نویسنده = سید مجتبی حسینی بامکان
بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-162

10.22091/stim.2022.7356.1645

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان