نویسنده = ������ ���������� ���������������� ����������