نویسنده = �������� �������� ����������
واکاوی تجارب زیسته پژوهشگران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی: مطالعه پدیدار‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401

10.22091/stim.2022.8656.1870

لیلا خلیلی؛ لیلا پورمحمد؛ بهبود یاری قلی