میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

2 Azarbaijan Shahid Madani University

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم‌ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می‌نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه‌ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت گرفته و با هدف بررسی میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به نظام یادگیری الکترونیکی طراحی گردیده است. روش: پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر بر روی 218 نفر از دانشجویان و 198نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94- 1393 که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، انجام گرفت. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به یادگیری الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سنجیده شد.‌ تحلیل‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی (جدول فراوانی، نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد، از آزمون‌های t تک نمونه‌ای t مستقل و آزمون F) بود. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی در سطح متوسط برخوردار هستند. و همچنین نتایج نشانگر این است که اساتید این دانشگاه از نگرش موافقی نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی برخوردارند. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد که بین میزان آمادگی دانشجویان در دانشکده‌های مختلف برای شرکت در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما در مورد بقیه‌ی سؤال‌ها تفاوت معنادار نبود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Amount of Students’ Preparation and Professors’ Attitude towards E-learning System Implementation

نویسندگان [English]

  • aziz hedayati k. 1
  • Abolfazl Ghasemzadeh 2
  • shiva maleki 3
1 Dept. of Knowledge & InformationScience Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz. Iran
2 Kilometere 35 , Tabriz / Azarshahr Road Tabriz ,
3 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Purpose: Students and professors as the most important elements of the education system have the central and crucial role in effective and successful implementation of e-learning technologies in the field of teaching and learning; and knowing their preparation and attitudes for successful implementation and enforcement of such an approach is essential. Therefore, the present study has been covered in order to fulfill this requirement and designed to assess the preparation of students and attitudes of Azarbaijan Shahid Madani University’s professors toward e-learning system.
Methodology The descriptive-survey study was conducted on218students and 198 faculty members of Azarbaijan Shahid Madani University in 2014-2015 academic years, which were selected by stratified random sampling method. The amount of students’ preparation and professors’ attitude towards e-learning system were measured using a standard questionnaire. Statistical analysis used in this study is descriptive and inferential statistics (frequency tables, barographs, mean and standard deviation, one-sample t-test and F- test).
Findings: Research findings showed that students of Azarbaijan Shahid Madani University have moderate preparation to participate in e-learning. And also the results indicate that professors of the university have a positive attitude towards the implementation of e-learning system. The results analysis indicates that there is significant difference between the amounts of students’ preparation indifferent schools to participate in e-learning. But about the rest of the questions (the difference between students’ preparation according to their educational level and academic achievements) the difference was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : E-learning
  • preparation for E-learning
  • Students’ preparation
  • professors’ attitude
 
ابراهیم­زاده، ع. (1386). انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی:  نو­آوری و چالش تغییر (مطالعه­ی موردی). فصلنامه­ی پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره­ 15.
داراب، ب؛ منتظر، غ. (1389). ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه­ها. نشریه­ علمی پژوهشی فناوری آموزش، شماره 3، 190- 181.    
رضایی، م؛ موحد محمدی، ح؛ اسدی، ع؛ کلانتری، خ. (1390). شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2- 42، شماره 1، 66- 57.
زمانپور، ع؛ خانی، م، مرادیانی دیزه رود؛خ. (1392). تأثیراضطراب کامپیوتربرنگرش به یادگیریالکترونیکی:نقش واسطه ای نگرش وخودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال 9،شماره 28، 98- 91.
سراجی، ف؛ عطاران، م؛ عسگری، م. (1387). ویژگی­های طرح برنامه­ی درسی دانشگاه های مجازی ایران و مقایسه­ی آن با الگوی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی. فصلنامه­ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 50، 118-97.
سعادت، م؛ عصاره، ف. (1390). ارزیابی میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز از کتابخانه دیجیتالی رزنت به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آنان. فصلنامه دانش شناسی، شماره 13، 30.
سیدنقوی، ع. (1386). بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه های دارای آموزش الکترونیکی در ایران. فصلنامه­ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،  شماره 43­، 176-157.
شعبانی، ح. (1385). مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس). چاپ بیستم. انتشارات سمت، تهران، ص 11.
صفری راد، ف. (1379). بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه ها در تأمین این نیازها. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
عباس­ زاده، م. (1386).روش­های عملی تحقیق در علوم انسانی. انتشارات دانشگاه ارومیه، 212-139.
عباس زاده، ن. (1391). نگرش ها، موانع و انگیزنده ها از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) نسبت به یادگیری الکترونیکی، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 12، شماره 47، 70- 35.
فتوحی قزوینی، ف؛ خزاعی، ز. (1387). ارزیابی اخلاق دانشگاه مجازی. فصلنامه­ اخلاق در علوم و فناوری، شماره­های 1و2، 42-31.
کریمی، ا. (1385). ارزیابی و تحلیل کیفی ظرفیت­های یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران. پایان نامه­ کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
کمالیان، ا؛ فاضل، ا. (1388). بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی. نشریه­ علمی پژوهشی فناوری آموزشی، شماره­ 1،27-13.
محمدی، د؛  حسینی، م؛  شعبانعلی فمی،  ح؛  رجببیگی،  م؛  عیسایی؛ م ت. (1387). تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش های علمی  کاربردی کشاورزی در ایران. مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، دوره 39، شماره 9، صص 109- 99.
مصدق، ه؛ خرازی، ک؛ بازرگان، ع. (1390). امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره 3، ص: 566.
میری، ا؛ چشمه سهرابی، م. (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علو م صنعت ایران- واحد اراک در محیط دیجیتال (88-1387). فصلنامه دانش شناسی، شماره 13، ص: 75 .
یعقوبی، ج؛ ملک محمدی، ا؛ ایروانی، ه؛ عطاران، م. (1387). ویژگی­های مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره­ی مجازی. فصلنامه­ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 47، ص: 162.
Reference
Aydin, C. H., & Tasci, D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country. Educational Technology & Society, Vol. 8, No. 4, pp 244-257.
Bagheri, M. S., & Yamini, M., & Riazi, A. (2009). Motivational and Learning Strategies of Iranian EFL Learners Exposed to an E-Learning Program. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), Vol. 1, No. 1, pp1-30.
Dray, B. J., & Lowenthal, P. R., & Miszkiewicz, M. J., & Ruiz-Primo, M. A., & Marczynski, K. (2011). Developing an instrument to assess student readiness for online learning: a validation study. Distance Education, Vol. 32, No. 1, May 2011, pp 29–47.
Hasmi, M., & Asaari, A. H. ( 2005). Adult Learners And E-Learning Readiness: A Case Study. European College  Teaching  &  Learning  Conference Athens, Greece.
Hussen­ Ali, I. E. (2010). Measuring Students E-readiness for E-Learning at Egyptian Faculties of  Tourism and HotelS. in: The 6 International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, April 15-16.
Jariangprasert, N. (2003). The Opinion of Faculty of Business Administration Lecturers and Students, Chiang Mai University about the Use of E-Learning. Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities, Vol. 9, No. 2, pp. 136-145.
Kim, K. J. (2005). Adult Learners' Motivation in Self-directed Elearning. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University.
Kosak, L., Manning, D., Dobson, E., Rogerson, L., Cotnam, S., Colaric, S., & McFadden, C. (2004). Prepared to teach online? Perspectives of faculty in the University of North Carolina System. Online Journal of Distance Learning Administration, Vol. 7, No. 3.
Krishnakumar R. Rajesh Kumar M. (2011).Attitude of Teachers’ of Higher Education towards e-Learning. Journal of Education and Practice. Vol. 2, No. 4,pp.48- 54.
 
Panda, S; Mishra. S. (2007). E-Learning in a Mega Open University:Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International,Vol. 44, No. 4,pp.323–338.
Parr & David, L. (2005). A Case Study on the E-learning Program in the Cicely School District. Edgewood College, Edu Thesis, Abstract.
Poonsri Vate, U. (2007). Readiness of eLearning connectivity in Thailand. Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, November 18-19, 2007, Bangkok, Thailand.
Rhema, A., & Miliszewska, I. (2010). Towards E-Learning in Higher Education in Libya. Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 7, pp. 423-434.
Robertson, I. (2007). Technology-based learning: Problematising VET students’ preferences and readiness. AVETRA Conference, 11-13 April 2007, Victoria University.
Sadik, A. (2007). The readiness of faculty members to develop and implement ELearning: The case of an Egyptian university. International Journal of ELearning, Vol. 6, No. 3, pp. 433-453.
Watkins, R., & Leigh, D., & Triner, D. (2004). Assessing Readiness for E-learning. Performance Improvement Quaterly, Vol. 17, No. 4 ,pp. 66-79.
Uzunboylu, H. 2007. Teacher attitudes toward online education following an online in-service
program. International Journal on E-Learning. Vol. 6, No. 2, 2007 pp. 267-277.
CAPTCHA Image