نویسنده = ������ ���������������� ��������
سیر موضوعی و وضعیت کتب ترجمه شده در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 133-153

10.22091/stim.2017.2105.1140

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ طیبه حاج باقریان