واکاوی تجارب زیسته پژوهشگران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی: مطالعه پدیدار‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش واکاوی تجارب زیسته پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در استفاده از شبکه‌های‌اجتماعی‌علمی است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری انجام‌ شد. جامعه این پژوهش اعضای هیات‌علمی دانشگاه بودند و 20 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌مدار انتخاب و تجربیات آن‌ها اخذ شد. مصاحبه‌ها به‌صورت نیمه‌ساختاریافته انجام شد و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش از تجارب زیسته پژوهشگران 349 کد استخراج و در 180 واحد معنایی و 29 مقوله قرار گرفت. در نهایت از 29 مقوله، چهار تم استخراج گردید. تم‌ها عبارتند از نحوه آشنایی پژوهشگران با شبکه‌های‌اجتماعی‌علمی، زمینه‌ها و دلایل استفاده از شبکه‌های اجتماعی، قابلیت‌های شبکه‌های علمی و موانع و چالش‌های شبکه‌های علمی.

نتیجه‌گیری: قابلیت‌ها و امکانات فراهم‌شده در شبکه‌های‌اجتماعی‌علمی دلیل استفاده از این شبکه‌ها است. آشنایی بیشتر پژوهشگران با این قابلیت‌ها، تقویت و رفع کاستی‌های این شبکه‌ها منجر به استفاده بیشتر از این فضای آنلاین جامعه علمی خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Lived Experiences of Researchers in Using Scientific Social Networks: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

 • Leila Khalili 1
 • Leila pourmohammad 2
 • Behboud Yarigholi 3
1 Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Azarbaijan Shahid Madani University
3 Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the lived experiences of researchers of Azarbaijan Shahid Madani University in using scientific social networks.Methodology: The current research was conducted with a qualitative approach and interpretive phenomenology method. The population of this research were academic staff members of the university, and 20 samples were selected by the criteria-based purposeful sampling method to obtain their experiences. The interviews were conducted in a semi-structured manner and continued until the theoretical saturation stage.Findings: Based on the findings of the research, 349 codes were extracted from the lived experiences of researchers which were placed in 180 semantic units and 29 categories. Finally, four themes were extracted from 29 categories. The themes were how researchers get to know scientific social networks, contexts and reasons for using these networks, the capabilities of scientific networks, and barriers and challenges of these networks.

Conclusion: The capabilities and facilities provided in scientific social networks are the reason for using such networks. Researchers' further familiarity with the capabilities of these networks and strengthening and fixing their shortcomings will lead to broader usage of this online space of scientific community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Researchers
 • Phenomenology
 • lived Experiences
 • Azarbaijan Shahid Madani University
 • Scientific Social Networks
 • Academia
 • LinkedIn
 • Mendaly
 • ResearchGate
CAPTCHA Image