شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش‌‌آموختگان این حوزه است.
روش‌‌: رویکرد پژوهش کیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه‌‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت 20 تن از استادان و دانش‌‌آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته‌ها: پاسخ استادان و دانش‌‌آموختگان در سه محور دسته‌‌بندی شد، محور اول، حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی و ابعاد آن بود، که در آن تعاریف مصاحبه‌‌شوندگان از اطلاعات، بیشتر در تناظر با نگاه سنّتی، مهندسی
و ریاضی و رویکرد نظام‌‌مدار به اطلاعات بود و مسائل اطلاعاتی از جانب آن‌ها بیشتر حول محور کتاب و کتابخانه معرفی شد.
نظر مصاحبه‌‌شوندگان در محور دوم، در مورد استان کرمانشاه و مسائل آن، داشتن ظرفیت کشاورزی و گردشگری برای استان کرمانشاه بود و استفاده نکردن از این ظرفیت‌‌ها از مسائل مهم استان معرفی شد. در مورد ربط حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با استان کرمانشاه و مسائل آن در محور سوم بحث گردید و استادان و کارشناسان بیشتر بر عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی برای حل مسائل استان تأکید داشتند.
نتیجه‌‌گیری: حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی باید به گونه‌‌ای نظام‌مند و روشمند در تمام ابعاد هویت، آموزش، پژوهش و کارآفرینی و آینده‌‌نگری با توجه به سه عنصر مهم عمق، جامعیت و روزآمدی، مورد بازنگری قرار گیرد. در برنامه‌‌ریزی‌‌هایی که برای توسعه در استان انجام می‌‌شود، هر حوزه طرح و برنامه‌‌ای را در قالب‌‌های مختلف ارائه می‌‌دهد، اما در این برنامه‌‌ریزی نگاه اطلاعاتی مورد غفلت واقع شده و استادان و دانش‌‌آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی به صورت مدون و منسجم برنامه و طرحی را در ذهن ندارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Relationship Between Knowledge and Information Science with Kermanshah Province Issues from the Perspective of Graduates and Professors

نویسندگان [English]

  • Elaheh Azadi Haji Abadi 1
  • GHolamreza Haidari 2
  • Mohamad ali Farhadi 3
1 Master Student, Information management, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Objectives: This research aims to identify and analyze the relationship between the field of knowledge and information science with the problems of Kermanshah province from the professors' and graduates' viewpoints of this field.
Methods: The research approach is qualitative. Data analysis is done with the qualitative content analysis method. The studied samples were selected by purposive sampling method. Finally, 20 professors and graduates of the knowledge and information science field were interviewed.
Results: The responses were categorized into three axes. The first axis was the knowledge and information science field and its dimensions, in which the interviewees' definitions of information were more in line with the traditional, engineering, and mathematical views and system-oriented approaches to information. information issues also were introduced mostly around books and libraries. The interviewees' opinions in the second axis, regarding Kermanshah province and its issues, were to have agricultural and tourism capacity for Kermanshah province which not using these capacities was introduced as one of the important issues of the province. The relationship between the knowledge and information science field and Kermanshah province and its issues were discussed in the third axis. Professors and experts emphasized on lack of applying of specialists' opinions of knowledge and information science field to solve the problems of the province.
Results: The knowledge and information science field should be reviewed systematically and methodically in all aspects of identity, education, research, entrepreneurship, and foresight, considering the three important elements of depth, comprehensiveness, and modernity.
In the development planning for the province, each area presents plans and programs in different formats, but in this planning, the information aspect has been neglected; and the professors and graduates of the knowledge and information science field do not have a plan and strategy in mind in a codified and coherent way.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and Information Science
  • Information Issues
  • Kermanshah
  • Qualitative Content Analysis
آذر، خ.، ذاکر صالحی، غ. (1398). نقد و ارزیابی ایده دانشگاه جامعه‌محور در ایران از دیدگاه خبرگان علمی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 9(28): 233-272. DOI: 10.22034/emes.2020.38970
ام.کینگ، پ.، جی مایهیو، م.، مک الروی. م. (1397). مسئولیت اخلاقی دانشگاه. ترجمه آ. امین و ا. بحیرایی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بیژندی، ع. (1396). خلاصه مطالعات و اقدامات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) استان کرمانشاه. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
جلالی دیزجی، ع. (1395). بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 12: 7-26.
حری، ع. (1385). اطلاع‌رسانی: نگرش‌‌ها و پژوهش‌‌ها. (چاپ دوم). تهران: کتابدار.
حیدری، غ. (1389). آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(54): 71-105.
حیدری، غ.، قنادی‌نژاد، ف.، چینی‌پرداز، ر. (1396). مروری بر مطالعات مربوط به اولویت‌های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی در ایران و جهان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(3): 35-62.
DOI: 10.22091/stim.2017.880.1051
خاکی، غ.ر. (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌‌نویسی. (چاپ دوم). تهران: بازتاب.
دلانتی، ج. (1389). دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی. ترجمه ع. بختیاری‌زاده. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سقائی طلب، م. (1395). شناسایی و تحلیل موانع و راهکارهای کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه‌های شهر اهواز. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
طالقانی، م.، میرابراهیمی، ع. (1390). جامعه اطلاعاتی و اثرات آن بر انسجام اجتماعی. مهندسی فرهنگی، 5(51): 53.
عقیلی، و.، یعقوبی، ع. (1392). جامعه اطلاعاتی و توسعه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5(3): 65-78.
فاضلی، ن. (1398). زندگی سراسر فهم مسئله است: مسئله و مسئله‌شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فتاحی، س. (1395). مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان کرمانشاه. تهران: مرکز بررسی‌‌های استراتژیک.
معروفی، ی.، یوسف‌زاده، م. (1388). تحلیل محتوا در علوم انسانی. همدان: سپهر دانش.
منصوریان، ی. (1392). تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی. سخن هفته، شماره 164. DOI:10.13140/RG.2.1.2652.5683
CAPTCHA Image