آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از طریق کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کتابخانه‌های عمومی بر آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی بود.
روش: روش پژوهش از نوع پپیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به تعداد 45 نفر در تابستان 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود.
یافته‌ها: شاخص اهمیت آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از سوی کتابخانه‌های عمومی و نیز اثرگذاری کتابخانه‌ها در این زمینه بیشترین پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است. از میان روش‌ها و شیوه‌های مؤثر در ترویج و آموزش مهارت‌های شهروندی در کتابخانه‌های عمومی از نظر مدیران، نمایش کتاب‌های مرتبط و برگزاری دورۀ مهارت‌های سواد اطلاعاتی از اولویت بیشتری برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: نهادهای آموزشی مانند کتابخانه و مراکز اطلاعاتی سهم و نقش بسیار مهمی در ترویج و آموزش مهارت‌های شهروندی دارند. همچنین تنوع در ارائه انواع خدمات می‌تواند در ارتقای انواع مهارت‌های شهروندی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Training and Promoting Citizenship Skills through Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghazizadeh 1
  • Heidar Mokhtari 2
  • Solmaz Hosseinzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University
2 Assitant professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, I.R. of Iran
3 Master of LIS, Islamic Azad University, Science and Resaerch Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was determining the impact of public libraries on educating and training of citizenship skills on the viewpoint of the library managers.
Methodology: The research method was descriptive analytical survey. The samples were 45 library managers of public libraries from Tehran public libraries affiliated to country’s public libraries institution. The information gathering tool was a researcher made questionnaire.
Findings: Self confidant and national and local identity by 1 score, participation in national and local societies by 2, commitment to justice and social justice by 3, learning to recognize and act by 4, familiarity and using new technologies bu 5 scores alternatively re the main priorities of the samples.
Conclusion: Results showed that there is a meaningful relationship between different age groups and citizenship skills, there is a meaningful relation between librarian’s educational level and promotion of citizenship skills. Also findings showed that there is not meaningful relationship between longitude of service and influencing the libraries and finally the libraries have an important impact on citizen skills in all aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship skills
  • public libraries
  • promoting citizenship skills
  • manageres of public libraries
آشتیانی، ملیحه، فتحی وارجارگاه، کوروش، و یمنی دوزی سرخابی، محمد (1385). لحاظ کردن ارزشهای شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان. فصل نامه نوآوریهای آموزشی، 5(17): 67-92.
آشوری، داریوش (1381). دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: نشر مروارید.
آقازاده، احمد (1385). اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات و ویژگی‌های این گونه آموزش‌ها در کشور. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(17): 45-67.
البرو، مارتین (1380). عصر جهانی، جامعه شناسی پدیده جهانی شدن. ترجمۀ نادر سالارزاده. تهران: نشر آزاد اندیشان.
اوی زرمان، تئودور (1377). مسایل تاریخ فلسفه. ترجمۀ پرویز بابایی. تهران: نشر نگاه.
بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی. تهران: انتشارات نگاه معاصر.
جهانبگلو، رامین و نبوی، محمد (1377). شوپهناور و نقد عقل کانتی. تهران: نشر نی.
حقیقی، ابراهیم (1388). حقوق شهروندی. بازیابی شده در 28 بهمن 1393، از: http://khanik.ir/index.php/article/37-civilrighirs.html
خامی زاده، رقیه (1385). حقوق شهروندی. ماهنامه اصلاح و تربیت، 7(75): 51-47.
شاه طالبی، بدری، و قپانچی، اکرم (1392). تأثیر آموزش‌های مهارت شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت سالۀ شهر اصفهان (با تأکید بر نرم افزارهای چندرسانه ای). فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3(3): 129- 150.
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1382). آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
لطف آبادی، حسین (1385). آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزش دانش آموزان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(1 پیاپی 17)، 12-44
شهیدی، لویسی (1385). زندگی به شیوه شهروندی را چگونه می‌توان آموخت. فصلنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 1.
مورتی، کریشنا (1384). اولین و آخرین رهایی. ترجمۀ قاسم کبیری. تهران: نشر مجید.
بیتهام، دیوید و بویل، کوین (1376). دموکراسی چیست. ترجمۀ شهرام نقش تبریزی. تهران: ققنوس.
کید، شیلا (1351). پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر. ترجمۀ پرویز همایون پور. تهران: انتشارات فرانکلین.
نیچه، فریدریش ویلهلم (1378). فلسفه در عصر تراژیک یونانیان سیر حکمت در یونان. ترجمۀ مجید شریف.: نشر جامی.
یاسپرس، کارل (1390). کانت. ترجمۀ میرعبدالحسین نقیب زاده. تهران: طهوری.
یعقوبی، نورمحمد؛ مقدمی، مجید و کیخا، عالمه (1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول، 2(4): 64-96.
Reference
Appelbaum. S; Bartolomucci. N., Beaumier. E., Boulanger. J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C. & Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: "a case study of culture. Leadership and trust management decision, 42(1): 13-40.
Bienstock, C., Demoranville, W. C. & Smith, K. R (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of services marketing, 17(4): 357-378.
Bolino, M., turnley, C. & William, h (2003). Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior. Academy of management executive.
Esmaeeli, R & Ghasemi, V (2001). Citizenship education as a central requirement of citizens in Isfahan. Review of Citizen Culture Development Conference Proceedings. Isfahan: Moheban.
Castro, C. B., Armario, E. M. & Ruiz, D. M (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International journal of Service industry management, 15(1): 27-53.
Chen, C. CH (2005). Study of transformational leadership, organizational justice, job insecurity, turnover tendency, organizational commitment, and self-efficacy: taking C bank as an example. Retrieved 14 June 2015, from: http://www.sciencedirect.com
Chen, M. f (2006). The relationship among transformational leadership, organizational commitment and organizational citizenship behavior - a study of network department in a telecommunication company. Retrieved 19 May 2015, from: http:// www.sciencedirect.com
Farhangi, A., Fattahi, M & Vasegh, B (2006). Workplace spirituality and its role in improving organizational citizenship behavior. Journal of Management culture, 4(13): 5-36.
Gholtash, A. (2009). Review of approaches to citizenship education in the primary school curriculum in Iran and citizenship education curriculum design. Thesis in the field of curriculum development, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.
Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia A. F & Gerald, R (2009). Organizational citizenship behavior and reputation: mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4): 381-392.
Jianxing yu, Lao feng (2010). Civic education and transition Governance in china. PEACE REVIEW.PALO ALTO.
Korkmaz, T & Arpacı, E (2009. (Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1): 2432–2435.
Narimani, M (2010). Study of basic principles and components of citizenship education in Islamic teachings. Master's thesis papers of Educational Management, Isfahan University.
Sharafi, M & Taherpoor, M (2008). The role of educational institutions in citizenship education. Journal of Culture Engineering, 4(3): 49-37
Shahtalebi, B., Sharifi, S. & Gholizadeh, A. (2011). Determining the content and effectiveness of citizenship education at school. Isfahan: Leisure and Cultural Organization Municipality and Planning Department.
Twigg, N. W., Fuller, J. B & Hester, K (2007). Transformational leadership in labor organizations: the effects on union citizenship behaviors. Journal of Labor Research, 29(1): 27-41.
Podsakoff, M. P., Mackenzie, B. S., Puine, B. J & Bachrach, G. D (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and Empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 7(2), 513 – 563.
Refler, S. V (2004). The effects of a leader’s emotional intelligence on employees, trust in their leader and employee organizational citizenship behavior. Submitted to Regent University School of Leadership Studies In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Organizational Leadership. Retrieved June 27, 2015, from: http://www.sciencedirect.com
Wanxian, L. & Weiwu, W. (2006). A demographic study on citizenship behavior as in- role orientation. Personality and individual differences.
Zareei Matin, H., Jandaghi, GH. & Toreh, H (2006). Survey of the relationship of organizational citizenship behavior and organizational performance. Thesis in level MS, U
CAPTCHA Image