رابطه تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش (مورد مطالعه: بیمارستان فیروزآبادی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: مدیریت دانش و تعلق خاطر کارکنان از جمله عوامل اثرگذاری هستند که سازمان را به سوی کسب مزیت رقابتی، افزایش بهره‌‌وری و بهبود عملکرد سوق می‌دهند. هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش در بیمارستان فیروزآبادی تهران بود.
روش‌‌: پژوهش حاضر از نظر جمع‌‌آوری داده‌‌ها پیمایشی بوده و از نظر روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش نیز پرستاران شاغل در بیمارستان فیروزآبادی تهران بودند که از میان آنان 132 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده‌‌ها در زمستان 1399 و با استفاده از پرسشنامه‌‌های مدیریت دانش جاشپارا و تعلق خاطر کارکنان شافلی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم‌‌افزار SPSS و لیزرل و آزمون‌‌های علامت، همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی فی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌‌ها: نتایج نشان داد وضعیت مدیریت دانش در بیمارستان فیروزآبادی تهران پایین‌‌تر از سطح میانگین متوسط است. از میان ابعاد مدیریت دانش، بُعد کشف دانش، خلق دانش، سازماندهی دانش و اشتراک دانش پایین‌‌تر از میانگین متوسط بوده و تنها بُعد به‌‌کارگیری دانش در سطح متوسطی قرار دارد.
تعلق خاطر پرستاران در سطح متوسط قرار دارد و میان مدیریت دانش و ابعاد آن با تعلق خاطر پرستاران رابطه مثبت و متوسطی مشاهده شد. تعلق خاطر بیشترین میزان همبستگی را با به‌‌کارگیری دانش دارد و کم‌ترین همبستگی به خلق دانش اختصاص دارد. تعلق خاطر پرستاران با جنسیت رابطه‌‌ای ندارد؛ اما تعلق خاطر پرستاران با سِمَت آنان رابطه معناداری دارد.سابقه خدمت و تحصیلات پرستاران با میزان تعلق خاطر آنان رابطه‌‌ای ندارد. مدیریت دانش پرستاران با جنسیت، سِمَت و میزان تحصیلات رابطه داشته، اما میان سابقه خدمت و مدیریت دانش رابطه‌‌ای مشاهده نشد. تعلق خاطر بر تمامی ابعاد مدیریت دانش اثر می‌‌گذارد و بیشترین اثر را بر اشتراک دانش و کم‌ترین اثر را بر به‌‌کارگیری دانش دارد.
نتیجه‌‌گیری: مدیران بیمارستان می‌‌توانند با توجه و تأکید بیشتر بر تعلق خاطر پرستاران و تأثیری که می‌‌تواند بر بهبود برنامه‌‌های مدیریت دانش و ابعاد آن داشته باشد، عملکرد سازمانی را ارتقاء داده، کیفیت مراقبت از بیماران و ارائه خدمات بالینی بهتر را تضمین نمایند. این امر مستلزم تقویت زیرساخت‌‌های اشتراک، سازماندهی، خلق، کشف و به‌کارگیری دانش به واسطه تدوین برنامه‌‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت دانش مانند ایجاد یک نظام مدیریت دانش یکپارچه، تخصیص بودجه برای تهیه امکانات فناورانه و منابع دانشی، ایجاد نظام پاداش‌‌دهی و مشوق‌‌های مالی و غیرمالی، تمرکز بر پتانسیل‌‌های موجود در بیمارستان‌‌ها و مراکز بهداشتی برای اجرای برنامه‌‌های مدیریت دانش و ایجاد فرصت‌های بالینی و آموزشی برای ارائه دانش نو است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Nurses' Engagement and Knowledge Management (Case Study: Firoozabadi Hospital in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Abolghasem Mosalman 1
  • Maryan Nakhoda 2
  • Sepidhe Fahimi far 3
  • Mohammad Khandan 3
1 P.h.D. Candidate, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: Knowledge management and employee engagement are among the factors that lead the organization to gain a competitive advantage, increase productivity and improve performance. The present study aims to determine the relationship between nurses' engagement and knowledge management at Firoozabadi Hospital in Tehran.
Methods: The present study is surveyed in terms of data collection. In terms of the research method, it is a descriptive correlation. The research population was nurses working at Firoozabadi Hospital, of which 132 were selected as the sample. The data were collected in the spring of 2020 using Jashapara’s knowledge management and Utrechet’s employee engagement questionnaires. SPSS and Liserl software and T-test, Spearman correlation, correlation coefficient, and structural equation modeling were used for data analysis.
Results: The results showed that the status of knowledge management at Firoozabadi Hospital was lower than the average level. Among the dimensions of knowledge management, the knowledge discovery, knowledge creation, knowledge organization, and knowledge sharing dimensions are lower than the average, and only the knowledge application dimension is at a moderate level.
The nurses' engagement is at a medium level. There was a positive and moderate relationship between knowledge management and its dimensions and nurses. The engagement has the highest level of correlation to the knowledge application. The least correlation is dedicated to knowledge creation. Nurses' engagement has no relationship with gender; But the nurses' engagement has a significant relationship with their positions.
The nurses' experience and education are not related to their engagement. Nurses' knowledge management was related to gender, position, and education, but there was no relationship between service experience and knowledge management. Engagement affects all aspects of knowledge management and has the most effect on knowledge sharing and the least effect on knowledge application.
Conclusions: Hospital administrators can improve organizational performance, guarantee the quality of patient care, and better clinical services by paying more attention to the nurses' engagement and the impact it can have on the improvement of knowledge management programs. This requires strengthening the subscription infrastructure, organizing, creating, discovering, and applying knowledge through the formulation of knowledge management and operational management programs such as creating an integrated knowledge management system, funding for technological facilities and knowledge resources, and creating a reward system. Financial and non-financial incentives and incentives are focusing on the potential of hospitals and health centers to implement knowledge management programs and create clinical and educational opportunities for new knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Knowledge Management
  • Employee Engagement
  • Nurses
  • Firoozabadi Hospital
بابایی خلجی، م.، احمدی، ع.، شهبازی، م. (1392). بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریت دولتی، 5(4): 56-39.
بهمنی چوب‌‌بستی، الف.، بیگلرخانی، الف.، فلاحی‌‌نیا، غ.، شیرانی، ف. (1397). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در بیمارستان‌‌های آموزشی- درمانی (مطالعه موردی بیمارستان‌‌های آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1396). مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 26(3): 210-203.
چمانی چراغ تپه، ر.، محمودی، الف.، بابا محمودی، ع. (1391). عوامل مؤثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستان‌‌ها. مدیریت پرستاری، 1(3): 27-19.
خسروی، ع.، سیدحسینی، ش. (1398). مبانی، ساختار و فرایند مدیریت دانش در پرتوی نظام سلامت. بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر؛ تهران: چاپار.
رستگار، ع.، فقیهی‌‌پور، ج.، قلیچ‌‌لی، ج. (1394). دستنامه تعلق خاطر. تهران: دارالفنون.
روحی کاشیکلایی، ج. (1396). ارزیابی موفقیت سازمان در پیاده‌‌سازی نظام مدیریت دانش براساس معادلات ساختاری از دیدگاه دندان‌پزشکان در بیمارستان‌‌های دولتی شرق تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
سید حسینی، ش. (1391). بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد پرسنل پرستاری بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود سال 91-90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
صالحی، ک. (1394). تبیین فرایند و طراحی مدل مدیریت دانش بالین در پرستاران. رساله دکتری. رشته پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
طبیبی، ج.، نصیری‌‌پور، الف.، آقابابا، س.، نبی‌‌پور جعفرآباد، ن. (1390). مطالعه ارکان مدیریت دانش در بیمارستان‌‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(4): 478-469.
فرجی، آ. (1393). امکان‌سنجی و ارائه راهکاری برای پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در محیط‌‌های بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران.
مرضیه حسنیان، ز.، حیدری، ع.، صادقی، الف.، مقیم بیگی، ع. (1396). ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1394. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 25(1): 42-36.
یعقوبی، م.، جوادی، م. (1390). رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1389. آموزش در علوم پزشکی، 11(9): 1090-1083.
یعقوبی، م.، کریمی، س.، جوادی، م.، نیکبخت، الف. (1389). رابطه بین مؤلفه‌‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌‌های منتخب شهر اصفهان (1388). مدیریت سلامت، 13(42): 74-65.
CAPTCHA Image