مقاله پژوهشی
2. کتابخانه ها و کتابداران در عصر موک

مریم صراف زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 11-32

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.655

چکیده
  چکیده در دنیای اینترنت، موک به دلیل رایگان بودن و ساختار آموزشی اش که کاملا منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از فراگیرترین روشهای یادگیری آنلاین در چهار سال اخیر بوده است . پرداختن رسانه ها به موک و ارائه شدن درسهای آن توسط بهترین دانشگاه های دنیا باعث معروفیت موک شده و مقالات بیشماری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی نگرش اعضای هیات علمی مؤسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه‌‌ی موردی)

سمیه نظری زاده دهکردی؛ میثم بابایی؛ سعید سعیدا اردکانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 33-55

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.656

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی و سنجش نگرش اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو دانشگاه­های پیام­نور استان چهارمحال ­و­ بختیاری (شهرکرد و‌‌ فارسان) نسبت به استقرار این نظام انجام گرفته است. روش: به منظور جمع­آوری داده­ها، از دو پرسش­نامه­ استفاده گردید و آنگاه داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. واکاوی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

نعیمه ظریف قاسمیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 57-75

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.657

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور آگاهی از نظرات این قشر جامعه و بررسی نقش مطالعه آزاد بر موفقیت تحصیلی آنها است. روش: این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش پیمایشی، براساس فرمول کوکران با 128 نفر آزمودنی (دانشجوی دوره کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها

نازیلا رحیم پور؛ مهدی محمدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.654

چکیده
  هدف: تعیین میزان بازیافت، دقت و همپوشانی مقالات در پایگاه­های اطلاعاتی نورمگز، مگ­ایران و اس. آی. دی در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.  15 کلیدواژه تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با مشورت صاحب نظران حوزه انتخاب شده و در سه پایگاه جستجو شدند. 10 نتیجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی

فریده کعب عمیر؛ غلامرضا حیدری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.658

چکیده
  هدف: هر حرفه یا شغل، جایگاه اجتماعی خاصی در جامعه دارد و سنجش آن، بقا و تداوم حرفه یا شغل را تضمین می­کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ه­ای جهت سنجش جایگاه اجتماعی حرفه­ علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش­ شناسی: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مطالعه­ کاربردی است. از روایی صوری و روایی سازه جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند

احمد شعبانی؛ نیره مرادیان نژاد؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 123-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.659

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه‌گانه  مک‌کللند انجام شد. روش بررسی:در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ازیک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور؛ وحید احمدی؛ مهدی بریاجی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 141-157

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.660

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران ...  بیشتر