طراحی ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات سازمانی (مورد مطالعه: بانک مجازی سازمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تدوین ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات برای پیاده‌‌سازی بانک مجازی اختصاصی سازمانی است.
روش‌‌: روش انجام این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی مبتنی بر تدوین ابزار کرسول بود. نمونه آماری به صورت یک پانل خبرگان مشتمل بر سی نفر از متخصصین حوزه‌‌های مرتبط با موضوع پژوهش در شرکت فولاد مبارکه انتخاب شدند. فاز کیفی پژوهش با مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختاریافته آغاز گردید و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌‌ها، ابزار (پرسشنامه) جهت فاز کمّی تدوین گردید. پس از آن، مرحله کمّی با اجرای روش دلفی آغاز شد که این روند سه دور به طول انجامید. سرانجام، پنجاه شاخص فناوری اطلاعات نهایی گردید. سپس، برای ارزیابی این شاخص‌‌ها و کشف شکاف‌‌های فناوری اطلاعات از روش ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شد.
نتایج: در فاز کیفی، نود و هشت شاخص فناوری اطلاعات شناسایی شد که در فاز کمّی تعداد پنجاه شاخص نهایی گردید. پس از تحلیل اهمیت- عملکرد، تعداد نه شکاف شناسایی شد. این شکاف‌‌ها در ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات بکار می‌‌روند و می‌‌بایست پوشش داده شوند. در پایان، براساس یافته‌‌های حاصل از پژوهش، سند ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات در راستای استقرار بانک مجازی اختصاصی سازمانی تدوین گردید.
نتیجه‌‌گیری: این پژوهش یک فرآیند جدید، یکپارچه، بومی‌‌سازی شده، کاربردی و تلفیقی (مبتنی بر برخی از روش‌‌های اصلی آینده‌‌نگاری) در راستای تدوین ره‌‌نگاشت را ارائه داده است که به راحتی می‌‌تواند نیاز پژوهشگران و سازمان‌‌ها را در زمینه تدوین ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات، برآورده سازد. بنابراین، سند ره‌‌نگاشت فناوری اطلاعات حاصل از این پژوهش یک سند ره‌‌نگاشت آسان‌‌فهم، خودتوصیف و کاربردی بوده که می‌‌تواند نقش مؤثری در اجرا و یا توسعه پروژه‌‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌‌ها داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Enterprise Information Technology Roadmap (Case Study: Organizational Virtual Bank)

نویسندگان [English]

  • aliakbar khormooji 1
  • Amirreza Naghsh 2
  • Akbar Etebarian khorasgani 3
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
1 PhD., Department of Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associated Professor, Department of Management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objectives: This research aims to develop an IT roadmap for implementing a dedicated organizational virtual bank (or implementing any new IT projects or improving existing IT systems). In this regard, a new methodology for creating an IT roadmap was developed.
Methods: The method of this research was a mixed exploratory approach based on the development of Creswell's tools. The statistical sample was selected as a panel of experts consisting of thirty experts in the field related to the subject of research in Mobarakeh Steel Company. The qualitative phase of the research began with an interview and a semi-structured questionnaire. After analyzing the content of the interviews, a tool (questionnaire) was developed for the quantitative phase. Afterward, the quantitative phase began with the implementation of the Delphi method, which lasted three rounds. Finally, fifty IT indicators were finalized. Then, the importance-performance analysis (IPA) matrix method was used to evaluate these indicators and detect IT gaps.
Results: During the qualitative phase, 98 information technology indicators were identified. Also, in the quantitative phase, 50 of these 98 initial indicators were approved and then finalized. Also, based on importance-performance analysis, nine gaps were identified. These gaps were used in the information technology roadmap and they should be covered or remediated by suitable solution, strategy, plan, etc.
Finally, based on all findings of this research, an information technology roadmap document was developed to establish a dedicated enterprise virtual bank.
Conclusions: This study presents a new, integrated, localized, applied, and integrated process (based on some of the main methods of foresight) to develop an IT roadmap that can easily meet the needs of researchers and organizations in the field of road mapping or information technology roadmap. Therefore, the information technology roadmap document obtained from this research is an easy-to-understand, self-described and practical roadmap document that can play an effective role in the implementation or development of information technology projects in organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Road mapping
  • Virtual Bank
  • Information Technology Roadmap
  • Importance-Performance Analysis
  • Gap Analysis
به‌‌کمال، ب.، کاهانی، م. (۱۳۹۶). ره‌‌نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان‌‌شهرها: مورد مطالعه کلان‌‌شهر مشهد. در: اولین همایش ملی شهر هوشمند و اینترنت اشیاء.
تقوا، م.ر.، نقی‌‌زاده، م.، نقی‌‌زاده، ر. (۱۳۹۱). شناسایی و اولویت‌‌بندی الزامات مهم در تدوین ره‌‌نگاشت فناوری توسعه نرم‌‌افزارهای متن باز در ایران. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ۱(۱): ۱-۸.
دسترنج، ن.، قاضی نوری، س.س.، ثقفی، ف.، حسن‌‌زاده، ع. (۱۳۹۵). تغییر ساختاری در ره‌‌نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله‌‌رو. بهبود مدیریت، ۱۰(۱): ۵-۳۱.
محبّی، آ.، حیدری، ا. (۱۳۹۵). نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب وکار. مدیریت اطلاعات، ۱(۱-۲): ۳۷-۱۵.
CAPTCHA Image