مقاله مروری
2. نوشتاری پیرامون نام تغییریافته

مرتضی کوکبی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.835

چکیده
  چکیدههدف: هدف نوشتۀ حاضر بررسی این نکته است که نام "علم اطّلاعات و دانش‌شناسی" که جایگزین نام پیشین یعنی، "کتابداری و اطّلاع-رسانی" شده، نام مناسبی است یا نه.روش: روش مورد استفاده در نوشتۀ حاضر، مرور برخی از منابع، و از جمله منابع مرتبط با تغییر نام رشته و استدلال پیرامون محتوای این منابع است. روش، به‌طور کلّی مرور منابع (کتابخانه‌ای) ...  بیشتر

مقاله مروری
3. تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات

اکبر مجیدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 21-56

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.836

چکیده
  هدف : مقاله حاضر به تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات می‌پردازد. همچنین افق‌های جدیدی برای انجام پژوهش شناختی در علوم اطلاعات معرفی می‌کند. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری- تحلیلی است. از منابع علمی برای بررسی و تحلیل موضوع استفاده شده است. یافته‌ها: رویکرد شناختی بر جریان تحقیقات و حل مسائل علوم اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.837

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن

سمیه علمدار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.771

چکیده
  بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اشتباهات رایج چکیده‌های انگلیسی در پایان نامه ها: رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

الهام فراهانی؛ مهری فیروز علیزاده؛ سمیه پناهی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.773

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد ارزیابی ترجمه ی آکادمیک چکیده فارسی به انگلیسی و ارائه ی مدلی برای چگونگی تعیین سطح ترجمه در پژوهش های محققان است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جهت ارزیابی نوشتار از نمره‌دهی تحلیلی باچا-ژاکوب شامل پنج جزء محتوا، سازماندهی، دستور زبان، کاربرد واژگان و علائم سجاوندی بهره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0

عاصفه عاصمی؛ نرگس اورعی؛ زهرا رجایی خوزانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 127-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.838

چکیده
  پژوهش حاضر میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در بکارگیری ابزارهای وب 2.0 را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. برای آزمودن متغیرها از آزمون‌های استیودنت تک نمونه‌ای، T مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

زهره میرحسینی؛ آزاده فتاحی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 151-169

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.839

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال 1393انجام شده است.روش شناسی: روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 194 نفر کتابداران کتابخانه ...  بیشتر