بررسی تأثیر هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کارشناس آمار و پژوهش، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های، هوش سازمانی آلبرشت با 49 گویه و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می‌باشد. مولفه‌های هوش سازمانی از نظر آلبرشت شامل چشم‌اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به ‌تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد و مولفه‌های سلامت سازمانی هم شامل پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، روحیه، تأکید بر پیشرفت تحصیلی، نفوذ مدیر، ملاحظه-گری و ساخت‌دهی می‌باشد.
یافته‌ها: بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی با ضریب β برابر 739/0 نشان‌دهنده اینست که هوش سازمانی در سلامت سازمانی اثر معنا‌داری دارد و همچنین نتایج سنجش تاثیر مولفه‌های هوش سازمانی با ضرایب β (چشم‌انداز استراتژیک (571/0)، سرنوشت مشترک(544/0)، میل به‌تغییر(558/0)، اتحاد و توافق(725/0)، روحیه(627/0)، کاربرد دانش(656/0) و فشار عملکرد(707/0)) بر سلامت سازمانی نشان داد با توجه به مثبت بودن ضریب بیانگر وجود اثری معنا‌دار بر سلامت سازمانی کتابخانه‌ها است بنابراین بین هوش سازمانی و مولفه‌‌های آن با سلامت سازمانی رابطه معنا‌داری وجود دارد.
اصالت اثر:موضوع ارتباط بین مولفه‌های مختلف در سازمان‌ها از جمله کتابخانه‌ها اعم از مولفه‌های هوش سازمانی و تببین اثرگذاری آنان بر یکدیگر و در نهایت تاثیر تلفیقی آن‌ها بر ایجاد منافع سازمانی اعم از بهره‌وری، اثربخشی فعالیت‌ها، سلامت سازمانی و ... همواره مورد تاکید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effect of organizational intelligence on health promotion organizational in public libraries in Kermanshah

نویسندگان [English]

 • akram korani 1
 • elham rashidi 2
1 institution of public libraries
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to study of relationship between Organizational Intelligence and Organizational Health in public libraries in Kermanshah .
Methodology: This study is an applied descriptive-correlation between a society consisting of 80 persons. The Measurement instrument of this research was the Alberesht questionnaire of organizational intelligence with 49 items and the Organizational Health questionnaire of Hoy and Fieldman with 43 Items.Alberesht believes that organizational intelligence indexes include strategic, shared, desire for, unity and agreement, morale, knowledge deployment and Performance Pressure, while from the view of Hoy and Fieldman organizational health indexes include resource support, institutional integration, morale, academic emphasis, director influence, consideration, and initiating structure.
Findings:Organizational intelligence and organizational health and β coefficient equal to 0.739 shows that the organizational intelligence organizational health has a significant effect and the results of the impact assessment of organizational intelligence component coefficient β (strategic vision (0.571), shared fate(0.544), desire for change (0.558), unity and agreement (0.725), morale (0.627), knowledge deployment (0.656) and Performance Pressure (0.707)) on organizational health have shown that the positive coefficient indicates significant impact on organizational health, so the intelligence and component libraries there is a significant relationship with organizational health.
Originality/Value: The relationship between the various components in organizations such as libraries, including the components of organizational intelligence and explain their impact on each other and ultimately the effectiveness of combining them to create organizational interests, including efficiency, effectiveness Activities, Organizational- safety. . has always been emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: librarians
 • organizational health
 • organizational intelligence
 • Public libraries in Kermanshah
 1. اسکات، ر (1380). سازمان ها: سیستم های حقوقی، حقیقی و باز، ترجمه محمدرضا بهرنگی (برنجی) تهران: نشر کمال تربیت
 2. الهیان، ع؛ زواری، م (1388). هوش سازمانی خاستگاه هوش کسب و کار، تدبیر 208.
 3. باقرزاده، م؛ اکبری دیباور، الف (1389). بررسی رابطه بین هوش سازمانی بر چابکی سازمانی میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی. اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 4. براتی علویجه، ح (1380). مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی، تهران: مولف.
 5. جاهد، ح (1384). سلامت سازمانی، ماهنامه تدبیر (159):21-16
 6. حاجی حسین نژاد، غ؛ بالغی زاده، س (1381). نظریه های هوش چندگانه گاردنر وکاربرد آن درآموزش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
 7. زهرایی، م؛ رجایی پور، س (1390). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی در دانشگاه های شهر اصفهان در سال تحصیلی 1388-1389. رهیافتی نو در در مدیریت آموزشی. دوره 2 شماره 2 (6): 155-174.
 8. ستاری قهفرخی، م؛ زمانیان، ع (1391). ارزیابی وضعیت هوش سازمانی درشهرداری های شرق مازندران، مدیریت شهری، 31.
 9. علی زاده، ن؛ هاشمیان، م (1393). بررسی تأثیر هوش و چالاکی سازمانی در ارتقا سلامت نظام سازمانی. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
 10. . لیبوویتس، ج (1391). ایجاد هوش سازمانی: مبانی مدیریت دانش، ترجمه مهدی ستاری قهفرخی، حمیدرضا اخوان طباخ، عباس جعفری، تهران: انتشارات آذرین مهر
 11. Akgun, E. A. Byrne, J.& Keskin, H. (2007). Organizational intelligence: A structuration view. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 272-289.
 12. Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence survey. Australian Institute of Management.Retrieved2011,from.http://www. Karl Albrecht.com
 13. Ganzert,Christian.Martinelli,Dante P.Delai,Ivete.(2012).Intelligence systems methodology:a systemic approach to the organizational intelligence function,Knowledge Management Research & Practice,Vol.10,No.2,pp.141–152.
 14. Jung,Younghan.(2009).An Approach toOrganizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process),Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State Universit
 15. Lefter, V. Prejmerean, M. & Vasilache, S. (2008). The Dimension of organizational intelligence Romanian companies-A human capital perspective. Academy of Economic Studies
 16. Liebowitz,Jay.(2006).Strategic intelligence:business intelligence,competitive intelligence, and knowledgemanagement, NewYork,Taylor&Francis Group
 17. Lynden JA & Klingle We. (2000). Supervising organizational intelligence knowledge management Primer. Paton London New York: Washington. D.C.
 18. McMaster,Michael.(1996).The Intelligence Advantage, Organizing for Complexity, Boston, Butterworth-Heinemann.
 19. Matsuda. T. (1992). Organizational intelligence Significance as a process an as a product.Processing of International Conference of Economics/Management and InformationTechnology. Tokyo. Japan
 20.  
 21. Miles, Mattew B, (1969). Planned change and organizational health: Figure and Ground.infred D, Cerver and Thomas Sergiovanni Leds. Organizations and Human Behavior.Ne York: MC Graw-Hill.
 22. Schwaninger,Markus.(2009).Intelligent Organizations:Powerful Models for Systemic Management, Berlin,Springer-Verlag
 23. Simic, Ivana. (2005). Organizational Learning as A component of organizational
 24. intelligence-Article provide by department of management and Informatics: University of National and World Economy in Its Journal Information and Marketing Aspects of the Economically Development of the Balkan
 25.  
 26. Silber, Kenneth H. Kearny, Lynn.(2010). Organizational intelligence: a guide to understanding the business of your organization for HR, training, and performance consulting,San Francisco,Pfeiffer:An Imprint of Wiley.
 27.  
 28. Yolles,Maurice.Organisational intelligence.(2005).The Journal of Workplace Learning. Vol.17,No.1/2,pp.99- 114.
 29. Zahed Babolan A. Asgarian M.Behrangi MR & Naderi E. (2009). Examination of relationship between school organizational health & teacher organizational commitement
CAPTCHA Image