دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1401 
طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی)

صفحه 301-338

10.22091/stim.2021.6586.1529

علی اکبر خورموجی؛ امیررضا نقش؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی