الگوی چالش‌های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر استفاده از امکانات رسانه اجتماعی در بخش دولتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از خدمات مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره چالش‌هایی وجود داشته که توجه به آنها دولت‌ها را در امر پیاده‌سازی مناسب فناوری مذکور یاری می‌رساند. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش‌های ارائه‌ خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه است.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تماتیک (مضمون) استفاده شد. جامعه ‌آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات نیز از ابزار مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 16 نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده گردید. در بخش کمّی پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل اساتید و فارغ‌التحصیلان دکتری رشته‌های فناوری ‌اطلاعات، مدیریت دولتی و مهندسی صنایع بود و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع‌آوری داده در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه 21 سوالی با آلفای کرونباخ0.93 در حجم نمونه 375 نفری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی از آزمون T تک‌نمونه‌ای و نرم‌افزار SPSS25 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دولت الکترونیک2.0 در کشورهای در حال توسعه را می‌توان به سه دسته کلی ملاحظات فنی، ملاحظات ساختاری و ملاحظات فرهنگی تقسیم کرد. در این بین ملاحظات زیرساختی شامل عوامل اطلاعاتی و عوامل فنی، ملاحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی و عوامل اخلاقی و در نهایت ملاحظات پیاده‌سازی شامل عوامل مدیریتی، امنیتی و قانونی بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به ‌یافته‌های پژوهش می‌توان گفت در کشورهای در حال توسعه چالش‌هایی چون ملاحظات زیرساختی، پیاده‌سازی و فرهنگی وجود دارد که مدیران و برنامه‌ریزان دولتی با تمرکز بر این چالش‌ها و تلاش جهت حل و فصل آنها خواهند توانست، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیزی از دولت الکترونیک2.0 و به دنبال آن بالا بردن سطح کیفیت خدمات و تحقق دموکراسی الکترونیکی ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Providing a Public Services Challenges odel in the Framework of Social Media (E-Government 2.0) Focused on Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Roya Hejazinia 2
1 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatba’i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Information Technology Management, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: Recently, use of social media facilities in the public sector has received much attention. There have always been challenges using these services, especially in developing countries, which paying attention to them is required for governments to implement them properly. Therefore, this research aims to study the challenges of providing public services in the context of social media (e-government 2.0) with a focus on developing countries.
Methods: The current research is a mixed study. The thematic analysis method was used in the qualitative part of the research. The statistical population in the qualitative part included experts and specialists in the field of information technology and e-government. Semi-structured interviews were conducted with 16 statistical samples, selected by purposive sampling, until theoretical saturation. A survey method was used in the quantitative part of the research. The statistical population included professors and doctoral graduates in the fields of information technology, public administration, and industrial engineering, and a simple random sampling method was used. To collect data in the quantitative section, a 21-question questionnaire with Cronbach's alpha of 0.93 was used in a sample size of 375 people. To analyze the data in the quantitative part, a one-sample T-test and SPSS25 software were used.
Results: The research results showed that the challenges of e-government 2.0 in developing countries can be divided into three general categories: technical considerations, structural considerations, and cultural considerations. Infrastructural considerations included information factors and technical factors, cultural considerations included human factors and ethical factors, and finally, implementation considerations included managerial, security, and legal factors.
Conclusions: According to the findings, it can be said that there are challenges such as infrastructure, implementation, and cultural considerations in developing countries. By focusing on these challenges and trying to solve them, government managers and planners will be able to successfully implement e-government 2.0 and then raise the level of service quality and realize electronic democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Social Media
  • Challenge
  • E-government 2.0
  • Developing Countries
  • Public Services
Bertot, J., Jaeger, P. & Hansen, D. (2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges and recommendations. Government Information Quarterly, 29: 30-40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004.
Bhanot, S. (2012). Use of social media by companies to reach their customers. SIES Journal of Management, 8(1): 45-55.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
Dadashzadeh, M. (2010). Social media in government: from e-government to e-governance. Journal of Business & Economics Research (JBER), 8(11). DOI: 10.19030/jber.v8i11.51.
Drissa, O., Melloulib, S. & Trabelsi, Z. (2019). From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. Government Information Quarterly, 36(3): 560-570.         
DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002.
Elia, G., Margherita, A. & Taurino, C. (2009). Enhancing managerial competencies through a wiki-learning space. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 19: 166-178. DOI: 10.1504/IJCEELL.2009.025025.
Graham, M., Avery, E. & Park, S. (2015). The role of social media in local government crisis communications. Public Relations Review, 41: 386–394.        
DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02.001.
Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities. Business Horizons, 53: 59-68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
Khan, G., Swar, B. & Lee, S. (2014). Social Media Risks and Benefit. A Public Sector Perspective, 32. DOI: doi.org/10.1177/0894439314524701.
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 30: 73-84.
Luna, S. & Pennock, M. (2018). Social media applications and emergency management: A literature review and research agenda. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28: 565-577. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.006.
Meijer, A., Koops, B., Pieterson, W., Overman, S. & Ten Tije, S. (2012). Government 2.0: Key Challenges to Its Realization. Electronic Journal of e-Government, 12: 59-69.
Mergel, I. (2012). The social media innovation challenge in the public sector. Information Polity, 17: 281–292. DOI:10.3233/IP-2012-000281.
Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media interactions in the public sector. Government Information Quarterly, 30: 327–334.    
DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015.
Mio, A. (2009). Government 2.0: Gartner Definition. Columbia: Gartner Research.
Sivarajah, U., Irani, Z. & Weerakkody, V. (2015). Evaluating the use and impact of Web 2.0 technologies in Local government. Government Information Quarterly, 32(4): 473-487.     
DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.004.
Sun, P., Ku, C. & Shin, D. (2015). An implementation framework for E-Government 2.0. Telematics and Informatics, 32: 504–520. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003.
Veljkovic, N., Bogdanovic-Dinic, S. & Stoimenov, L. (2012). Building E-Government 2.0 - A Step Forward in Bringing Government Closer to Citizens. Journal of e-Government Studies and Best Practices, DOI: 10.5171/2012.770164.
Yi, M., Oh, S. & Kim, S. (2013). Comparison of social media use for the U.S. and the Korean governments. Government Information Quarterly, 30: 310–317.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.01.004.
Zheng, L. (2013). Social media in Chinese government: Drivers, challenges and capabilities. Government Information Quarterly, 30: 369–376.   
DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.017.
CAPTCHA Image