تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی طبرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه اجتماعی، یعنی متغیر های X شامل مولفه شناختی، رابطه ای و ساختاری و مولفه های سواد اطلاعاتی کارکنان، یعنی متغیر Y شامل تشخیص نیازهای اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده موثر از اطلاعات برای تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام شده است تا بتوان الگوی مناسب روابط بین مجموعه متغیر های کانونی سواد اطلاعاتی را تعیین کرد و امکان استفاده از ضریب همبستگی کانونی برای ارائه روش پیش بینی تغیر وضعیت سواد اطلاعاتی فراهم آورد.
روش: به این منظور با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان بانک ملی شهر شیراز با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 340 نفر انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی معتبر و معنادار بین سرمایه‌اجتماعی و سواداطلاعاتی ارائه شده به وسیله کارکنان بانک وجود دارد. ابعاد سرمایه‌اجتماعی رابطه مستقیمی با مولفه‌های سواد‌اطلاعاتی را دارا می‌باشند. همچنین مولفه شناختی سرمایه‌اجتماعی و تشخیص نیازهای اطلاعاتی در مقایسه با سایر متغیرهای‌کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی داشته‌اند. نتایج تحلیل کانونی با 99 درصد احتمال وجود همبستگی بین دو مجموعه متغیر را تایید می‌کند.
نتیجه‌گیری: ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی با مولفه های سواد اطلاعاتی را دارا می باشند. همچنین مولفه شناختی و تشخیص نیاز های اطلاعاتی در مقایسه با سایر متغیر های کانونی، بیشترین نقش را در

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The focal analysis of the relationship between social capital and employee information literacy (Case study: meli bank of Shiraz)

نویسندگان [English]

 • Hosein Khanifar 1
 • aliasghar rashid 2
 • Seyedeh Masoumeh Hoseini Fard 3
 • Yaser Jamshidzehi 4
1 Professor, Farabi Campus University of Tehran, Iran
2 MSc Student, Farabi Campus University of Tehran, Iran
3 MSc.Student, Tabarestan University, Noshahr, Iran
4 MSc. Student, Farabi Campus University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the correlation between the components of social capital, that is, variables X including cognitive, relational and structural components, and employees' information literacy components, namely, variable Y including identifying information needs, locating information, evaluating information and use Effective information has been used to determine the variation between two sets of variables in order to determine the appropriate pattern of relationships between the set of information literacy focal variables and to use the focal correlation coefficient to provide a prediction method for information literacy change.

Method: Using a survey method and a questionnaire tool, a sample of 340 people was selected by simple random sampling among the national staff of Shiraz. Information was analyzed using Spss software.

Findings: The results of focal correlation showed that there is a valid and significant linear relationship between social capital and information literacy provided by them. The dimensions of social capital have a direct relationship with the components of information literacy. Also, the cognitive component of social capital and the identification of information needs in comparison with other focal variables played the most role in creating the first focal correlation coefficient. The results of the focal analysis with 99 percent confirm the probability of correlation between the two sets of variables.

Results: The dimensions of social capital have a direct relationship with the components of information literacy. Also, the cognitive component and the identification of information needs in comparison with other f

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • informational literacy of employee
 • focal analysis
 • correlation
 • meli bank of Shiraz
 1. الوانی، م؛ شیروانی، ع (1385). سرمایه اجتماعی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها. اصفهان، نشر مانی.
 2. الوانی، م(1395). مدیریت عمومی. تهران: انتشارت نشر نی.
 3. باقری م، روح االه؛ مهاجران، ب؛ فلاح فرامرزی، م (1393). بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره سوم، صص 207-225
 4. طبرسا، غ، شریفی، ص، حسینی، الف (1395). بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 2، صص 136-113.
 5. داورپناه، م؛ قاسمی، ع؛ سیامک، م (1387). سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان. تهران: انتشارات دبیزش.
 6. سیامک، م(1394). تاثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی. فصلنامه کتاب، شماره 84، صص 54-71.
 7. سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، الف (1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
 8. صیامیان، ح؛ شهرابی، الف (1383). ویژگی های باسواد اطلاعاتی در قرن بیست و یکم. مقاالت همایش مشهد. تهران، انتشارات روان، چاپ چهاردهم. مدیریت عمومی.1383.
 9. فیظی، ک؛ رونقی، م (1390). ارزیابی سرمایه های فکری و اجتماعی شرکت های رتبه بندی شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون فناوری اطلاعات ایران، سال اول، شماره بیست و هفتم، صفحات 189-206.

10. نیک پور، الف؛ منظری توکلی، ع؛ رجائی نژاد، م (1390). بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان. مجله فرایند توسعه و مدیریت، دوره 25، شماره 3، صص 145-161.

 1. Azar A. Khadivar A. (2014) The Application of Multivariate Statistical Analysis in Management, Tehran: Negah Danesh Publication, First Edition.
 2. Gainey, R. Alper, M. & Chappell, A. T. (2011). Fear of crime revisited: Examining the direct and indirect effects of disorder, risk perception, and social capital. American Journal of Criminal Justice, 36(2), 120-137.
 3. Jameson, J. & Walsh, M. E. (2017). Tools for evidence-based vascular nursing practice: Achieving information literacy for lifelong learning. Journal of Vascular Nursing, 35(4), 201-210.‏
 4. Orgeron, J. P. (2017). Understanding the Language of Information Literacy. The Journal of Academic Librarianship.
 5. Sabatini, F. (2006). The role of social capital in economic development. In Conference Social Capital, Sustainability and Socio-Economic Cohesion June (Vol. 29).
 6. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
 7. Thompson, B. (1991). A primer on the logic and use of canonical correlation analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 24(2), 80-95.
 8. Thompson, B. (1984, April) Canonical Correlation Analysis: An Annotated Bibliography" Paper Presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 242 972).
CAPTCHA Image