نویسنده = مرتضی شعاعی
نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 427-450

10.22091/stim.2022.7572.1690

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سامان عبدالهی؛ مرتضی شعاعی