ حسینی­شکوه، م.؛ بهادری، م.؛   طاهرنژاد، ک. (1393).         نیازسنجی و تعیین اولویت­های تحقیقاتی در حوزه­ی اقتصاد سلامت: یک مطالعه­ی ترکیبی در ایران. طب  نظامی،      16 (1)، 28-32.
فتاحی، ر. (1388). خلاقیت در پژوهش: تحلیل عناصر و عوامل نوآوری در پژوهش در چارچوب نظریه­های خلاقیت.        ارائه شده به همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع­رسانی: رویکردها، رویه­ها و کاربردها، تهران.
فتاحی، ر. (1390). حکایت استفاده­ی کاربردی از پژوهش­ها در ایران. فصلنامه­ی علوم و فناوری اطلاعات، 46       (4).
فتاحی، ر.؛ بگلو، ر.؛ آخشیک، س. (1393). گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده‏ی کتابداری و اطلاع‏رسانی در ایران:    نگاهی به شکل­گیری، دستاوردها و چالش‏های توسعه­ی علم اطلاعات و دانش­شناسی. شیراز: نامه­ی پارسی.
فتاحی، ر.؛ پریرخ، م.؛ سالاری، م.؛ زره ساز، م.؛ رجبعلی بلگو، ر.؛ پازوکی، ف. (1393). واکاری ابعاد برنامه­ی راهبردی        برای توسعه­ی پژوهش در سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مجله­ی پردازش و   مدیریت اطلاعات، 30 (2)، 573-602.
فتحی واجارگاه، ک. (1385). نیازسنجی پژوهشی: مسئله­یابی پژوهشی و اولویت­بندی طرح‏های تحقیقاتی ویژه‏ی مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی. تهران: آییژ.
کریمی، غ.؛ دماری، ب.؛ قره باغیان، الف.؛ رهبری، م.؛ وفاییان، و.؛ میناب سالمی، الف. (1384). نیازسنجی و تعیین           اولویت­های پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون. مجله­ی انتقال خون، 2 (4)، 123-134.
کوکرم، ک. (1394). سهم بودجه­ی پژوهش در سال 94؛ کم­تر از نیم درصد. جام­­جم آنلاین، بازیابی در 26 اسفند         1394، از http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1870576204023757767.
محمدی، ن.؛ احمدزاد اصل، م.؛ داودی، الف.؛ ناصربخت، م.؛ رستم‌زاد سرشکه، الف.؛ محمدی، ف.؛ نعیم بنگش، م.         (1387).  تعیین اولویت های پژوهشی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال      1387. مؤسسه­ی سلامت پژوهان نیکان.
 
Bezold, Clement; Miles, Ian (2002), Social science research priorities related to genomics. Foresight, 4 (4), 36-42.
Brenner, Maria; Hilliard, Carol; Regan, Geraldine; Coughlan, Barbara; Hayden, Sharon; Drennan,          Jonathan; Kelleher, Deirdre (2014). Research Priorities for Children's Nursing in Ireland: A Delphi         Study. Journal of Pediatric Nursing, 29 (4), 301-308.
Uslay, Can; Teach, Richard D. (2009), Marketing/entrepreneurship interface research priorities (2010-           2012). Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 10 (1), 70- 75.
Watson, Tom (2008). Public relations research priorities: a Delphi study. Journal of           Communication Management. 12 (2), 104-123.
Wilson, T. D. (1975). Research Priorities in Social Welfare Library and Information Work.  Journal of   Librarianship, 7 (4), 252-260.
 
CAPTCHA Image