مطالعه تأثیر فناوری های آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوریهای آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهدای فرهنگی و شهید کماسی بجنورد به تعداد 200 نفر در هر مدرسه می باشد. نمونه شامل 63 نفر در مدرسه شهید کماسی و 64 نفر در مدرسه شهدای فرهنگی می باشد. ابزار پژوهش را پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) با پایایی 82/0 و پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانش آموزان رحمانی و همکاران (1386) با پایایی 85/0 تشکیل داده اند. نتایج تحلیل داده ها با آزمون همبستگی و نرم افزار spss نسخه 20 نشان داد که رابطه معناداری بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدرسه شهدای فرهنگی که دارای فناوری های اموزشی می باشد، وجود ندارد در حالی که بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی در میان دانش آموزان مدرسه شهید کماسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش گویای این مطلب است که وجود یک عامل نظیر فناوری های آموزشی به تنهایی نمی تواند منجر به خودکارآمدی تحصیلی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of educational technology on the relationship between students literacy and self-education students

نویسندگان [English]

  • Masomeh Maqsodi
  • behrang esmaeili shad
چکیده [English]

The aim of this study was to compare efficacy of educational technologies on the relationship between informational literacy and self-education students. The research was an applied research method is correlation. The population included all male students in the sixth grade at two schools, Shohadaye Farhandi and Shahid Komasy 200 students per school in 2016-2017. The sample consisted of 127 students (63 students in Shahid Komasy and 64 students in Shohadaye Farhangi).The questionaries were academic self-efficacy questionnaire Morgan and Jinks (1999) with 0.82 reliability and information literacy of students questionnaire Rahmani et al (1386) with total reliability vary from 0.85. The results of correlation test and software spss version 20 showed that there is no significant relationship between information literacy and academic self-efficacy Shohadaye Farhangi school students the school has equipped with technological facilities (P>0.05), and between information literacy and academic self-efficacy among students of Shahid Komasi there is a significant positive relationship (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • educational technologies
  • academic self-efficacy
1. احمدی، م.ح، (1393) رابطه بین بهرهوری سازمانی و فناوری اطلاعات در ادارات آموزش‌وپرورش تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران.
2. بیگدلی، ز‌، ممتازان، م‌. (1390). مقایسه‌ی سواد اطلاعاتی دانشجویان واحد بین‌الملل با دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز- شاخه‌ی آبادان. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 8. شماره 4.4(2)، 45-57.
3. پاشایی، ف‌، (1389) بررسی رابطه بین آگاهی و نوع نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میانه با میزان کاربرد محورهای مختلف تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
4. حاتم‌زاده عربی، ا‌، ایزدی، ص‌، هاشمی، س‌. (1394) مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی، دوره 12 شماره 17
5. حسینی پنجکی، الف، صفر نواده، م‌، محمدی فارستانی، ف‌، (1393). قدرت یادگیری الکترونیکی بر پرورش تفکر انتقادی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی تزکیه. 23(2-3).
6. حکیم‌زاده، ر‌؛ نقشینه، ن‌؛ بی نیاز، هـ (1394) بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی؛ 49(2)، 153-168.
7. سعادت، س‌، اصغری، ف‌، جزایری، ر‌ (1394). رابطه خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله‌ای و حمایت‌های اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه گیلان.مجله علمی آموزش در علوم پزشکی، شماره15(1).
8. شکرالهی، ف. (1394). رابطه سلامت روان، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان درسال تحصیلی 94-93 در شهر آمل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی.
9. عبدالهی، م،(1393) رابطه شیوهی آموزشی مبتنی بر الکترونیک با خودکارآمدی تحصیلی و افزایش یادگیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد گلستان واحد آزادشهر.
10. لک‌زائی، ز،(1393). رابطه انگیزه پیشرفت یادگیری بر تسهیم دانش با نقش میانجی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
11. موسی‌پور، ن.(1381) مبانی نظری الگوهای ارزشیابی آموزشی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. شماره 23 و 24 (1381).
12. میرحسینی، ز، شعبانی، الف، (1394) مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی. تهران. انتشارات سمت
13. نوکاریزی، م؛ دهقانی، ک (1392) بررسی تأثیر مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند؛ پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ 3 (2): 153-172.
 
14. Floyda, D. M.,Gloria, C.,&Yasar,B(2008). A faculty librarian collaboration for developing  informationliteracy  skills  among  preservice  teachers. Teaching  and Teacher Education،24
15. Machlaup, F (2005). Production and distribution of knowledge in the united States Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962. Quoted in Houghton, Jan; Halbwirth, Sue. "Knowledge management and information literacy: a new partnership in the workplace". in Particia Leyzall ward. Continuing professional education for the information society Munchen: Saur
16. Ozer, E. A., & Akgun, O. E. (2015). The effects of irrational beliefs on academic motivation and academic self-efficacy of candidate teachers of computer and instructional technologies education department. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 1287-1292.
17. Saunders,  L.(2013)  .Faculty  Perspectives  on  Information  Literacy  as  a  Student. Journal of Information Literacy: 7(2): 97-125
18. Tang, Y., & Tseng, H. W. (2013). Distance learners' self-efficacy and information literacy skills. The Journal of Academic Librarianship, 39(6), 517-521.
CAPTCHA Image