مدل راهبرد اجرای خط‌مشیء‌های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

چکیده

هدف: امروزه صنایع خودروسازی برای به‌کارگیری دانش سازمانی، به دستاوردهای علمی روی آورده‌اند. اما در این فرایند با کاستی‌هایی روبه‌رو هستند که ازجمله آن‌ها می‌‌توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارت‌های افراد باتجربه اشاره کرد. در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی، وزارت صمت باید منابع ملموس و ناملموس و دانش سازمانی خود را گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا، در صورتی می‌توانند به اهداف کلان و بلندمدت دست یابند که برنامه راهبردی مدونی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل راهبرد اجرای خط‌مشی‌ءهای وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی است. صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل‌ توجهی از ارزش‌افزوده بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور را به خود اختصاص داده است.
روش: جامعه پژوهش حاضر مدیران صنعت خودروسازی با تخصص مدیریت دانش و مدیران اجرایی بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی 20 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.
با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. براساس مشاهده تجربی و مطالعات کتابخانه‌ای، شناسایی مدل راهبردی اجرای خط‌مشیء انجام شد. 72 معیار در 24 مقوله و در نهایت 6 کد محوری دسته‌بندی مدل داده‌بنیاد، بخش‌‌بندی شده و در نهایت مدل کیفی با استفاده از مدل داده‌بنیاد ارائه‌ گردید.
یافته‌ها: براساس نتایج به‌دست ‌آمده، صنعت خودرو به ‌عنوان یک صنعت مادر با سطح فناوری متوسط، از پیشران‌‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به‌شمار می‌رود و در زمره صنایع اولویت‌‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت در راستای تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌‌انداز کشور محسوب می‌گردد. با توجه به سیاست‌های اجرایی تعیین‌شده در این صنعت، به‌طور اخص سیاست‌های تمرکز بر کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، توأم با افزایش تولید و نیز بهبود فضای کسب‌وکار در جهت سرمایه‌‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشترک با شرکت‌های دارای نام و نشان تجاری معتبر جهانی، به نظر می‌رسد صنعت خودروی کشور بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین‌‌المللی ارائه نماید.
نتیجه‌گیری: صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با دیگر صنایع، میزان تولید و اشتغال‌زایی بالا، نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. از این‌رو بهبود سیاست‌گذاری و راهبردپردازی در این صنعت بسیار حائز اهمیت است. ویژگی‌های دانش و یادگیری، یک روش‌شناسی ایجاد راهبرد جدید، به همراه دارد. صنعت خودروسازی می‌تواند کاربست دانش در اجرای خط‌مشیء سازمانی را به‌عنوان عامل برتری در بازار رقابتی شناسایی کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Policy Implementation Strategy Model of the Ministry of Industry, Mine and Trade in the Automotive Industry based on Knowledge Application

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Mohsenipoor 1
 • Mehrdad Matani 2
 • Yousef Gholipour Kanani 3
 • Asadollah Mehrara 4
1 Ph.D. Student of Public Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Objectives: Today, automotive industries have turned to scientific achievements to apply organizational knowledge but facing shortcomings in the process, among which we can point out the lack of attention to the work experience and skills of experienced people. In the current changing and uncertain conditions, the Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIMT) must expand its tangible and intangible resources and organizational knowledge so that it can respond to environmental changes. Therefore, they can achieve macro and long-term goals if they have a written strategic plan. The current research aims to present a strategy model for the implementation of the policies of MIMT in the automotive industry based on infrastructure factors and knowledge capabilities. The automobile industry has always been a factor of economic growth in the world economy and has taken a significant part of the added value of many advanced and emerging countries.
Methods: The population was automotive industry managers with expertise in knowledge management and executive managers. Using targeted snowball sampling, 20 people were considered as samples. Data was collected using a semi-structured interview tool. Based on empirical observation and library studies, the strategic model of policy implementation was identified. 72 criteria were divided into 24 categories and finally 6 core codes of the database model, and finally, a qualitative model was presented using the database model.
Results: Results show that the automotive industry, as a mother industry with a medium level of technology, is considered one of the drivers of the country's industry, mining, and trade sector and is among the priority and selected industries in the production and trade sector in order to achieve the goals. It is included in the country's vision document. According to the executive policies determined in this industry, especially the policies of focusing on the quality and reducing the finished price of the products, along with the increase in production and also the improvement of the business environment for direct foreign investments and joint ventures with companies with world-renowned brands. It seems that the automotive industry of the country can present its products in the selection basket of buyers at the international level.
Conclusions: The automotive industry has a significant role in Iran's economy due to its wide connection with other industries, high production, and employment generation. Therefore, it is very essential to improve policy-making and strategizing in this industry. The characteristics of knowledge and learning bring a new strategy creation methodology. The automotive industry can identify the application of knowledge in the implementation of organizational policy as a factor of superiority in the competitive market.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic model
 • policymaking
 • automotive industry
 • application of knowledge
 • Ministry of Industry
 • Mine
 • and Trade
اسماعیلی‌پور، الف.، صادقی، م. (1400). ساختار تنظیم‌گری صنعت خودروی ایران و راهکارهایی برای اصلاح آن. بهبود مدیریت، 15: 155-192. DOI: 10.22034/jmi.2021.272668.2487
بعیدی مفردنیا، ع.، منوریان، ع.، رهبر، ف.، اصغر پورعزت، ع. (1397). طراحی مدل نوین خط‌مشیء‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8: 23-56.
پژوهان، ج. (1387). خودرو در سبد خانوارها و تقاضا برای آنها. در: مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی.
حسن‌‌زاده، م. (1399). اطلاع‌گرایی مضاعف: چالش تبدیل رکود به رونق. علوم و فنون مدیریت اطلاعات،6(3): 7-15.
دانایی‌‌فرد، ح. (1392). مدیریت دولتی نوین. بی‌جا: نشر کتاب مهربان.
رمضانی، م.، پرتوی، الف.، عیوض‌زاده، ح.، جعفری، ف. (1398). سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها و آسیب‌ها (با تاکید بر مفهوم مرجعیت). راهبرد اجتماعی فرهنگی، 8: 69-96.
رهبر، ف.، امیری، م. (1394). اقتصاد رفتاری و سیاست‌گذاری عمومی. برنامه‌ریزی و بودجه، 19: 147-182.
طباطبائیان، ح.، معادی، م.، رادفر، ر. (1398). الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران. مجلس و راهبرد، 98: 147-194.
کریمی (مله)، ع.، پارسا، ن. (1398). سیاست‌گذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران. مطالعات ملی، 20: 3-20.
کوشان، الف.، ابراهیمی، ع. (1400). مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست‌های بومی‌سازی صنعت خودرو (مورد مطالعه: ایران و ترکیه). مدیریت کسب و کار بین‌المللی، 2: 1-20.  DOI:10.22034/jiba.2021.40624.1476
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1398). تدوین نقشه راه ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه صنعت خودرو. گروه مطالعات و پژوهش‌های صنعتی و معدنی.
مینائی، م. ر.، الهی، ش.، مجیدپور، م.، منطقی، م. (1399). چگونه ویژگی‌‌های صنعت بر فرارسی فناورانه بنگاه دیرآمده تأثیر می‌‌گذارد؟ موردکاوی یک بنگاه خودروسازی ایرانی. سیاست علم و فناوری، 3: 47-66.
CAPTCHA Image