نویسنده = �������� ������ �������������������� ��������