نویسنده = �������������������� ������������
واکاوی نقش واسطۀ ظرفیت جذب دانش در تأثیر فرهنگ نوآوری بر چابکی منابع انسانی

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 149-172

10.22091/stim.2021.6528.1517

مهیم تاش؛ عبدالله ساعدی؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار؛ فرحناز آهنگ