امکان سنجی ارائه آموزش مجازی در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به سنجش امکان ارائه آموزش مجازی از طریق اینترنت در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد پرداخته‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری از دو گروه اساتید دانشگاه پیام نور مشهد و کلیه دانشجویانی که در سال 1393 در مقطع کارشناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد مشغول به تحصیل هستند تشکیل شده‌است. برای بررسی امکانات موجود و اعلام کاستی های احتمالی از روش مشاهده نظام مند بهره گرفته شد. به این دلیل که آگاهی از برخی شاخص‌های غیر کلامی مثل علاقه و آگاهی به‌وسیله مشاهده امکان پذیر نبود، و نیز برای افزایش اعتبار و پایایی مشاهده، از پرسشنامه نیز استفاده شد. با توجه به آنچه در مشاهده محقق بدست آمد، زیر ساخت‌های مورد نیاز برای ارائه آموزش مجازی در حد ضرورت فراهم بودند. از طرفی، میانگین کل امکان ارائه آموزش مجازی از دیدگاه اساتید در حد متوسط(09/3)، و از نظر دانشجویان اندکی کمتر از حد متوسط(87/2) ارزیابی شد. بنابراین، امکان ارائه آموزش مجازی در دانشگاه مذکور در وضعیت قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Assessment of Offering B.A. Levels of Humanities through Virtual Education in Payam Noor University

چکیده [English]

Since virtual education has been considered as an alternative for conventional education and it is in progress in M. A. levels in Payam Noor University (PNU) the feasibility assessment of B.A. levels has been studied for the present study. In this study, the facilities and equipment needed for virtual education and the shortcomings of it in PNU is studied. The research is of practical ones and imperative survey is used as the research method. Statistical society contains of university teachers and all the students studying at B.A levels in 2014. For the study of facilities and equipment, systematic observation method was used. Due to some restrictions of motivation etc., and for the increase of validity and reliability a questionnaire was also used to collect the data. According to the observations, the basic equipment and facilities as: computers, internet, skilled personnel needed, economical budgets, and digital textbooks have already been provided in Mashad PNU. On the other hand, possibility of offering virtual education from the view points of teachers was 3.09 out of 5 and from the student's point of view was 2.87. Therefore, it is possible to offer virtual education to BA students in PNU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Virtual Education
  • Mashad Payam Noor University
 
1. افیونی صفورا، فروغی ابری احمدعلی، یارمحمدیان محمدحسین(1392). مطالعه امکان‌سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان). مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 2 (39) :80-92
2. بابایی، محمود(1389). مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.
3. حریری، نجلا(1385). اصول و روشهای پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
5. شعبانی نیا، فریدون؛ مختاری، وحید(1387). تحلیل و طراحی سیستمهای آموزش الکترونیکی. تهران: خانیران.
6. کشاورزی، محمدحسن، صلاحی، معصومه، حیدری، سید تقی، صالحی، مسلم، امیریان‌زاده، مژگان(1392). امکان‌سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1391. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی. 4 (1) :20-27
7. Arbaugh, J. B. (2010). Sage, guide, booth, or even more? An examination of instructor activity in online courses. Computers & Education, 55(3). P. 1234–1244
8. Diessl, Stefanie, Verburg, Frederik A., Hoernlein, Alexander, Schumann, Martin, Luster, Markus, Reiners, Christoph(2010). Evaluation of an internet-based e-learning module to introduce nuclear medicine to medical students: a feasibility study. Nuclear Medicine Communications, 31(12), p.1063-1067.
9. Shu Yu, I-Ju Chen, Kuei-Feng Yang, Tze-Fang Wang, Lee-Lan Yen(2007). A feasibility study on the adoption of e-learning for public health nurse continuing education in Taiwan. Nurse Education Today, 27( 7), p. 755-761.
CAPTCHA Image