نویسنده = امیرسینا نقدزاده
طراحی مدل هوشمندسازی سازمان با تکنیک تحلیل داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 139-170

10.22091/stim.2022.7931.1749

محمد مهدی دوالی؛ امیرسینا نقدزاده؛ نسرین رسولی