نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرآیند پیشگیری از جرایم سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مدیریت اطلاعات و تبادل اطلاعات امروزه به عنوان یکی از دغدغه‌‌های مهم کشور‌‌های توسعه یافته، در صدر برنامه‌‌ریزی این جوامع قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت تبادل اطلاعات در فرایند پیشگیری از جرایم سایبری در بین کارکنان فتا در شهر تهران انجام شده است.
روش: روش این پژوهش پیمایشی از نوع کمّی و به لحاظ بازه زمانی مقطعی بوده که در سال 1400 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پلیس فتا در شهر تهران می‌‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 90 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اطمینان از شاخص‌‌سازی متغیرها در پرسشنامه، روایی پرسشنامه، روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازۀ آن، مورد بررسی قرار گرفته و تجریه و تحلیل داده‌‌ها نیز به کمک نرم‌‌افزار SPSS انجام شده است.
نتایج: یافته‌‌های پژوهش نشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 539/0 است که نشان می‌‌دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 421/0 بوده که گویای این واقعیت آماری است که 42 درصد از کل میزان پیشگیری از جرایم سایبری وابسته به 6 متغیر مستقل قابلیت عملیاتی، مطلوبیت سرعت، مطلوبیت دقت، خودکارسازی، اطلاع‌‌رسانی و متحول‌‌سازی است. به عبارت دیگر، متغیرهای مستقل 42 درصد واریانس متغیر وابسته پیشگیری از جرایم سایبری را برآورد (پیش‌‌بینی) می‌‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information exchange management in the process of preventing cybercrime

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rajabi Taj Amir 1
  • Saman Abdollahi 2
  • Morteza Shoae 1
1 Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
2 PhD., in Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: Information management and information exchange today, as one of the important concerns of developed countries, is at the forefront of planning in these societies. This study was conducted with the aim of the role of information exchange management in the process of preventing cybercrime among FATA employees in Tehran.
Methods: The method of this study is a quantitative and cross-sectional survey that was conducted in 2021 and the statistical population of this study includes FATA police officers in Tehran, using Cochran's formula, 90 of them as a sample. were chosen. To ensure the indexing of variables in the questionnaire, the validity of the questionnaire, face validity, content validity and construct validity were examined and data analysis was performed using SPSS software.
Results: The research findings showed that the correlation coefficient between the independent variables and the dependent variable is 0.539, which shows that there is a relatively strong correlation between the set of independent and dependent variables of the research. However, the value of the adjusted coefficient of determination is equal to 0.421, indicating the statistical fact that 42% of the total rate of cybercrime prevention depends on 6 independent variables; Operational capability, speed utility, accuracy utility, automation, information, transformation. In other words, independent variables estimate (predict) 42% of the variance of the dependent variable of cybercrime prevention.
Conclusion: The development of information in today's world has affected many life processes and changed many life processes. In the field of criminology, information management components can also play a constructive role in the prevention of cybercrime.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Information Exchange
  • Prevention
  • Cybercrime
  • FATA Staff
آسمانی، ن. (1395). آشنایی با مفاهیم کلان داده‌‌ها. جزوه آموزشی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مسئولین و کارشناسان فناوری اطلاعات واحدها.
آقاداوود، س.ر.، حاتمی، م.، حکیمی‌نیا، ب. (1389). بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان). علوم اجتماعی، 4(11): 179-127.
آیتی، م.، عطاران، م.، مهرمحمدی، م. (1386). الگوی تدوین برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم. مطالعات برنامه درسی، 1(5): 80-55.
افضلی، م. (1390). امکان‌‌سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش درس فیزیک و آزمایشگاه دوره متوسطه مدارس شهر اصفهان از دیدگاه دبیران فیزیک، مدیران مدارس و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش. استاد راهنما: سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ استاد مشاور: محمدرضا نیلی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه‌‌ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
باستانی، ب. (1386). جرایم رایانه‌‌ای و اینترنتی. تهران: انتشارات بهنامی، چاپ دوم.
باقری، ا.س. (1395). بررسی نقش شبکه‌‌های اجتماعی موبایلی در وقوع انواع جرایم، حوزه مطالعاتی شهر اصفهان. استاد راهنما: رضا عبدالرحمانی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت علوم امنیت و اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین.
بی‌‌ریایی، ه.س.، جام‌‌پرازمی، م. (1389). چالش همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات: پیاده‌‌سازی معماری سازمانی، راهکاری برای همراستایی استراتژیک. مدیریت تولید و عملیات، 1(1): 102-87.
بیگلری، ا.، آگهی، ح. (1389). بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26(1): 44-29.
خلفی، ا. (1395). پیشگیری از جرایم سایبری با محوریت جرم‌‌یابی. کارآگاه،10(34): 23-38.
رزمی، ج.، دهقان، س. (1383). نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین بکارگیری و پیاده‌‌سازی آن. در: تهران: اولین سمینار لجستیک.
رضوی، م. (1386). جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آنها. دانش انتظامی، 1(9): 140-120.
رئیس دانا، ف.ل. (1381). کاربردها و سودمندی‌‌های فناوری اطلاعات. تکنولوژی آموزشی، 2.
زلقی، ع. (1399). خلاءهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم سایبری. کارآگاه، 14(52): 82-98.
DOI: 10.22034/det.2020.95427
سهرابی، ب.، ایرج، ح. (1394). مدیریت کلان داده‌‌ها در بخش‌‌های خصوصی و عمومی. تهران: انتشارات سمت.
صنایعی، ع.، فیض‌‌پور، م.ع.، نادری‌‌بنی، م. (1391). تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت‌‌های نمونه صادراتی ایران. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(7): 44-23.
طالبیان، ح. (1391). تبیین فرآیند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس در کشف جرم. کارآگاه، 6(19): 126-157.
عالی‌‌پور، ح. (1395). حقوق کیفری فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ پنجم.
علی‌‌پور، م.ر. (1385). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
فتحیان، م. (1386). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم.
فرج اللهی، م.، ظریف صنایعی، ن. (1388). آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۲(۴): ۱۷۱-۱۶۷.
کرامتی معز، ه. (1399). بزه دیده‌‌شناسی کودکان در شبکه‌‌های مجازی. تهران: انتشارات دادگستر.
گوی آبادی، ع.ل.، ریاحی، م.ر. (1382). شکوفایی زنان ایرانی در جامعه دانایی محور. ریحانه، 1(4).
لک، ب. (1391). شناسایی و پیشگیری از کمین سایبری در فضای مجازی. کارآگاه، 06(18): 90-109.
ملاحسینی، ع.، مشکدانیان، ف. (1390). تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی گمرک با توجه به سال جهاد اقتصادی. در: ویژه‌‌نامه تحقیقات بازاریابی نوین. کرمان: مجموعه مقالات منتخب همایش بین‌‌المللی جهاد اقتصادی: 80-59
نیازپور، ا.ح. (1400). پیشگیری از جرم. تهران: انتشارات دادگستر.
نیلی‌‌پورطباطبائی، س.ا.، خیامباشی، ب.، کرباسیان، م.، شریعتی، م. (1391). بهینه‌‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(5): 164-143.
هادی‌‌زاده مقدم، ا.، صالحی، ع. (1388). فن‌‌آوری اطلاعات و نقش آن بر ویژگی‌‌ها و پیامدهای سازمانی. مدیریت و توسعه، 10(40).
یادگارنژاد، ا.، حبیب‌‌زاده، ا.، نیک نفس، ع. (1393). نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در فرماندهی انتظامی استان کرمان. دانش انتظامی کرمان، 3(9): 108-78.
CAPTCHA Image