نویسنده = ���������� ������ ��������
تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

10.22091/stim.2018.2704.1182

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی