رابطه سواد اطلاعاتی، میزان آشنایی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی (قهرمانی و همگانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت اوقات و فراغت و ورزش‌های تفریحی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم (قهرمانی، همگانی) انجام شد.
روش‌: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه مربیان ورزشی هیأت‌های فعال استان قم هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 215 نفر تعیین گردید که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، مقیاس استاندارد نقش فناوری اطلاعات در ورزش لایبرمان (2005) و دو پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش میزان کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بود که روایی و پایایی آنها تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی‌ مستقل و تک‌نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم‌افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نظر مربیان در دو بُعد قهرمانی و همگانی در متغیر سواد اطلاعاتی، تفاوت معناداری وجود دارد، اما در میزان کاربرد فناوری اطلاعات، تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0< P).
نتیجه‌گیری: سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در افزایش عملکرد مربیان موثر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy, Familiarity Level, and Information Technology Usage with the Performance of Sports Coaches (Public and Championship)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nedaei 1
  • Faezeh Sadat Nemati 2
1 Assistant Professor, faculty of literature and humanities, University of Qom, Qom, Iran.
2 M.A. in Leisure time and recreational sports management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study aimed to study the relationship between information literacy and the use of information technology with the performance of sports coaches (public and championship) in Qom province.
Methods: The research method is a descriptive correlation. The statistical population is all the sports coaches of the active committees in Qom province. For the sample size, 215 people were randomly selected based on Morgan's table. The measurement tools were Lieberman's (2005) standard scale of the role of information technology in sports and two researcher-made questionnaires to measure the use of information technology and performance, which their validity and reliability were confirmed. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent and one-sample t-test and Pearson correlation coefficient) in SPSS-22 software.
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between information literacy and information technology use with the performance of sports coaches. Also, there is a significant difference between the opinions of the coaches in the two dimensions of the championship and the public in the information literacy variable, but no significant difference was observed in the amount of information technology use (P<0.05).
Conclusions: Information literacy and information technology are effective in increasing the performance of coaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Information Literacy
  • Information Technology
  • Sports Coaches
ادبی فیروزجاه، ح.، یمینی فیروز، م.، یمینی فیروز، م. (1397). بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 4(14): 119-137.
DOI: 10.22054/jks.2018.36586.1203
اردلان، ا.، وفایی، ف.، جنابی، ش.، الماسی، م. (1396). بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق منطقه‌ای غرب استان کرمانشاه). مدیریت صنعتی، 12(39): 93-106.
تقوایی یزدی، م.، گل‌افشانی، ع.، آقامیرزایی محلی، ط.، آقاتبار رودباری، ج.، یوسفی، س.، آبادی، ر. (1398). بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر عملکرد اعضای هیأت علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۱(۲): 64-73.
شفیعی، ش.، افروزه، م.ص.، افروزه، ح. (1398). طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران. مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 6(3): 39-50.
ططری، س.، مختاری دینانی، م. (1397). مدل‌سازی ارتباط بین سواد اطلاعاتی با خلاقیت و قابلیت ‌کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت ‌بدنی دانشگاه‌های تهران. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۶(۲۲): 53-63.
عالم تبریز، ا.، عباسی، م. (1395). تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(17): 27-1.  DOI: 10.22054/ims.2016.6989
کارگر، غ.ع. (1393). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(20): 111-122.  DOI: 10.22080/jsmb.2014.870
کشاورز، ل.، فراهانی، ا.، قربانی قهفرخی، ل.، تمدن، م.م. (1396). ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز. پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(4): 109-115.
محمدی، س.، اسماعیلی، ن.، صالحی، ن. (1395). ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزش ایران. مطالعات مدیریت ورزشی،40: 112-97.
محمدی، س.، ایزدی، ب.، صالحی، ن. (1391). نگرش مربیان تیم‌های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش. مدیریت ورزشی، 15: 141-123.
محمدی، س.، قیسوندی، ک. (1398). کاربرد مدل پذیرش فن‌آوری در استفاده از اپلیکیشن‌های تیم‌های ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 14(72).  DOI: 10.22089/smrj.2019.7556.2612
CAPTCHA Image