دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1401 
مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش

صفحه 121-146

10.22091/stim.2022.7501.1678

ابوالفضل محسنی پور؛ مهرداد متانی؛ یوسف قلیپور کنعانی؛ اسداله مهرارا