بررسی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: شناسایی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی انجام گرفته است.
روش پژوهش:از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه‌ دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطلاعات و دانش شناسی (N=1000) شهر کرمانشاه می‌باشد بر اساس جدول مورگان، (N= 180) نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در قالب 5 متغیر بررسی کرده است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان رشته فناوری اطلاعات و تعدادی از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تأیید و جهت تأیید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از شاخص‌های میانگین و آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته‌ها: از دیدگاه دانشجویان کسب اطلاعات و اخبار با میانگین 4.07 در اولویت اول متغیر جستجوی اطلاعات، پیدا کردن دوست جدید با میانگین 4.43 در اولویت اول متغیر حفظ روابط، کمک در پیدا کردن محتوای سرگرم کننده از جمله نوشته‌ها و تصاویر ویدئویی با میانگین 4.54 در اولویت اول متغیر سرگرمی و وقت گذرانی، اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی با میانگین 4.63 در اولویت اول متغیر فعالیت های علمی و پژوهشی، پر کردن تنهایی و خلاء عاطفی با میانگین 4.47 در اولویت اول متغیر وضعیت فردی قرار دارند.
نتیجه‌گیری: مجموع نتایج نشان می‌دهد که انگیزه دانشجویان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌باشد. نتایج پژوهش می‌تواند در بررسی نیازها و شرایط دانشجویان و توجه به آن‌ها در بهره‌گیری هر چه بهتر از این شبکه‌ها راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review motives of the use of social networks among students of Information Science and Knowledge

نویسنده [English]

  • shahla lotfi harsini
Department of Information and Knowledge
چکیده [English]

aim: this study aimed to identify incentives for the use of social media by students of information science and knowledge science has been done.
Methods: study of the survey type . The study population study of students studying science knowledge (N = 1000) is in Kermanshah Based on Morgan's table (N = 180), they were selected through simple random sampling as a research sample. research tool questionnaire which have been researcher 5 index is related to the motivations of the use of social networksValidity of the questionnaire survey of IT professionals, and a number of professors and Information Science of approval and reliability Cronbach's alpha coefficient was used.In order to analyze data statistically, in this research computing mean and methods such as, Friedman test, has been used.
Findings: The students' perspective Information and news with an average of 4.07 in the first ranging search for information, find new friends with an average of 4.43 in the first ranging maintain relationships, help in finding entertainment content including text and video images with an average of 4.54 in the first ranging entertainment truancy, seeking and communicating with an average of 4.63 in the first ranging scientific and research activities, fill the emotional void with an average of 4.47 in the first alone with variable individual situation.

Conclusion: Results indicated that students' motivation to use different social networks. The results can be Studying the needs and conditions of the students and paying attention to them in the best possible use of these networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network
  • motivation
  • Students
  • Kermanshah
  • knowledge and Information Science
1. بی‌نا، (1391). صفر و یک تا بی‌نهایت. اقتصاد ایران، ماهنامه اقتصادی و مالی بین‌الملل، سال پانزدهم، شماره 161، 27 تیرماه.
2. جوادی‌نیا،ع؛ عرفانیان، م؛ عابدینی، م؛ عسکری، م؛ عباسی، ع؛ بیجاری،ب (1392). الگوی استفاده ازشبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. فصلنامه علمی وپژوهشی طب و تزکیه. 22(2)، 39-44.
3. داستانی، م؛ کرامتی، ج؛ پورفاطمی، ع؛ اکرامی، ع (1394). دلایل و انگیزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. مجله علم سنجی کاسپین. سال 2، شماره 2، صص 24-27.
4. شهابی، م؛بیات ،ق (1391). اهداف و انگیزه‌ها عضویت کاربران درشبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه مطالعات فرهنگ_ارتباطات، سال سیزدهم، ش20.
5. مرادی، ش؛ رجب پور، م؛ کیان ارثی، ف؛ حاجلو، ن؛ رادبخش، ن (1393). انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. دوره4، شماره10، صص 95-118.
6. میرمحمدصادقی، م (1391). تحلیل شبکه‌های اجتماعی با Nodexl. تهران: کیان.
7. نور محمدی، م (1390).نقش شبکه‌های مجازی درانقلاب تونس.  نشریه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی رسانه، 22، (4 و 3).
8. Boyd DM, Ellison NB (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. EngineeringManagement Review, IEEE 2010; 38(3): 16-31.Available at:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=5559139.
9. Eke Miss, H. N. Obiora, C. & Odoh Miss, J. N.(2014). The Use of SocialNetworking Sitesamong the Undergraduate Students of Universityof Nigeria, Nsukka.Library Philosophy andpractice (ejornal).paper 1195. Retrieved 2016, march 5, fromhttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1195.
10. Eteokleous, N. (2012). Facebook- Asocial Networking Toll for Educational Purposes Develophing Specal Interest Groups.ICICTE 2012 Proceedings. From: http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Why-Americans-Use-Social-Media/Main-report.aspx.
11. Hamade, Samir N. (2013). Perception and use of social networking sites among university students.Library, Vol. 62 No. 6/7, pp. 388-397.
12. Haneefa K. Mohamed; Sumitha E (2011).Perception and Use of Social Networking Sites by the Students of Calicut University. Journal of Library & Information Technology, Vol. 31, No. 4, July 2011, pp. 295-301
13. Lenhart, Amanda. & Madden, Mary, (2007). "Teens, Privacy & Online Social
14. Networks.Pew Internet & American Life Project". Washington, DC.Available:
16. Morris, Meredith Ringel; Teevan, Jaime; Panovich, Katrina.What do people ask their social networks, and why? A survey study of status message Q & A behaviour.CHI 2010, April 10–15, 2010, Atlanta, Georgia, USA.
17. Park, N. Kee, K. & Valenzuela, S. (2009). Being immersed in socialnetworking environment: Facebook groups, uses and gratifica-tions, and social outcomes.CyberPsychology & Behavior, 12(6),729–733.
18. Pempek T, Yermolayeva Y, Calvert S (2009). Collegestudents social networking experiences on Facebook. JAppl Dev Psychol.30(3):227–238.
19. Tiffany, A, Pempek, Yevdokiya.Yermolayeva, A. & Calvert, Sandra.L.(2008).College students' social networking experiences on facebook.Journal of Applied Developmental Psychology.30, 227–238.
CAPTCHA Image