آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه علم اطّلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری متوالی نظری انتخاب شده‌اند. داده‌های موردنیاز این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با مشارکت‌کنندگان در پژوهش گردآوری‌ شده است. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر از روش ارزیابی لینکولن و گوبا که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است، استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها براساس روش رمزگذاری نظری طی سه مرحله رمزگذاری باز، رمزگذاری محوری و رمزگذاری انتخابی انجام‌شده و سپس با استفاده از شیوه‌های منظم گردآوری داده‌ها به تشخیص مقوله‌های واقعی و مضمون‌های علمی پرداخته شده که طی آن 64 گزاره مفهومی استخراج و در نهایت بر اساس آن‌ها به تجزیه و تحلیل مضامین واقعی پرداخته شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که درحال‌حاضر کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان شبکه‌های اجتماعی را جهت اشتراک دانش، تجارب، ایده‌ها، انجام فعالیت‌های گروهی، سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مورداستفاده قرار می‌دهند اما به‌طورکلی دیدگاهی منفی از سوی این افراد نسبت به کاربرد شبکه‌های اجتماعی وجود دارد؛ البته در‌عین‌حال ارتباطات براساس توطیع و اشتراک دانش در این حیطه به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain how to use social networks for knowledge sharing by users of public libraries: A qualitative study

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to examine how social networks for knowledge sharing by users public libraries of the city of Kerman.
Methodology: In this study of qualitative approach and methodology underlying theory is used. The study population Kerman All user’s public libraries and sample using theoretical sampling were selected consecutively. Data for this study were collected through semi-structured interviews with the participants in this study. To determine the validity and reliability study of Lincoln and Guba assess the validity and reliability of quantitative research was used. Data is encrypted on the basis of theoretical analysis in three stages open encryption, encryption key and encryption selection and then using regular methods of collecting data to identify real issues and scientific themes addressed during the 64 propositions concept finally, based on the extraction and analysis of the real issues were discussed.
Findings and Results: The findings showed that current users of public libraries in Kerman social networks to share knowledge, experiences, ideas, group activities, entertainment and leisure time are used but generally negative views of the people of the functioning of social networks, but at the same time based communication and sharing of knowledge in this area exists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Social Networks
  • users of public libraries
ادیب­حاج­باقری، م. (1385). روش تحقیق گراندد تئوری، راه و روش نظریه­پردازی در علوم انسانی و بهداشتی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
اکبریه، ح. (1391). نقش شبکه­های اجتماعی در جلب مشارکت اجتماعی، بررسی دیدگاه­های دانشجویان کاربر فیس­بوک در دانشگاه­های شهر تهران. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز آموزش الکترونیک.
اناری، ف. (1391). بررسی مقایسه­ای استفاده از رسانه­های اجتماعی تعاملی وب 2 در به اشتراک­گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه لیمیریک ایرلند و دانشگاه اصفهان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی.
اناری، ف؛ عاصمی، ع؛ ریاحی­نیا، ن. (1392). بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه­های اجتماعی در به اشتراک­گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان. فصلنامه دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(20)، 10 - 23.
پادیاب، ج. (1391). رسانه­های اجتماعی فراتر از وب، فراتر از واقعیت. ماهنامه وب، 150، 81-83.
جباری، ن. (1392). ارائه الگوی مناسب از عوامل به اشتراک­گذاری دانش در میان اعضاء هیأت علمی دانشگاه­های گرگان. مقاله منتشر شده در ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران، اسفند، سالن همایش­های بین­المللی شهید بهشتی.
جعفرزاده­کرمانی، ز. (1390). عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک دانش اعضاء هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع­رسانی. پایان منتشرنشده دکتری کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی.
حریری، ن. (1385). اصول و روش­های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
رهنورد، ف؛ خاوندکار، ج. (1387). تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون­سپاری خدمات فناوری اطلاعات. مدیریت فناوری اطلاعات، 23(1)، 49 – 64.
زارعی، ا. (1393). رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه­های دانشگاهی، پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی.
محمدپور، ا؛ صادقی، ر؛ رضایی، م. (1389). روش­های تحقیق ترکیبی به­عنوان سومین جنبش روش­شناختی: مبانی نظری و اصول عملی جامعه­شناسی کاربردی. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 21(2)، 77 – 100.
نعمتی­ انارکی، ل. (1393). اشتراک دانش برون­سازمانی: ارائه الگویی جامع. مجله اطلاع­رسانی پزشکی نوین، 1 (1)، 10 – 25.
Aharony, N. (2010). Twitter use in libraries: An exploratory analysis. Journal of web librarianship, 4 (4), 333 – 550.
Chu, S. K.-W.; Chen, D. Y-T.; Xu, S.-Q. (2012). How do Libraries Use Social Media Networking Sites to Interact with users. Available at: http:// www. Asis.org/ assist 2012/ proceedings/ submissions/ 85.pdf.
Chu, S.; SDU, H. (2013). Social networking tools for academic libraries. Librarianship & Information science, 45, 64 – 75
Chumg, H.; Cooke, L.; Fry, J.; Hung, I. (2015). Factors affecting knowledge sharing in the virtual organization: Employees sense of well-being as a mediating effect. Computers in Human Behavior, 44, 70 – 80.
Dickson, A.; Holley, R. (2010). Social networking in academic libraries: the Possibilities & the concerns. New library World, 111 (11/12), 468 – 479.
Dokhtesmati, M.; Ghorbani Buosari, R. (2013). Knowledge Sharing in Iranian academic institutions: Meta-analysis approach. Social & Behavioral Sciences, 73, 383 – 387.
Forceir, E. (2012). A pilot study of Blog use for Internal Knowledge Sharing in academic libraries. Canadian Association of Information Science, 40th Annual Conference, waterloo, Ontario, June 2, 2012.
Lincoln, Y. S.; Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A.; Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques & procedures for developing grounded theory. California: Sage.
Tung – Chinglin, S.W.; Chun – Tai l. (2012). Exploring the affect factors of Knowledge Sharing behavior: The relations model theory perspective. Expert Systems with Applications, 39(1), 751764.
CAPTCHA Image