مقاله پژوهشی
1. تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 9-35

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.715

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطۀ برخی نظریه‌های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی است. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری ـ تحلیلی است. در این تحقیق، مقاله‌ها و کتاب‌های مرتبط با موضوع مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نظریه‌های اصلی مرتبط با حوزه رفتار اطلاعاتی بیشتر از دو حوزۀ علوم اجتماعی جامعه‌شناسی و ارتباطات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی وضعیت اطلاع جوئی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی دربارة اطلاعات سلامت (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

معصومه مسلمی؛ محمد فرج پور

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 36-58

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.720

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت اطلاع جویی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی دربارة اطلاعات سلامت است. روش: پژوهش از نوع توصیفی وتحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده‌ است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: رایج ترین راه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال های 1986 تا 2012

روح اله خادمی؛ غلامرضا حیدری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 59-93

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.717

چکیده
  هدف: با توجه به رشد سریع اطلاعات و در جامعه کنونی حوزه مدیریت اطلاعات به یکی از حوزه‌های مورد توجه و با اهمیت تبدیل شده است. به منظور سیاست گذاری علمی در این حوزه باید ساختار موضوعی آن بررسی شود. یکی از حوزه‌های کاربردی در این زمینه علم‌سنجی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار موضوعی شکل گرفته در حوزۀ مدیریت اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزیابی کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی آنها بر مبنای نظام استنتاج فازی

نجمه خواجه درگی؛ محدثه دخت‌عصمتی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 94-120

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.716

چکیده
  هدف: در این پژوهش، کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران بر مبنای طراحی نظام استنتاج فازی ارزیابی و وب‌سایت‌ها بر این اساس رتبه‌بندی شدند.روش: جامعه‌ آماری، شامل وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی (50 وب‌سایت) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای وب‌سایت مستقل هستند. روش این تحقیق پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. سنجش انتظارات اعضاء بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی

فاطمه خراسانی پور؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه نوشین فرد

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.721

چکیده
  هدف: تعیین انتظارات اعضاء بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مصاحبه گردآوری شده‌اند که شامل 84 نفر عضو بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

الهام رشیدی؛ اکرم کرانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 139-155

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.719

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر از کارکنان انجام شده است. ابزارپژوهش، پرسشنامه‌ای بر اساس هفت مهارت کارل‌آلبرخت است. کارل‌آلبرخت برای هوش سازمانی مدلی با هفت بعد ارائه می‌کند: چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت ...  بیشتر