بررسی وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: امروزه از یک طرف به دلیل حجم عظیم و پیچیدگی دانش تولید شده در پژوهش‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طرف دیگر وجود مشکلات و محدودیت‌ها در تهیه منابع و فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم، به ویژه برای پژوهش‌های مهندسی در صنایع و سازمان‌ها، استفاده بهینه از دانش برای بهره‌برداری از نتایج و دستاوردهای پژوهشی در چارچوب ترجمان دانش حائز اهمیت است. بدین جهت که سرمایه‌گذاری در گروه‌های مهندسی و صنایع به هدر نرود و در ادامه، این پژوهش‌ها به سمت تجاری‌سازی هدایت شوند. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی گروه‌های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعه پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل دادند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد اعضای هیأت علمی گروه‌های مهندسی در حیطه «سوال پژوهش» با میانگین و انحراف معیار11/5± 39/19، در حیطه «تولید دانش» با میانگین و انحراف معیار96/5± 98/24، در حیطه «انتقال دانش» با میانگین و انحراف معیار34/10 ±52/39 و همچنین در حیطه «ترویج استفاده از شواهد» با میانگین و انحراف معیار50/4 ±04/12، همگی در سطح مطلوب قرار دارند. در بررسی نهایی، عملکرد پژوهشگران در کل فرآیند ترجمان دانش با میانگین و انحراف معیار25/23 ±94/95 نیز در سطح مطلوب معرفی شد.
نتیجه‌گیری: پیش از هر چیز به منظور ارتقای وضعیت ترجمان دانش به سطح بسیار مطلوب، دانشگاه‌ شهید چمران اهواز می‌بایست با ایجاد ساختار مناسب مانند کمیته‌ ترجمان دانش و مشارکت واسطه‌‌گران دانش و همچنین پیگیری فعالیت‌های متمرکز گروه ارتباط با صنعت و جامعه، به انطباق تشکیلات پژوهشی با نیازهای موجود بپردازد.
عامل مهم دیگر، فراهم‌آوری هزینه‌ها و حمایت‌ مالی پژوهش‌ها با اهداف ترجمان دانش است. علاوه‌بر این، به منظور تشویق پژوهشگران و ایجاد انگیزه در تصمیمات آنان می‌توان با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه به افزایش گرنت پژوهشی طرح‌های کاربردی و عملیاتی و جهت‌گیری بخشی از مقررات ارتقاء و استخدام اعضای هیأت علمی به سوی ترجمان دانش پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Knowledge Translation Status of Faculty Members (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Khademizadeh 1
 • Sara Dakhesh 2
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD. Candidate in Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objectives: Today, there is a huge volume and complexity of knowledge produced by the Ministry of Science, Research, and Technology, and the problems and existing problems and limitations in providing resources and providing the necessary infrastructure, especially for engineering research in industries and organizations. Applying optimal knowledge is important for exploiting research results and achievements within the context of knowledge translation. So that investment in engineering and industry groups is not wasted, and these studies will be directed to commercialization. Accordingly, the present study aimed to determine the knowledge translation status of faculty members of engineering departments at the Shahid Chamran University of Ahvaz.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and has been developed as a survey with a descriptive approach. The research population consisted of faculty members of the Faculty of Engineering at the Shahid Chamran University of Ahvaz.
Results: The results showed that the performance of faculty members of engineering departments in the field of “research question” with a mean and standard deviation of 19.39 ± 5.11, for “knowledge production” with a mean and standard deviation of 24.98 ± 5.96, in the field of “knowledge transfer” with a mean and standard deviation of 39.52 ± 10.34, and a mean and standard deviation of 12.04 ± 4.50 for “promoting the use of evidence”, all of which are deemed to be at the desired levels. In the final assessment, the researchers' performance status in the entire process of knowledge translation was reported with a mean and standard deviation of 95.94 ± 23.25 was considered to be at the desired level as well.
Conclusions: First, the Shahid Chamran University of Ahvaz must devise an appropriate structure such as a knowledge translation committee and provide the grounds for the participation of knowledge brokers in order to improve the state of knowledge translation to a very desirable level. Furthermore, the university must adapt the research organization to the extant needs by following the focused activities of the industry and community relations group.
Accordingly, another remarkable factor in attaining the above end is the provision of costs and financial support for research in line with the aims of knowledge translation. In addition, the research grants for applied and operational projects can be increased, and some of the promotion and employment regulations can be directed towards knowledge translation to encourage researchers and motivate their decisions with the assistance of the Vice Chancellor for Research and Technology and the Vice Chancellor for Education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 •  Knowledge translation
 • Research question
 • Knowledge production
 • Knowledge transfer
 • Promoting the use of evidence
 • Researchers
 • Faculty members
 • Industry
 • Shahid Chamran University of Ahvaz
بابایی، م. ر.، محقق، ن.، عباس‌زاده فلاح، آ. (1394). تحلیل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در: کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی استان آذربایجان شرقی.
پورنقی، ر.، نعمتی انارکی، ل. (1393). روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 1(1): 33-52.
تاج‌الدینی، ا.، باب‌الحوائجی، ف.، موسوی، ع. (1396). بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور. دانش‌شناسی، 10(38): 25-36.
دخش، س.، استوار، ا.، حمیدی، ع. (1397). از انتقال سؤال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. طب جنوب، 21(2): 134-146.
DOI: 10.29252/ismj.21.2.134
دهقانی، م. ج. (1398). دانشگاه شهید چمران اهواز در رتبه ششم ارتباط با صنعت کشور قرار گرفت. قابل دسترس در:
https://scu.ac.ir/article/3262830
رستمی، و.، باستانی، پ.، کاووسی، ز.، روانگرد، ر. (1398). وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(3): 219-229. DOI: 10.18502/mshsj. v4i3.2055
سرلک، ن.، محمدی، م.، گرامی‌راد، ف. (1395). بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(2): 212-193. DOI: 10.22059/ACCTGREV.2016.58469
شهبازی، ک.، حسنی، م. (1392). اهمیت کانال‌های مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران. آموزش عالی ایران، 6(1): 29-53.
صدیقی، ژ.، مجدزاده، ر.، نجات، س.، غلامی، ژ. (1387). ترجمه دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش. تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
عظیمی، ع.، صنعت‌جو، ا.، دیانی، م.ح.، فتاحی، ر. (1396). ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکی. تعامل انسان و اطلاعات، 4(2): 1-16.   DOI: 20.1001.1.24237418.1396.4.2.6.9
فتحی‌ واجارگاه، ک. (1390). نیازسنجی پژوهشی: مسأله‌یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی ویژه مدیران و کارشناسان واحد‌های پژوهشی. تهران: آییژ.
فردوسی، م.، علوی، س. (1389). ارزیابی وضعیت پژوهش از دیدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (ویژه‌نامه): 525-532.
کرنوکر، م.، نیک‌پی، ا.، معدن دارآرانی، ع.، صحرایی بیرانوند، م. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های ارتباط دانشگاه لرستان با صنعت. تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مدیریت کسب‌و‌کار و اقتصاد.
منصورزاده، م.ج. (1394). بررسی شیوه‌های مدیریت محتوای پژوهشی در دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.
منصوریان، م. و همکاران (1393). بررسی وضعیت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهش‌های مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال‌های 1387-1391. نظام سلامت حکیم، 17(4): 343-349.
CAPTCHA Image