دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مرداد 1397، صفحه 1-200 
امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

صفحه 61-76

10.22091/stim.2018.3320.1224

مریم رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی