امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: شبکه‌های اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیت‌هایی همچون ارتباط و انتشار اخیراً توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بنظر می‌رسد که جهت ارزیابی پژوهش‌های منتشرشده بر روی این محمل نیاز به ابزار جدیدی است. پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با شاخص‌های استناد می‌پردازد.
روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی و رویکرد آن «آلتمتریکس» است. برای گردآوری داده‌ها، اسامی کلیه اعضاء هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران که شامل 360 عضو هیأت علمی بود در شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ‌گیت جستجو شد، 231 نفر از آنان عضو ریسرچ‌گیت بوده و امتیاز آر.جی. این شبکه را کسب کرده بودند، سپس اچ ایندکس اعضا از وب-آوساینس، اسکوپوس، گوگل‌اسکالر استخراج شد تا میزان هم‌راستایی امتیاز آر.جی. با این سه شاخص محاسبه شود. جهت بررسی همبستگی میان شاخص امتیاز آر.جی. و اچ ‌ایندکس‌های استخراج شده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان همبستگی میان اچ ایندکس استخراج شده از وب‌آوساینس و امتیاز آر.جی. 844/0، میزان همبستگی میان اچ ایندکس استخراج شده از اسکوپوس و امتیاز آر.جی. 859/0، و میزان همبستگی میان اچ‌ ایندکس استخراج شده از «گوگل‌اسکالر» و امتیاز آر.جی. 820/0 است.
نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که رابطه آماری معناداری میان امتیاز آر.جی. و اچ ‌ایندکس وجود دارد. بنابراین امتیاز آر.جی. می‌تواند بعنوان شاخص مکمل برای ارزیابی فعالیت‌های علمی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

RG Score compared with H-Index: An case study

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahmani 1
  • Amir Reza Asnafi 2
  • Seyedeh Zahra Rootan 3
  • Maryam Janmohammadi 4
1 University of Tehrana
2 shahid Beheshti University
3 Tarbiat Modares University
4 University of Tehrana
چکیده [English]

Purpose: Research social networks having capacities such as communication and dissemination, have drawn the attention of researchers. It seems that new means are required to assess studies published on this medium.
Research Methods: This research, using the Altmetrics method, investigates the compatibility of RG score with citation indexes. To collect data, the names of all faculty members of the University of Tehran’s College of Engineering were searched in ResearchGate. It revealed that 231 of them are members of ResearchGate and have RG score. Next, the members’ h-index was searched in the Web of Science, Scopus and GoogleScholar to assess the alignment between the RG score with these three indexes. Spearman’s rank correlation coefficient test was used for the assessment.
Findings: According to the research findings, the correlation between the h-index taken from Web of Science and the RG score is 0.844, while the correlation between the h-index taken from Scopus and the RG score is 0.859 and the correlation between the h-index taken from GoogleScholar and the RG score is 0.820.
Conclusion: Hence, there is a meaningful statistical correlation between RG score and h-index. The highest correlation is seen between the h-index taken from Scopus and RG score. Therefore, RG score can be used as a complementary criterion for assessing researchers’ scientific activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Social Networks
  • ResearchGate
  • Tehran University
ابراهیمی، س؛ ستاره، ف؛ حسین­چاری، م (1395). بررسی رابطه بین سنجه­های جایگزین رویت­پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام آلتمتریکس پلاس. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،31(3)، 845-864.
اسدی، ح؛ نقشینه، ن؛ نظری، م (1393). بررسی شبکه­های اجتماعی علمی به عنوان ابزاری جایگزین یا مکمل در ارزیابی پژوهشگران ایرانی. پژوهش­نامه علم­سنجی،1(2)، 67-80.
بتولی، ز؛ نظری، م (1393). بررسی قابلیت­های شبکه­های اجتماعی تحقیقاتی جهت تسهیل فعالیت­های پژوهشی از منظر پژوهشگران حوزه­ی علوم پزشکی ایران. پیاورد سلامت، 8 (4)، 316-331.
پاول، ر (1389). روش­های اساسی پژوهش برای کتابداران (نجلا حریری، مترجم). تهران: آثار نفیس.
رحمانی، م (1394). تبیین نقش شبکه­های اجتماعی تحقیقاتی در توسعه فعالیت­های علمی- پژوهشی محققان مطالعه موردی: فعالیت اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران در شبکه اجتماعی تحقیقات یریسرچ­گیت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران.
عرفان­منش، م؛ اصنافی، الف؛ ارشدی، ه (1394). دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی کشور در ریسرچ­گیت: مطالعه آلتمتریکس. فصلنامه دانش­شناسی، 8(30)، 59-72.
میرعرب­رضی، ر (4 شهریور1385). مروری بر شاخص­های ارزیابی پژوهش در آموزش عالی در ایران . آیا مقاله­های ما علم تولید می­کنند؟. روزنامه کیهان، شماره 18600. صفحه 12.
نویدی، ف؛ منصوریان، ی (1393). درآمدی بر آلتمتریکس: مقیاس­های جایگزین برای بررسی تأثیر پژوهش با تأکید بر وب اجتماعی. پژوهش­نامه علم­سنجی، 1(2)، 15-34.
Bar-Ilan, J., Haustein, S., Peters, I., Priem, J., Shema, H., &Terliesner, J. (2012). Beyond citations: scholars visibility on the social web. 17th International Conference on Science and Technology Indicators, Montréal, Canada, Retrieved August 17, 2015 from https://arxiv.org/abs/1205.5611
Bar-Ilan, J. (2014). Astrophysics publications on arXiv, Scopus and Mendeley: a case study. Scientometrics, 100(1), 217-225.
Haustein, S., Golov, E., Luckanus, K., Reher, S., Terliesner, J. (2010). Journal Evaluation and Science 2.0: Using Social Bookmarks to Analyze Reader Perception. In Book of Abstracts of the 11th International Conference on Science and Technology Indicators, Leiden, The Netherlands, September 9-11. Unpublished. Retrieved May 12, 2016 from http://www.cwts.nl/pdf/BookofAbstracts2010_version_15072010.pdf
Haustein, S., Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H., &Terliesner, J. (2014). Coverage and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. Scientometrics, 101(2), 1145-1163
Kraker, P., Lex, E. (2015). A Critical Look at the ResearchGaste Score as a Measure of Scientific. Quantifying and Analysing Scholarly Communication on the Web (ASCW'15), Oxford, UK, 30June 2015. ReputationRetrieved May 18 2016, from https://zenodo.org/record/35401#.Wf1OVFuCwdU
Li, X., Thelwall, M., &Giustini, D. (2012). Validating online reference managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91, 461-471. Retrieved January 18, 2015 from http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-011-0580-x
MacRoberts, M.H., MacRoberts, B.R. (1989). Problems of citation analysis: A critical review. Journal of the American Society for Information Science. 40(5), 342-349
Mohammadi, E., &Thelwall, M. (2014), Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(8), 1627–1638
Mohammadi, E., Thelwall, M., Haustein, S., &Larivière, V. (2015). Who reads research articles? An altmetrics analysis of Mendeley user categories. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(9), 1832–1846.
Schlögl, C., Gorraiz, J., Gumpenberger, C., Jack, K., &Kraker, P. (2013). Download vs. citation vs. readership data: The case of an information systems journal. Proceedings of the 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Vienna, Austria: 626-634.
Schlögl, C., Gorraiz, J., Gumpenberger, C., Jack, K., &Kraker, P. (2014). Comparison of downloads, citations and readership data for two information systems journals. Scientometrics, 101(2), 1113-1128
Shrivastava,R.,&Mahajan, P.(2015). Relationship amongst ResearchGatealtmetricindicators and Scopus bibliometric indicators.New Library World, 116(9/10), 564-577.
Thelwall, M., &Kousha, K. (2015). ResearchGate: Desseminating, communicating and measurinigscholars?.Journal of the American Society for Information Science and Technology, 66 (5), 876–889, Retrieved September 12, 2015 from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23236/epdf
Thelwall, M.,Haustein, S., Lariviere, V.,&Sugimoto, C. R. (2013). Do Altmetrics Work? Twitter and Ten other Candidates. PLOS ONE, 8(5). Retrieved June 18, 2016 from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0064841
CAPTCHA Image