شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش، دانشگاه فرهنگیان، ایران، زاهدان

2 مربی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می‌باشد.
روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد 967 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان، 140 نفر به‌عنوان نمونه به‌روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی ابزار با استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران و آزمون تحلیل‌عاملی سنجیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% محاسبه گردید.
یافته‌ها: آزمون t تک‌نمونه نشان داد تمامی گویه‌ها از دیدگاه معلمان با اهمیت ارزیابی شده است. نتایج آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد تفاوت معناداری در زمینه عوامل‌فردی (671/2-=t) و عوامل‌سازمانی(026/2-=t) وجود دارد. همچنین آزمون توکی تفاوت معناداری بین رشته‌های تحصیلی مختلف در زمینه عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان داد.
نتیجه‌گیری: معلمان دیدگاه مثبتی نسبت به اشتراک‌گذاری دانش خود از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دارند. بنابراین مدیران آموزش و پرورش باید با ارزش‌گذاری بر اهمیت به اشتراک‌گذاری دانش، آموزش و استفاده از پتانسیل معلمان با تجربه و در اختیار نهادن زیرساخت‌های فناوری، به معلمان در به اشتراک‌گذاری دانش خود از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and validating factors affecting teachers' knowledge sharing through ICT

نویسندگان [English]

  • asma mollazehi 1
  • Fatemeh Karimi 2
1 research expert
2 The Coach, Basic Sciences group, Farhangian university, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the research is identify and validate the factors affecting teacher's knowledge sharing through ICT.
Methodology: This research, in terms of purpose, Applied and descriptive-survey method. The statistical population includes all male and female teachers working studying in the academic year of 1396-97 In the Bachelor dissoluteof the Zahedan Faridian University Which numbered 967 people That Based on the Kerjci and Morgan tables, 140 people were selected randomly. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The instrument validity was measured using expert opinion and factor analysis And its reliability using the Cronbach's alpha coefficient 97% Calculated.
Results: All the items From the perspective of the teachers Importantly evaluated. The results of independent t-test and one way analysis of variance showed There is a significant difference between individual factors and organizational factors. Also, Tukey's test showed a significant difference between academic disciplines In the context of the factors affecting teachers' knowledge sharing through ICT.
Conclusion: Teachers have a positive view of sharing their knowledge through information and communication technology (ICT). Therefore, education managers should value the importance of sharing knowledge, Education And the use of the potential of experienced teachers and the provision of technology infrastructure, Helping teachers share their knowledge through ICT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Knowledge sharing
  • Information and communication technology
  • teachers
 
-         اسداللهی، محمدرضا. (1390)، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان ملارد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-         اکبری لنگوری، جعفر؛ خدابخشی تبار، محمدعلی؛ عباسعلی پور، محمود. (1394)، مدیریت دانش و تأثیر آن بر توانمندسازی معلمان، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
-         امینی فر، فائزه؛ رمضانی، امیرعلی. (1395)، نقش مدیریت دانش در توانمندسازی دانشجو معلمان تربیت معلم، دومین همایش ملی تربیت بدنی.
-         آرمون، عسگر؛ ستاری، صدرالدین؛ نامور، یوسف. (1397)، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سلامت بهداشت، 9 (3)، 333-346.
-         بهلول، مجید؛ رضوان حسینقلی زاده، رضوان؛ کرمی، مرتضی. (1394)، نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش، تعلیم و تربیت، 31 (123)، 137-155.
-         جباری، نگین؛ مدهوشی، مهرداد. (1393)، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های گرگان، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 20 (3)، 45-63.
-         جعفر زاده کرمانی، زهرا. (1394)، بررسی تأثیر عوامل قردی بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5 (2)، 40-61.
-         جعفری مقدم، سعید. (1382)، مستندسازی تجربیات مدیران (رویکردهای مبتنی بر مدیریت دانش)، کرج، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
-         جعفری، سلمان؛ آزمون، جواد. (1395)، ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی معلمان تربیت بدنی، مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، 3 (11)، 11-25.
-         حسین قلی زاده، رضوان؛ میرکمالی، سیدمحمد. (1389)، عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3 (1)، 61-78.
-         خونیکی درمیان، طیبه؛ حسین قلی زاده، رضوان؛ کارشکی، حسین. (1396)، نقش واسطه انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه میان ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه، تعلیم و تربیت، 33 (4)، 135-154.
-         دانایی فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد؛ حسینی، سیدمجتبی. (1390)، تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)، پژوهش های مدیریت عمومی، 4 (14)، 63-84.
-         رفوآ، شبنم؛ عباسی سورکی، فاطمه. (1394)، تأثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه پردازی و مدیریت اطلاعات، 31 (1)، 217-239.
-         رمضان زاده، خیرالنساء؛ پورشافعی، هادی. (1395)، بررسی فرهنگ تبادل دانش در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (5)، 400-405.
-         سیدنقوی میرعلی، نریمانی مهدی، غلامحسینی حسین. (1389)، فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش، چشم انداز مدیریت دولتی، 1 (1)، 9-24.
-         شامی زنجانی، مهدی؛ قاسم تبار شهری، سیدمحمد. (1393)، ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها، پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (4)، 903-930.
-         شریفی، وحید؛ محمدی، مهدی؛ نوروزی، یعقوب. (1396)، بررسی مؤلفه های مؤثر بر اشتراک دانش کارکنان و وب سایت ها (مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاهی اصفهان)، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3 (4)، 43-70.
-         علی پوردرویشی، زهرا. (1391)، ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 10، 91-116.
-         فرج پهلو، عبدالحسین؛ سلیمان پور قرابقلو، سمیرا؛ حیدری، غلامرضا. (1395)، اشتراک دانش و عوامل مؤصر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگه شهیدچمران اهواز در سال تحصیلی (94-93)، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز،  23 (18)، 19-44.
-         کفاشان کاخکی، مجتبی؛ آسمان دره، یاسر؛ محمدیان، زهرا. (1396)، سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)، پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی، 7 (1)، 153-173.
-         گلینی، محبوبه. (1389)، نقش مدیریت دانش در توانمندکردن معلمان، رشد تکنولوژی آموزشی، 26 (3)، 12-14.
-         محمودی، حسن؛ فتاحی، رحمت الله؛ نوکاریزی، محسن؛ دیانی، محمدحسین. (1396)، بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهی، کتابداری و اطلاع رسانی، 20 (2)، 76-107.
Reference 
-   Ashinida, A. Afendi, M. Mohd, S. Yusof, P. (2004). PBBK (Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa asing: Satu tinjauan awal. Online Journal of Language Studies (GEMA).  http://www.fbahasa.ukm.my/journal/200040101.htm.
-   Chaudhry, A. S. Sivakamasundari, B. (2004).Perceptions of Teachers About Knowledge Sharing in Schools.Innovations Through Information Technology: Information Resources Management Association International Conference, New Orleans, Louisiana, USA, May 23-26: 201.
-   Davenport T.H., De Long D.W., Beers M.C. (1998). Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review , 39, 43 57.
-   Fadillah Y, Juhana S, Noraidah S.  Ashaari. (2013). The Influence of Organizational Factors on Knowledge Sharing Using ICT among Teachers. The 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics. Procedia Technology,  272 – 280
-   Hongbing Zhang, Jinsheng He (2009). Knowledge Sharing System Based on Web2.0,” Library and Information Service, 53 (6), 118-121.
-   Huixiang  Xiong,  Xuedong  Wang,  and  Yingying  Xu. (2009). “Research  on  Construction  of  Web3.0-based  Virtual  Team Knowledge Sharing Platform,”. Information Science, 12, 1770–1775.
-   José L.R. Sousa, A. Sousa, P. (2013). The integration of Information Systems Shared Services Center with E-Learning for Sharing Knowledge Capabilities. International Conference on Project MANagement / HCIST 2013 - International Conference on Health and SocialCare Information Systems and Technologies Procedia Technology, 480 – 488.
-   Kim, S. & JU, B. (2008). "An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collection in an academic institution". Library and Information Science Research, 30, 282-290.
-   Li-Fen Liao (2006). The impact of teacher’s powers to knowledge sharing behavior
and learning satisfaction in distance-learning environment. Journal of Information Technology and Society , 2, 1-13
-   Mohd Jasmy Abd.Rahman, Mohd. Arif Ismail, Norsiati Razali. (2003). Tahap kesediaan penggunaan perisian kursus di kalangan guru Sains dan Matematik. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke, 16, 372-380.
-   Paroutis, S., Al Saleh, A. (2009). Determinants of Knowledge Sharing Using Web 2.0 Technologies. Journal of Knowledge Management, 13(4): 52-63.
-   Rowley, J.E. (2002), ‘‘Reflections of customer knowledge management in e-business’’, Qualitative Market Research, 5 (4), 268-81.
-   Tan, C.N. Noor, S.M. (2013). "Knowledge management enablers, knowledge sharing and  research collaboration: a study of knowledge management art research universities in Malaysia". AsianJournal of Technology Innovation.21 (2), 251-257.
-   Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.
-   Wasko . M, Faraj.S (2005), “why should I share? Examining social
-   Xiaoyan, Z. Kun Q . (2012). Research on the Model Construction of Teachers’Tacit Knowledge Sharing Based on Social Software. Procedia Engineering 29, 223 – 228
-   Zeng, Q. Zhong X. (2011), The Design of Individual Knowledge Sharing Platform Based on Blog for Online Information Literacy Education. Physics Procedia, 33, 1426 – 1432
-   Zhang, J. Faerman, S. Cresswell, A. (2006), “The Effect of  Organizational/Technological Factors and The Nature of Knowledge on Knowledge Sharing”,Proceedings of The 39th Hawaii International Conference on System Sciences.
 
CAPTCHA Image