تاثیر تعاملات آموزشی‌‌- ‌‌پژوهشی استاد- ‌‌دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تعاملات آموزشی- پژوهشی استاد- دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران با استفاده از الگویابی معادلات‌‌ساختاری است.
روش‌‌: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری نیز اعضای هیأت علمی، دانشجویان دکتری و کتابداران دانشگاه مازندران به تعداد 1434 نفر بودند که از طریق فرمول کوکران، 485 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌‌افزارهای SPSS26 ,SMARTPLS استفاده شد.
نتایج: تأثیر تعاملات آموزشی و پژوهشی استاد- دانشجو با کتابداران بر تولیدات علمی معنادار است. هم تعاملات آموزشی استاد- دانشجو با کتابداران (323/0=β) و هم تعاملات پژوهشی آنان به صورت مستقیم (472/0=β) بر تولیدات علمی اثرگذار است.
نتایج حاصل از معادلات ساختاری بیانگر برازش مناسب مدل پیشنهادی است.
نتیجه‌‌گیری: تعاملات آموزشی و پژوهشی استاد- دانشجو با کتابداران به عنوان ثابت‌‌ترین عامل در توانمند کردن دانشگاه، بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران، باعث افزایش تولیدات علمی می‌‌شود.
لذا، با توجه به نقش کتابداران عصر حاضر (مرجع، مشاور و مربی)، می‌‌توان با برگزاری همایش‌‌ها، نشست‌‌ها و کارگاه‌‌های آموزشی، این تعاملات را برجسته‌‌تر نمود. همچنین می‌‌توان تصویری روشن از تجربیات اساتید، دانشجویان و کتابداران دانشگاه ارائه داد که در تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان دانشگاه برای پیشبرد و توسعه پژوهش راهگشا باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Professor -Student Educational-Research Interactions with Librarians on Scientific Productions in Mazandaran University Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Hossein Narimani 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
  • Mitra Ghiasi 3
1 PhD., Student, Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Knowledge and Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objectives: This study aimed to investigate the effect of Educational-Research Interactions between Professors and Students with Librarians in Mazandaran University Scientific Production using Structural Equation Modeling.
Methods: This study is practical in terms of purpose and how to collect information description. The statistical population was 1434 people of Professors, Students, and Librarians who were selected through Cochran's formula 485 as a sample. The questionnaire of Narimani's (2021) thesis, SPSS26, and SMART PLS Software were used to measure variables and data analysis.
Results: The effect of Teacher-Student Educational & Research Interactions with Librarians on Scientific Productions is significant. Teacher-Student Educational Interactions with Librarians (β=0.323) affect directly Scientific Productions and Research Interactions (β=0.472) too. The results of the Structural Equation Model indicate the appropriate fit of the proposed model.
Conclusions: Professor-Student educational & Research Interactions with librarians as the most constant factor in empowering the scientific production of Mazandaran University was increasing academic output. Therefore, considering the role of Librarians of this era (reference, consultant, and educator), these Interactions can be highlighted by holding conferences, meetings, and workshops. It also provides a clear picture of the experiences of University Professors, Students & Librarians, which can be helpful in the University's Macro-Decisions to advance & develop research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Interactions
  • Research Interactions
  • Professor-Student Interactions
  • Librarians
  • Scientific Productions
  • Structural Equation
باوانپوری، م.، ملاابراهیمی، ع.، لرستانی، ن. (1398). بررسی تحلیلی برونداد علمی مجله علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش‌‌های بین رشته‌‌ای ادبی، 1(1): 1-15.
DOI: 10.30465/lir.2019.3831
حسن‌‌زاده، م. (1390). علم‌‌سنجی در سازمان‌‌ها نقشی نوین برای کتابداران کتابخانه‌‌های تخصصی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت  اطلاعات،۲۶(۴): ۱۳۳۷-۱۳۴۸.
رازقی، ن.، قائدی، م. (1395). تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8(16): 63-86.
رهنما، س. (1392). بررسی وضعیت مهارت‌‌های ارتباطی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و تاثیر آن بر رضایت‌‌مندی دانشجویان دوره کارشناسی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شوماخر، ر.ا.، لومکس، ر.ج. (1388). مقدمه‌‌ای بر مدل‌‌سازی معادله ساختاری. ترجمه و. قاسمی. تهران: جامعه‌شناسان.
صراف‌‌زاد، م. (1394). مدیریت کلان داده‌‌های پژوهشی: نقشی نوین برای کتابخانه‌‌های دانشگاهی. نقد کتاب: اطلاع‌‌رسانی و ارتباطات، 2(6): 265-273.
صفری، ب.، رضوی، س.، قیاسی، م. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت‌‌های کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(4): 181-208.
DOI: 10.22091/stim.2020.5918.1437
علی‌‌زاده اقدم، م.ب. (1381). سنجش کیفیت یادگیری دانشجویان تبریز و بررسی عوامل موثر بر آن. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
عمرانی، س.ا.، علیپور حافظی، م.، جمالی مهمویی، ح.ر.، اسدی، س.، مسعودی، ف.، قاسمی، ع.ح. (1396). استانداردهایی برای کتابخانه‌‌ها در موسسات آموزش عالی ایران. تهران: چاپار؛ انجمن کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران.
قائم‌‌پور، م. (1393). تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان. پژوهش و برنامه‌‌ریزی در آموزش عالی، ۲۰(۴): ۹۵-۱۲۱.
کلائی دارابی، ر.، تقوایی یزدی، م. (1397). ارائه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌‌ها. مطالعات برنامه‌‌ریزی آموزشی، 7(14): 171-146.  DOI: 10.22080/eps.1970.2129
گدازگر، ح.، علی‌‌زاده اقدم، م.ب. (1386). مطالعه عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز. علوم اجتماعی، 2(3): 148-123.
DOI: 10.22067/jss.v0i0.8712
محسنین، ش.، اسفیدانی، م.ر. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌‌افزارSmart-PLS : آموزشی و کاربردی. تهران: مهربان نشر.
محمدیان، س.، اسمعیلی گیوی، م.ر.، نقشینه، ن. (۱۳۹۵). شناسایی و تحلیل عامل‌‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌‌ها با استفاده از شبکه عصبی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲(۱): ۵-۲۴.
مرادی مقدم، ح. (1399). نقش کتابخانه‌‌ها در تحقیقات: تحول از نقش سنّتی به نقش نوین در ارائه خدمات. ویستا. قابل دسترس در:  https://vista.ir/m/a/moue6
مسرور علی نودهی، م.، اسالم‌‌نژاد گیلوایی، م. (1400). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌‌های عمومی با استفاده از مدل تحلیل شکاف لایب کوال: مطالعه موردی کتابخانه‌‌های مناطق سیستانی استان سیستان و بلوچستان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات،7(2): 226-199.  DOI: 10.22091/stim.2020.5880.1429
مطلبی، د.، خانعلی لو، ر. (1398). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌‌های عمومی از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی کتابخانه‌‌های عمومی استان آذربایجان غربی. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی، 25(99): 579-596.
DOI:20.1001.1.26455730.1398.25.4.3.1
موسوی امیری، ط.، نوه ابراهیم، ع.، آراسته، ح.، عبدالهی، ب. (1399). الگوی راهبردهای سه‌‌گانه بین‌‌المللی شدن دانشگاه‌‌های منتخب دولتی ایران. پژوهش در نظام‌‌های آموزشی، 14(50): 97-126.
DOI: 10.22034/jiera.2020.209530.2150
مومنی، م.، فعال قیومی، ع. (1382). تحلیل‌‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.
نریمانی ح.، طهماسبی لیمونی، ص.؛ قیاسی، م. (1400). ارائه الگوی تأثیر تعاملات پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با کتابداران بر تولیدات علمی: رویکرد داده‌‌بنیاد. تعامل انسان و اطلاعات، ۸(1): 93-82.
نریمانی، ح. (1400). تاثیر تعاملات آموزشی- پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان با میانجی‌‌گری نقش کتابداران بر تولیدات علمی در دانشگاه مازندران (1390-1397). رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده علوم انسانی.
نواح، ع.، رضادوست، ک.، پورترکارونی، م. (1391). بررسی عوامل موثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان. پژوهش و برنامه‌‌ریزی در آموزش عالی، 18(1): 25-41.
CAPTCHA Image