نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بلوغ حکمرانی داده در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 353-368

10.22091/stim.2020.5912.1449

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی