ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دکتری، شرکت رسیس تلکام، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بهبود پنج مرحله متدولوژی شالمو برای تحول دیجیتال مدل ‏کسب‏و‏کار با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ دیجیتال شوماخر و رویکردهای سه‌گانه تحول مدل ‏کسب‏و‏کار بر اساس توصیه‌های هایکیلا است.
روش: این پژوهش از لحاظ روش‌شناسی یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن ترکیبی از روش مطالعه مروریِ روایی و روش اقدام‏پژوهی استفاده شده است. این متدولوژی بهبودیافته در طرح‌ریزی راهبردی برای تحول دیجیتال مدل کسب‌وکار شرکت‌ رسیس سازه آسیا که در زمینه تولید مصنوعات فلزی اپراتورهای مخابراتی فعال می‌باشد، استفاده شده است.
نتایج: پس از بهبود چارچوب شالمو، چارچوب بهبودیافته برای ترسیم نقشه‌راه تحول دیجیتال شرکت هدف مورد استفاده قرار گرفت و وضع موجود، وضع مطلوب، تحلیل شکاف دیجیتال و نقشه‌راه تحول دیجیتال این شرکت تدوین گردید و مورد تأیید تیم کارشناسی و هیئت مدیره این شرکت برای اجرا قرار گرفت. همچنین به منظور آزمودن دستاوردها، بخشی از آن نیز در خط کسب‌و‌کار دیجیتالی‌سازی کارخانه‌ها اجرایی شد. از آنجایی که مالکان و ذی‌نفعان راهبردی این شرکت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه کسب‌وکارهای داده‌محور بودند، ملاحظات مختلف درباره این موضوع مدنظر قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که تحول دیجیتال یک تحول پیچیده و چندبعدی است، بنابراین، طراحان طرح‏های تحول دیجیتال باید به ابزارها و به‌روش‌های آزموده شده‌ای مجهز باشند که بتوانند در هنگام طرح‏ریزی به آن‏ها اعتماد کنند. از آنجایی که مدل پیشنهادی این پژوهش علاوه بر بهبود مدل شالمو، در یک شرکت واقعی اجرا شده است، به نظر می‌رسد قابلیت بکارگیری توسط معاونت‏های برنامه‌ریزی، طرح و برنامه و همچنین مشاوران فعال در زمینه تحول دیجیتال و برنامه‏ریزی راهبردی، به ویژه در شرکت‌های تولیدی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Improved Methodology for Digital Transformation of Business Model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Amini 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2
  • Mostafa Morshedi 3
1 Postdoctoral researcher, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PhD., CEO of Recis Telecom, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this research was to improve the five steps of Schallmo's methodology for digital transformation of business models, using Schumacher’s digital maturity assessment model, three approaches to business model transformation based on Heikkilä's recommendations and to improve digital innovation approach. The business model changes are based on Stampfl’s recommendations.
Methods: This research has a combined methodology which consists of a validity review study method and action research method in a manufacturing SME. This improved methodology has been used in strategic planning for the digital transformation of the business model of one of Iran's manufacturing companies.
Results: After reviewing the various documents of the Schallmo’s five-step framework, it was improved by Schumacher's maturity model for industry 4.0, approaches of business model transformation recommended by Heikkilä et al. and various types of business model innovation as described by Stampfl. Then the improved framework was used to map the target state of company's digital transformation.
Conclusions: Since the proposed model of this research, in addition to improving the Schallmo model, has been implemented in a real company, so it seems that it can be used by Digital transformation planning and digital operating models as well as change managers and consultants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation Roadmap
  • Industry 4.0
  • Business Transformation
  • Business model
شامی زنجانی، م.، ایراندوست، ش. (1396). تحول دیجیتال. تهران: نص.
Anderson, C. & Ellerby, W. (2018). Digital Maturity Model - Achieving digital maturity to drive growth. deloitte.
Berman, S.J. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. Strategy & Leadership, 40(2): 16-25. DOI: 10.1108/10878571211209314
Berman, T. & Schallmo, D. (2021). Digital Transformation of Business Models in the Israeli AgTech Landscape. In: ISPIM Conference Proceedings. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Coskun-Setirek, A. & Tanrikulu, Z. (2021). Digital innovations-driven business model regeneration: A process model. Technology in Society, 64(C).
DOI: 10.1016/j.techsoc.2020.101461
Dornberger, R. (2020). New Trends in Business Information Systems and Technology: Digital Innovation and Digital Business Transformation. Basel, Switzerland: Springer Nature.
DOI: 10.1007/978-3-030-48332-6
Eremina, Y., Lace, N. & Bistrova, J. (2019). Digital maturity and corporate performance: The case of the Baltic states. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(3): 54. DOI: 10.3390/joitmc5030054
Furjan, M.T., Strahonja, V. & Tomičić-Pupek, K. (2018). Framing the Digital Transformation of Educational Institutions. In: The Central European Conference on Information and Intelligent Systems (pp. 97-104). Varaždin, Croatia: Faculty of Organization and Informatics.
Gadre, M. & Deoskar, A. (2020). Industry 4.0–Digital Transformation, Challenges and Benefits. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2): 139-149.
Gartner (2021). Gartner IT Glossary. Retrieved from:
https://www.gartner.com/it-glossary/digital-business-transformation/
Gassmann, O., Frankenberger, K. & Csik., M. (2014). The business model navigator: 55 models that will revolutionise your business. UK: Pearson.
Genzorova, T., Corejova, T. & Stalmasekova, N. (2019). How digital transformation can influence business model, Case study for transport industry. Transportation Research Procedia, 40: 1053-1058. DOI: 10.1016/j.trpro.2019.07.147
Heikkilä, M., Bouwman, H. & Heikkilä, J. (2017). From strategic goals to business model innovation paths: an exploratory study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1): 107-128. DOI: 10.1108/JSBED-03-2017-0097
IBM Institute for Business Value (2011). Digital transformation Creating new business models where digital meets physical. IBM.
ICV-controlling (2018). Digital Business Model Innovations - Controlling in the Digital Transformation. Retrieved from: https://www.icv-controlling.com/fileadmin/Assets/Content/AK/Ideenwerkstatt/Files/Dream_Car_GMI_EN.pdf
Kane, G.C., Palmer, D., Phillips, A.N., Kiron, D. & Buckley, N. (2017). Achieving Digital Maturity- Adapting Your Company to a changing World. MIT Sloan Management Review, 59(1).
Kotarba, M. (2018). Digital transformation of business models. Foundations of Management, 10(1): 123-142. DOI: 10.2478/fman-
Matt, C., Hess, T. & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering, 57(5): 339-343. DOI: 10.1007/s12599-015-0401-5
Matt, D.T., Modrák, V. & Zsifkovits, H. (2020). Industry 4.0 for SMEs: Challenges, opportunities and requirements. Leoben, Austria: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-25425-4
Mazzone, D.M. (2014). Digital or death: digital transformation: the only choice for business to survive smash and conquer. Smashbox Consulting Inc.
Open ROADS Community (2020). Introduction to the Open Digital Maturity Model (ODMM). Open ROADS Community.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
Pashkov, P. & Pelykh, V. (2020). Digital transformation of financial services on the basis of trust. In: Economic and Social Development: Book of Proceedings, (pp. 375-383.). Warsaw.
Prem, E. (2015). A digital transformation business model for innovation. In: The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
Priyono, A., Moin, A. & Putri, V.N. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of SMEs during the COVID-19 pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4). DOI: 10.3390/joitmc6040104
PWC (2021). Ndustry 4.0 - Enabling Digital Operations Self Assessment.
Retrieved from: https://i40-self-assessment.pwc.de/i40/landing/
Schallmo, D. (2018). Geschäftsmodelle erfolgreich entwickeln und implementieren. Germany, Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-57605-2
Schallmo, D., Reinhart, J. & Kuntz, E. (2017). Die Zukunft ist digital Teil 3: Eine Roadmap für die digitale Transformation von Geschäftsmodellen. ULM.
Schallmo, D., Williams, C.A. & Boardman, L. (2020). Digital transformation of business models—best practice, enablers, and roadmap. Digital Disruptive Innovation, 21(8): 119-138.
DOI: 10.1142/9781786347602_0005
Schallmo, D.R. & Williams, C.A. (2018). Digital Transformation Now!: Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-72844-5
Schallmo, D.R. (2019). Jetzt digital transformieren. So gelingt die erfolgreiche Digitale Transformation Ihres Geschäftsmodells. Ulm, Deutschland: Springer.
DOI: 10.1007/978-3-658-23409-6
Schallmo, D.R., Herbort, V. & Doleski., O.D. (2017). Roadmap Utility 4.0: strukturiertes Vorgehen für die digitale Transformation in der Energiewirtschaft. Verlag: Springer.
DOI: 10.1007/978-3-658-17655-6
Schumacher, A., Erol, S. & Sihn, W. (2016). A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. Procedia Cirp, 52: 161-166.
DOI: 10.1016/j.procir.2016.07.040
Schumacher, A., Nemeth, T. & Sihn., W. (2019). Roadmapping towards industrial digitalization based on an Industry 4.0 maturity model for manufacturing enterprises. Procedia Cirp, 79: 409-414. DOI: 10.1016/j.procir.2019.02.110
Shami Zanjani, M. & Irandust, Sh. (2017). Digital Transformation. Tehran: NAS. [in persian]
Stampfl, G. (2014). The process of business model innovation: an empirical exploration. Vienna, Austria: Springer. DOI: 10.1007/978-3-658-11266-0
Steiber, A., Alänge, S., Ghosh, S. & Goncalves, D. (2020). Digital transformation of industrial firms: an innovation diffusion perspective. European Journal of Innovation Management, 24(3): 799-819. DOI: 10.1007/978-3-658-23409-6
TM Forum (2021). Digital Transformation & Maturity - Practical tools for navigating the maze of digital transformation. Retrieved from:
https://www.tmforum.org/digital-transformation-maturity/
Tonder, C., Schachtebeck, C., Nieuwenhuizen, C. & Bossink, B. (2020). A framework for digital transformation and business model innovation Management. Journal of Contemporary Management Issues, 25(2): 111-132. DOI: 10.30924/mjcmi.25.2.6
Tripathi, S. (2021). Determinants of Digital Transformation in the Post-Covid-19 Business World. IJRDO - Journal of Business management, 7(6): 75-83.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The journal of strategic information systems, 28(2): 118-144. DOI: 10.1016/j.jsis.2019.01.003
Vogelsang, K.K.-N. (2019). Barriers to digital transformation in manufacturing: development of a research agenda. In: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences: 4937-4946.
Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Press.
CAPTCHA Image