عوامل فردی، فنی و سازمانی موثر بر اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه زابل

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه زابل. ایران

10.22091/stim.2022.7989.1760

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اشتراک‌گذاری داده در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی در ایران از بعدهای فردی، سازمانی و فنی است.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش را پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران که در سال 2021 در پایگاه WOS دارای تولید علمی بوده‌اند، تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که به روش الکترونیکی طراحی و برای نمونه آماری ارسال گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل سازمانی و فنی بر رفتار فرد در اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی تاثیر معنی‌دار دارند. عوامل فنی تاثیر بیشتری بر روی رفتار فرد نسبت به عوامل سازمانی دارد. عوامل فردی بر رفتار فرد در اشتراک گذاری داده‌ها تاثیر معنی‌دار ندارد. همچنین ارتباط بین عوامل پنهان فنی و سازمانی مثبت و معنی‌دار است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که جنسیت بر روی عوامل فردی و شغل پژوهشگران بر روی عوامل سازمانی تاثیر معنی‌دار دارند. علاوه براین، نتایج پژوهش نشان داد بسیاری از پژوهشگران نگرانی از وقت‌گیر و زمان‌بر بودن مستندسازی داده‌ها، سوءاستفاده و سوءتفسیر از داده‌های اشتراکی را از دلایل عدم تمایل به اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Individual, Technical and Organizational Factors Affecting Sharing Research Data Among Engineering Researchers in Iran

نویسندگان [English]

  • Hedayat Behroozfar 1
  • Esmaeil Vaziri 2
1 Department of Information science and knowledge studies, University of Zabol
2 department of Information science and knowledge studies, University of Zabol
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the status of data sharing among engineering researchers in Iran from individual, organizational and technical dimensions.

This research is an applied one in terms of purpose and a descriptive-survey in terms of data collection method. The research community consisted of researchers in the field of engineering in Iran, who in 2021 had a scientific production in the WOS database. The data collection tool was a questionnaire that was designed electronically and sent to a statistical sample. Statistical sample was randomly selected from the researchers. SPSS were used to analyze the findings.

The results showed that organizational and technical factors have a significant effect on individual behavior in sharing research data. Technical factors have a greater impact on individual behavior than organizational factors. Individual factors do not have a significant effect on individual behavior in data sharing. Also, the relationship between hidden technical and organizational factors is positive and significant. In addition, the findings showed that gender has a significant effect on individual factors and researchers' jobs have a significant effect on organizational factors. There is no significant difference between demographic variables and technical, organizational and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharing Research data
  • Engineering researchers
  • Data sharing
  • Data accessibility
  • Iran
CAPTCHA Image