ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران، مطالعه موردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو پردیس خواهران دانشگاه امام صادق و دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش علمی و کاربردی شهر قم انجام گرفته است. به این منظور تعداد 164 نفر از مدیران شاغل در معاونت های آموزشی، معاونت های پژوهشی و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت تحصیلات تکمیلی، معاونت اداری و مالی، مدیریت آزمایشگاه ها، روئسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی شهر قم به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه حاضر دارای 58 گویه و 11مولفه به کارگیری ICTدر تصمیم گیری، تدریس، اتوماسیون اداری، پژوهش،کتابخانه، آموزش آنلاین، ثبت اطلاعات وآمارها، ارتباطات سازمانی، ارزشیابی، مدیریت کارکنان و توانمندسازی هیئت علمی می باشند. یافته های به دست آمده نشان داد که وضعیت به کارگیری ICT در ارتباطات سازمانی،کتابخانه، اتوماسیون اداری از دیدگاه مدیران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قم مطلوب است. اما مولفه های به کارگیریICTدر تصمیم گیری، پژوهش،آموزش آنلاین،ثبت اطلاعات و آمارها،مدیریت کارکنان، توامند سازی هیئت علمی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بود.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزشی علمی، مدیران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the status of the use of ICT in universities and higher education institutions from the perspective of managers, research universities and educational institutions in Qom

نویسنده [English]

  • masoome moghimi firozabad
Sisters visiting professor at Imam Sadeq University Campus And Farhangian University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the status of application of information and communication technology in universities and scientific and practical educational institutions of Qom. To this end, the existing community of researchers in the study included students from faculties and managers of educational groups at universities and scientific and practical educational institutions in Qom. In addition, in order to calculate and process variables, Excel 2010, SPSS 22 software and independent regresion have been used. The performance of information and communication technology in universities and higher education institutions was studied in decision making components, office automation, research and teaching. The results of the research showed that ICT components are more perceptible in decision making.
Keywords: Information and Communication Technology, Academic Education, Managersگل بابا:
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the status of application of information and communication technology in universities and scientific and practical educational institutions of Qom. To this end, the existing community of researchers in the study included students from faculties and managers of educational groups at universities and scientific and practical educational institutions in Qom. In addition, in order to calculate and process variables, Excel 2010, SPSS 22 software and independent regresion have been used. The performance of information and technology in universities and higher education institutions was studied in decision making components, office automation, research and teaching. The results of the research showed that ICT components are more perceptible in decision making.
Keywords: Information and Communication Technology, Academic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ICT
  • educational
  • scientific
  • managers
- خلعتبری، جواد، حسینی طبقدهی، لیلا، زمانی، عباس.(1389). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.
- دفت، ریچارد ال. ( 1384 ). مبانی تئوری و طراحی سازمان (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجمان.تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
- شماره 9. محمدی، فاطمه. ( 1382). شناخت فن آوری اطلاعات. ماهنامه تکنولوژی آموزشی،
- صفدری، رضا، درگاهی، حسین، اشراقیان، محمدرضا، برزه کار، حسین. (1390) . مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 5، شماره1.
- علیدوستی، سیروس. ( 1387 ). موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر. کتابداری و اطلاع رسانی 11.
- کرمی،مرتضی، ایران نژاد، منصوره، جعفری کرفستانی، زهرا.(1392). وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 68.
- کمالیان، رضا، سالارزهی، حبیب الله، اولیایی، خداداد. (1392). نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، دوره4، شماره 2.
- مشایخی، علی نقی، فرهنگی، علی اکبر، مومنی، منصور، علی دوستی، سیروس.1384. بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران، دوره 9 ، شماره3.
 
- Archibong, I. A., & Effiom, D. O. (2009). ICT in university education: usage and challenges among academic staff. African Research Review, 3(2).
- B.stensaker,P. Maassen.M.Borgan,M.oftebro &B.Karseth. Use, updating integration of ICT in higher education: lonking purpose, people and pedagogy. Higher education 2007, 417-433.2007.
- Benamati J. Decision support systems unfrastructure: The root problems of the management of changing IT. Decision Support Systems 2008; 45(4): 833-44.
- Breen, R., Lindsay, R., Jenkins, A., & Smith, P. (2001). The role of information and communication technologies in a university learning environment. Studies in Higher Education, 26(1), 95-114.
- Bridges. (2005). E-readiness Assessment Tools Comparison, Cape Town:Bridges
- Can, H., Lu, M., & Gan, L. (2011). The research on application of information technology in sports stadiums. Physics Procedia, 22, 604-609..
- Cholin, V. S. (2005). Study of the application of information technology for effective access to resources in Indian university libraries. The International Information & Library Review, 37(3), 189-197.
- Dirckinck-Holmfeld, L., & Lorentsen, A. (2003). Transforming university practice through ICT–integrated perspectives on organizational, technological, and pedagogical change. Interactive Learning Environments, 11(2), 91-110.
- Enser, P. G. B. “Information Technology and the Librarian. Library Science with Slant to documentation. 25 (1).
- Grauer M.; Information technology; In International Encyclopedia of Business and Managemen; Edited: Malcolm Warner, 2nd, Ed., Australia: Thomson Learning, 2002
- Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M., & Jafari, M. (2011). Information technology in education. Procedia Computer Science, 3, 369-373.
- Hamidi, F., Meshkat, M., Rezaee, M., & Jafari, M. (2011). Information technology in education. Procedia Computer Science, 3, 369-373.
- Haywood, J., Macleod, H., Haywood, D., Mogey, N., & Alexander, W. (2004, September). The Student View of ICT in Education at the University of Edinburgh: skills, attitudes & expectations. In Proceedings of the 11th International Conference of the Association for Learning Technology (ALT).
- Kubiatko, M., Usak, M., Yilmaz, K., & Tasar, M. F. (2010). A cross-national study of Czech and Turkish university students attitudes towards ICT used in science subjects.
- Lim, C. P., & Hang, D. (2003). An activity theory approach to research of ICT integration in Singapore schools. Computers & Education, 49-63.
- Lin, W. T., Chen, Y. H., & Shao, B. B. (2015). Assessing the business values of information technology and e-commerce independently and jointly. European Journal of Operational Research.
- Lutz, M., Boucher, X., & Roustant, O. (2012). Information Technologies capacity planning in manufacturing systems: Proposition for a modelling process and application in the semiconductor industry. Computers in Industry, 659-668
- Mahdizadeh, H., Biemans, H., & Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of e-learning environments by university teachers. Computers & Education, 142-154.
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Review: Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. MIS quarterly, 28(2), 283-322.
- Mutula, S., etal. (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool. International Journal of Information Management, 26: 212–223.
- Olu Adeyoyin, S. (2005). Information and communication technology (ICT) literacy among the staff of Nigerian university libraries. Library Review, 257-266.
- Oreg S. Personality, context ,and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology 2006; , 73-101.
- Pedró, F. (2005). Comparing traditional and ICT‐Enriched university teaching methods: Evidence from two empirical studies. Higher Education in Europe, , 399-411.
- Pérez-Aróstegui, M. N., Bustinza-Sánchez, F., & Barrales-Molina, V. (2014). Exploring the relationship between information technology competence and quality management. BRQ Business Research Quarterly
- Rayudh, C. S. Media and Communication Management, Mumbai: Himalaya, 1993.p. 466.
- Rezaei, H. (2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence. Procedia Technology, 1, 94-97.
- Selwyn, N. (2007). The use of computer technology in university teaching and learning: a critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 23(2), 83-94.
- Shuva, N. Z. (2010). Integrating ICT into university curriculum: a proposal for the faculty of arts, university of Dhaka, Bangladesh. In Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) (pp. 487-502).
- Siddike, A. K., Munshi, N., & Sayeed, A. (2011). The adoption of information and communication technology (ICT) in the university libraries of Bangladesh: an exploratory study.
- Steventon, A., & Wright, S. (2010). Intelligent spaces: The application of pervasive ICT. Springer Science & Business Media.
- Sulaiman, H., & Daud, M. A. K. M. (2013). The Application of Information Technology among Trainee Counselors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 963-969
- Sung, T. K. (2015). Application of information technology in creative economy: Manufacturing vs. creative industries. Technological Forecasting and Social Change.
- Taylor, P. G., & Richardson, A. S. (2001). Validating Scholarship in University Teaching: Contstructing a National Scheme for External Peer Review of ICT-Based Teaching and Learning Resources. Commonwealth of Australia.
- Usun, S. (2004). Factors Affecting the Application of Information and Communication Technologies (ICT) in Distance Education. Online Submission, 5(1).
- Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils' use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45(1), 35-55.
- Walmiki, R. H., & Ramakrishnegowda, K. C. (2009). ICT infrastructure in university libraries of Karnataka. Annals of Library and information studies, 56(4), 236.
- Womboh, B. S., & Abba, T. (2008). The state of information and communication technology (ICT) in Nigerian university libraries: The experience of Ibrahim Babangida Library, Federal University of Technology, Yola.
 
CAPTCHA Image