بررسی و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان در سال 1396 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌‌های دانشگاهی استان گلستان می‌‌باشد.
روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می‌‌باشد. توصیفی از آن‌‌جهت که یافته‌‌ها به
همان صورت که جمع‌‌آوری شده‌‌اند، توصیف می‌‌گردند. از آنجایی که اطلاعات توسط یک نمونه از جامعه اصلی به
وسیله پرسشنامه به دست آمده، بُعد پیمایشی این بررسی نیز تأمین گردیده است. برای تأیید روایی پرسشنامه از
روش نظرخواهی از خبرگان استفاده شده است. به منظور تهیه و تعیین حجم نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد.
نتایج: براساس نتایج به دست آمده، درک مدیران کتابخانه‌‌های دانشگاهی از مدیریت دانش، رتبه اول (90 درصد) را به خود اختصاص داده است. مبانی نظری موجود نشان می‌‌دهد که با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی از عوامل اثرگذار مدیریت دانش می‌‌باشد، بهره‌‌گیری از فرهنگ جدید باید با تغییرات مدیریت دانش همراه باشد. زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات رتبه دوم (71 درصد) را کسب کرد. ایجاد زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات ساختار اطلاعاتی پویایی را در کتابخانه‌‌ها ایجاد کرده و منجر به اشتراک‌‌گذاری آسان‌‌تر اطلاعات خواهد شد.
آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش در رتبه سوم (64 درصد) قرار دارد. آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش، پیاده‌‌سازی مدیریت دانش را تسهیل می‌‌کند. فرهنگ سازمانی نیز رتبه چهارم (61 درصد) را به خود اختصتص داد. آشنایی مدیران کتابخانه‌‌های دانشگاهی با مفهوم مدیریت دانش موجب شناسایی دانش موجود در کتابخانه‌‌ها خواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، بین زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین آشنایی کتابداران با مفهوم مدیریت دانش و پیاده‌‌سازی آن در کتابخانه‌‌ها نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌‌گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بین درک مدیران کتابخانه‌‌های دانشگاهی از مدیریت دانش و پیاده‌‌سازی آن در کتابخانه‌‌های دانشگاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. آشنایی مدیران کتابخانه‌‌های دانشگاهی با مفهوم مدیریت دانش به مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرآیندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار، استفاده و اکتشاف دانش با کیفیت بیشتری منجر می‌‌شود تا تولید و جریان دانش به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به کار گرفته شود. این امر موجب شناسایی و تحلیل سرمایه‌‌های دانشی موجود و مورد نیاز و فرآیندهای مرتبط با سرمایه دانش و نیز برنامه‌‌ریزی و کنترل بعدی عملیات برای توسعه سرمایه‌‌ها و فرآیندها به منظور تأمین اهداف کتابخانه‌‌ها خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Ranking of Factors Affecting the Implementation of Knowledge Management in University Libraries in Golestan Province in 2018

نویسندگان [English]

 • zahra Imani Kia 1
 • Heidar Mokhtari 2
 • Hamid Ghazizade 2
1 Master's degree, Technical and Vocational University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to identify and rank the factors affecting knowledge management in Golestan University university libraries in 2018. The statistical population of this research includes all librarians working in Golestan university libraries in 2018.
Methods: The present study is a descriptive survey and correlation. A descriptive description of which findings are described in the same way as collected and the relationships between variables are examined and evaluated. Since the information was provided by a sample of the main community by the questionnaire obtained from the survey of this survey. In the present study, the viewpoint of experts was used to confirm the validity of the questionnaire. The statistical population of this research includes all librarians working in Golestan University libraries in 2018, with 50 people. Because the population of this study was limited in the present study, the census method was used to prepare and determine the size of the statistical sample; That is, all the people of the statistical population have been investigated by questionnaires.
Results: According to the results, the understanding of managers of university libraries ranked first (90%). Since organizational culture is one of the factors affecting knowledge management, the use of new culture with knowledge management changes should be accompanied by organizational continuity in library affairs.
IT infrastructure has ranked second (71%). Creating and enhancing information technology infrastructure create a complex and dynamic information structure in libraries and lead to an easy sharing of information; This technology helps members of libraries to receive scientific data from external specialists, in addition, information technology will meet the needs of the team cooperation. The familiarity of librarians with the concept of knowledge management was ranked third (64%); The acquaintance of librarians with the concept of knowledge management provides a strategy for optimal exploitation of knowledge and intellectual forces of librarians; This facilitates the implementation of knowledge management. Librarians as human resources have a significant role in realizing the goals of the organization and are considered valuable assets and important resources and strategic capital in the organization. Furthermore, organizational culture ranked fourth (61%).
Conclusions: Understanding academic libraries managers with the concept of knowledge management will identify and analyze existing knowledge and processes related to planning and subsequent control of operations for the development of capital and processes to provide libraries goals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge management
 • University libraries
 • Golestan province
 • Organizational culture
 • Librarians
 • Information technology
 • Management
 • Organizational knowledge
آشنا، م.، عسگری، ن.، مرادی صالح، ع.، غفوری، د. (1392). بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 1-22.
اکرامی، م.، نعیمی مجد، آ (1392). توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی. نوآوری‌‌های مدیریت آموزشی، 8(3).
امین بیدختی، ع.، مکوند حسینی، ش.، احسانی، ز (1390). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان، راهبرد،20(4): 191-216.
باواخانی، آ. (1394). بررسی و تببین نقش سبک رهبری کتابخانه‌‌های دانشگاهی در استقرار نظام مدیریت دانش. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 19: 32-49.
بزرگ‌‌نژاد، ع.، قاسمی، م. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر تکنولوژی، فرهنگ و ساختار سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌‌المللی کیش. در: پنجمین کنفرانس بین‌‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌‌های باز. تهران: همایشگران مهر اشراق.
پرندوار فومنی، م. (۱۳۹۵). نقش فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات. در: کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم. شیراز: پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
جلیلی، ف.، فامیل روحانی، ع.، زارعی، ع. (1393). بررسی وضعیت نگرش کتابداران به امکان پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر پایه الگوی بکوویتز و ویلیامز. در: کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، مرکز همایش‌‌های بین‌‌المللی صدا و سیما.
حاضری، ا.، صراف‌‌زاده، م. (1385). مدیریت دانش در دانشگاه‌‌ها و نقش کتابخانه‌‌های دانشگاهی. نما، 4.
حسن‌‌زاده، م. (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌‌ها. تهران: انتشارات کتابدار.
رضایی نور، ج.، عسگری، م. (1398). مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری. فناوری آموزش، 14(1).
شاین، ا. (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس‌‌الدین نوری نجفی. تهران: سیمای جوان.
شریفی، ا.، اسلامیه، ف. (1388). نگاهی به کاربرد فن‌‌آوری‌‌های نوین در آموزش و مدیریت. تهران: فرهنگ سبز.
صالحی، ج. (1393). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
عبدالهی، م.ص.، ضیایی، ث.، سلامی، م. (1395). بررسی عوامل تأثیرگذار در نگرش به مدیریت دانش و اشتراک‌‌گذاری دانش در کتابداران و کتابخانه‌‌های عمومی استان لرستان. در: نخستین همایش ملی علوم انسانی، حقوق و مدیریت.
عبدخدا، ه. (1388). بررسی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌‌رسانی. کتاب ماه کلیات، 141.
علی‌‌اکبری، س.، مفتاحی، ه. (1395). بررسی یادگیری سازمانی بر ایجاد مزیت رقابتی با متغیر تعدیل‌‌گر نوآوری در سازمان. در: یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره‌‌وری، انجمن مهندسی بهره‌‌وری صنعت برق ایران.
فدائی، غ.، حسن‌‌زاده، م.، ذراتی، م. (1390). بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی (پیام کتابخانه)، 17(4): 553-580.
کردنائیج، ا.، فانی، ع.ا.، مسعودی، ز. (1393). فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 2(12): 189-173.
کشته‌‌گر، ع.، شکوهی، ج. (1394). تبیین رابطه بین سیستم‌‌های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌‌های مدیریت عمومی، 8(23).
گوهری، ح. (1388). توسعه منابع انسانی نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور از دیدگاه مدیریت دانش. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
محمدی، ر. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیندهای مدیریت دانش. در: دومین کنفرانس بین‌‌المللی مدیریت و حسابداری. تهران: موسسه آموزش عالی صالحان.
مصدق‌‌راد، ع. م. (1381). کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. تهران: دیباگران
منظری حصار، م.، ذبیحی، ع.ا. (۱۳۹۵). بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت دانش سازمان‌‌ها (مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت خراسان شمالی). در: همایش پژوهش‌‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران. تهران: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.
میرهاشمی، م. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی در نیروگاه شهید مفتح همدان. در: دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری. اهواز: دانشگاه شهید چمران؛ سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان.
نکویی، پ. (۱۳۹۵). تغییر فرهنگ سازمانی با استفاده از برنامه‌‌ریزی مبتنی بر مدیریت دانش. در: پنجمین کنفرانس بین‌‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌‌های باز. تهران: همایشگران مهر اشراق.
الوانی، م. (1383). مدیریت عمومی. تهران: نشرنی، چاپ بیست و سوم.
CAPTCHA Image