دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، خرداد 1397، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

صفحه 1-18

10.22091/stim.2018.2704.1182

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی