بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش مورد کاوی ( بانک مهر اقتصاد استان تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، تهران، ایران

چکیده

هدف :هدف این پژوهش شناسایی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش است .
روش پژوهش : این پزوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است.که در جامعه آماری بانک مهر اقتصاد استان تهران است که مشتمل بر 1050 نفر می باشد تعداد نمونه 284 نفر با روش تصادفی ساده در دسترس انتخاب‌شده و با استفاده از پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. که پرسشنامه اینترنت اشیاء بر گرفته از (آتزوری و همکاران ، 2010) و پرسشنامه عملکرد برگرفته از (شائمی و همکاران 1391 ،22) و خلق دانش برگرفته از (بایونگو و همکاران 2003 ، 23 ) مورد سنجش قرار گفت .
یافته ها : یافته های پزوهش نشان می دهد که رابطه معنی‌داری بین رابطه اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن خلق دانش در بانک مهر اقتصاد استان تهران وجود دارد.
نتیجه :گسترش خدمات بانک مهر اقتصاد بر روی اینترنت اشیا باعث افزایش و بهبود عملکرد می شود
واژگان کلیدی
اینترنت اشیاء ، خلق دانش ،عملکرد سازمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Internet of things effect on organizational performance by considering intermediate role of knowledge creation Case study (Mehr Eghtesad Bank, Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • mogtaba mashayekhi 2
1 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran. Head of ICT Center, University of Qom, Qom, Iran.
2 M.A , Department of IT management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify the relationship between Internet of thins . on organizational performance by considering intermediate role of knowledge creation.
Methodology: This is a descriptive-correlational study. This is a descriptive-correlational study in the statistical society of Tehran's Mehr Bank, consisting of 1050 people. The sample size of 284 people was selected using a simple random sampling method. Using a questionnaire it placed. The internet questionnaire was collected. (Azzuri et al., 2010) and the performance questionnaire (Shamei et al., 2012), and the creation of knowledge derived from (Bijongo et al. 2003, 23).
Finding: The findings of the study indicate that there is a significant relationship between the relationship of the Internet of things on organizational performance by considering intermediate role of knowledge creation in the Mehr bank of the province of Tehran.
Conclusion: The expansion of the services of the Bank of the Eghtesad to the Internet of Things increases and improves performance


Keywords: Internet of Things, Knowledge Creation, Organizational Performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • Knowledge Creation
  • Organizational Performance
 
 پهلوان حسینی، الف  (1389). اینترنت اشیا در بهبود بهره‌وری لجستیک الکترونیک. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 7 (3), 20-15.
 حیاوی، ف، حمیدی­زاده، م. ر ،و مؤمنی، م (1391). بررسی عملکرد سازمانی با خلق دانش در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان در مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم .
 خدمتگزار، ح (1394). بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش در مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد. فصلنامهمدیریت فناوری اطلاعات، 7 (3)، 572-553.
قیصری ، م، حسینی، س (1392) ، راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش های جهانی سازی تجارت الکترونیک، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 
 
 
Arora, S., Singha, K., & Sahney, S. (2017). Understanding consumer’s showrooming behaviour: Extending the theory of planned behaviour. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics29(2), 409-431.‏
Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer networks, 54(15), 2787-2805.‏
Chou, T. C., Chang, P. L., Tsai, C. T., & Cheng, Y. P. (2005). Internal learning climate, knowledge management process and perceived knowledge management satisfaction. Journal of information science, 31(4), 283-296.
Cui, A. S., & Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Journal of the academy of marketing science, 44(4), 516-538.‏
 Daunt, K. L., and Harris, L. C. (2017). Consumer showrooming: Value co-destruction. Journal of Retailing and Consumer Services, 38(May), 166–176.
El Ghazali, Y., Lefebvre, É., & Lefebvre, L. A. (2012). The potential of RFID as an enabler of knowledge management and collaboration for the procurement cycle in the construction industry. Journal of technology management & innovation, 7(4), 81-102.‏
Fidel, P., Schlesinger, W., & Cervera, A. (2015). Collaborating to innovate: Effects on customer knowledge management and performance. Journal of business research, 68(7), 1426-1428
Globalmna (2015), “2015RetailIndustryReport”.
Grewal, D. Roggeveen, A. L. and Nordfält, J. (2017). The Future of Retailing. Journal of Retailing, 93(1), 1–6.
Jayavardhana,G. Rajkumar, B.,Slaven,M. Marimuthu, P. (2013).Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems,Volum 29, Pages 1645–1660
Leandro Y,.Mano, L. Y., Faiçal, B. S., Nakamura, L. H., Gomes, P. H.,
Libralon, G. L., Meneguete, R. I., ... & Ueyama, J. (2016). Exploiting IoT technologies for enhancing Health Smart Homes through patient identification and emotion recognition. Computer Communications, 89, 178-190.‏
Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. Journal of Computer and Communications, 3(05), 164.‏
Nataliia, L., & Elena, F. (2015). Internet of things as a symbolic resource of power. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 521-525.‏
Saxena, S., & Ali Said Mansour Al-Tamimi, T. (2017). Big data and Internet of Things (IoT) technologies in Omani banks: a case study. foresight, 19(4), 409-420.‏
Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2004). Knowledge creation and dialectics. Hitotsubashi on knowledge management, 1-27.‏
Tsonev, D., Videv, S., & Haas, H. (2015). Towards a 100 Gb/s visible light wireless access network. Optics express, 23(2), 1627-1637.‏
Varley, N., 2013. Welcome to the thing internet’, The Economist 2013, The World in 2013, pp.148–149, The Economist, London.
Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2014). Internet of things-from research and innovation to market deployment (Vol. 29). Aalborg: River Publishers.‏
Zhang, L., ATKINS, A., & Yu, H. (2012). Knowledge management application of internet of things in construction waste logistics with RFID technology. International Journal of Computing Science and Communication Technologies, 5(1), 760-767.‏
CAPTCHA Image