دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، اسفند 1397، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

تأثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی

صفحه 33-59

10.22091/stim.2019.3416.1233

سیدصمد حسینی؛ یونس جبارزاده؛ محمد حسن پور؛ سحر حیدر آبادی