ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی در بانک کشاورزی، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی و مدیران شعب بانک کشاورزی به عنوان خبرگان آشنا می‌‌باشد که از طریق روش نمونه‌‌گیری هدفمند 10 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه دلفی، دیمتل و پرسشنامه مقایسه زوجی است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پس از گردآوری اطلاعات، ابتدا اطلاعات خام کدگذاری و طبقه‌بندی و طی تکنیک دلفی فازی به متغیرهای تحقیق تبدیل گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی اعضای نمونه تحقیق محاسبه شد و به ‌منظور بررسی معیارها از فرایند تحلیل شبکه‌‌ای فازی و دلفی فازی استفاده گردید. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار اکسل و سوپر دسیژن استفاده شده است.
یافته‌ها: معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد یادگیری ماشین در 4 معیار کلی و 17 زیرمعیار به این شرح شناسایی گردیدند:
عوامل زیرساختی (حفاظت از اطلاعات شخصی، سخت‌‌افزار و نرم‌‌افزار، ارتباطات، حفاظت فیزیکی)؛ عوامل محیطی (فرهنگ و جو سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، زمان ارائه دانش، حمایت مدیریتی)؛ عوامل محتوایی (نوع دانش، نیروی انسانی متخصص و با دانش، موقعیت ارائه دانش، تدوین محتوا)؛ فرایند مدیریت دانش (خلق دانش، کسب دانش، تبدیل دانش، بکارگیری دانش، نیازسنجی دانش). به منظور اولویت‌بندی شاخص‌ها با تکنیک تحلیل شبکه فازی، پس از محاسبه سوپر ماتریس حدی، محاسبه نتایج ماتریس خوشه‌‌ها و نرمال‌‌سازی ضریب زیرمعیارها در ابر ماتریس حدی، توسط ضریب خوشه‌‌ها می‌‌باشد که بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، اولویت نهایی عوامل زیرساختی با وزن حدی 43683/0 بیشترین تأثیر و عوامل محتوایی با وزن حدی 04817/0 کم‌ترین تأثیر را بر حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده عوامل زیرساختی دارای بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی کم‌ترین تأثیر را در حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for the Machine Learning Applications in the Organizational Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Baranoosh Hosseinpoor 1
  • Jalal Rezaeenour 2
  • Hossein AmoozadKhalili 3
1 Master of Information Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study aims to provide a framework for machine learning applications in organizational knowledge management at the Keshavarzi Bank, using the fuzzy network analysis process technique.
Methods: The present study is applied in terms of the purpose and in terms of data collection, it is a descriptive survey. The statistical population includes IT and human resources development experts and managers of Keshavarzi Bank branches, from which 10 people
have been selected through a purposive sampling method. Data collection tools are three questionnaires: Delphi, Dematel, and paired comparison questionnaire. Descriptive and inference methods were used to analyze data and information. After data collection, raw data is first encoded and classified and converted to research variables during the fuzzy Delphi technique. Then, using descriptive statistics, the index of the center and the dispersal of the sample members of the research were calculated, and used the fuzzy and fuzzy Delphi network analysis process to examine the criteria. In the analysis of the research data, Excel and SuperDecision software are used.
Results: Eeffective criteria and sub-criteria with knowledge management in the banking system with machine learning approach in 4 general criteria and 17 sub-criteria were identified as follows: Infrastructural factors (Protection of personal information, hardware and software, communications, physical protection), environmental factors (organizational culture and atmosphere, organizational rules and regulations, knowledge delivery time, managerial support); Content factors (type of knowledge, specialized and knowledgeable human resources, knowledge presentation position, content development); Knowledge management process (knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge conversion, knowledge application, knowledge needs assessment).
In order to prioritize the indicators with the fuzzy network analysis technique, after calculating the limit supermatrix, the results of the cluster matrix results and the normalization of the coefficient of the sub-criteria in the limit supermatrix by the clustering coefficient are based on the calculations and the limit supermatrix, The final priority of infrastructure factors with a limit weight of 0.43683 have the most impact and content factors with a limit weight of 0.04817 have the least impact on maintaining knowledge management in the banking system by considering the machine learning approach.
Conclusions: According to the obtained results, infrastructure factors have the most impact and content factors have the least impact on maintaining knowledge management in the banking system by considering the machine learning approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Knowledge Management
  • Machine Learning
  • Keshavarzi Bank
  • MCDM
آزادی، ق.، آزادی، ز.، آزادی، ا. (1393). تاثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت. مطالعات دانش‌شناسی، شماره 1: 71-86.
احمدی، ف.، تارزاده، ح.، احمدی، س. (1397). ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران. بررسی‌های بازرگانی، 96: 78-92.
برزین‌پور، ف.، اخوان، پ.، زارع مقدم، ز. (1389). ارائه چارچوب مفهومی عوامل و مولفه‌های مدیریت دانش مشتری در بانک ملی. مدیریت فردا، 24: 115-132.
حسن‌پور، ا.، واعظی، ر.، سفیدکار، پ. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه. مدیریت توسعه و تحول، 15: 31-37.
رمضانی، ق.، سلیمی، ج. (1394). شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان). بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 6(5): 1- 15.
ساعدی، م.، یزدانی، ح. (1388ق). ارائه مدل فرآیندی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخاسته از داده‌ها. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2).
وکیلی، م.، نوری، ر.، عبادتی، ا. (1396). شناسایی و اولویت‌‌بندی مدل‌‌های کسب‌وکار الکترونیکی موفق در ایران با استفاده از تکنیک‌‌های یادگیری ماشین. فناوری آموزش، 11(4): 323-335. DOI: 10.22061/jte.2017.731
CAPTCHA Image