آسیب ‏شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب ‏اعتبار شدۀ ایرانی در پایگاه‏ های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل‏ اسکولار و ریسرچ‏ گیت بین سال‌های 1997 تا 2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم‌سنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، آسیب‏ شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب‏ اعتبار شدۀ ایرانی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم‌سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب‏‌اعتبار شده در پایگاه‏ اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل اسکولار و ریسرچ‏‌گیت با بهره‌گیری از شاخص‌‏های علم‌سنجی بررسی شده و میانگین آماری مقاله‌ها و موضوعات آن‌ها نیز مشخص و تحلیل گردید.
یافته‏‌ها: این پژوهش نشان می‏‌دهد که سلب‏اعتبار مقالات از روند ثابتی پیروی نمی‏کند و تنها به کیفیت ارائه مقالات بستگی دارد. سلب‌‏اعتبار از مقالات آن‏ها را از چرخۀ علمی کشور خارج نمی‏کند و حتی بعد از سلب‏‌اعتبار نیز باز به این دسته از مقالات استناد می‌‏شود و شاخص‏‌های آلتریمتریکس نیز خوانده شدن (دیده‏‌شدن) و استناد به این مقالات را اثبات می‏کنند. نویسندگان و بعد از آن داوری مؤثرترین دلایل سلب‏‌اعتبار مقالات بوده‏اند.
نتیجه‌گیری: در حوزۀ موضوعی پزشکی، پرستاری، علوم بهداشت و ریاضیات بیشترین تعداد سلب اعتبار مقالات انجام شده است که تمرکز موضوعی نسبی در سلب اعتبار و لزوم توجه بیشتر به این دسته از مقالات را مشخص می‏کند. در حوزه‏های موضوعی کامپیوتر، علوم زمین و انرژی، فیزیک و فیزیک هوا کمترین سلب‌‏اعتبار انجام شده است که عملکرد قوی پژوهشگران را در این حوزه‏‌ها اثبات می‏‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and study of the Iranian retracted papers in Scopus, Google Scholar, and Research gate Databases Between 1997-2017

نویسنده [English]

  • sanaz poroushasb
Master of Scientometrics, faculty of management; University of tehran; Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate factors which influence the articles be retracted.
Methods: This study was an applied study and survey. It used scientometric method and content analysis approach. All of 109 items of Iranian retracted articles between 1997 -2017 were retrieved in Scopus to be analyze in Scopus, Google scholar, and Research gate.
Results: According to the current study, number of retracted articles did not scale up or down in a significant pattern and the pattern rate of retractions just depends on the quality of the articles and they cannot be expunged from the search cycles. Some altmetrics indicators such as reads and citations in research gate showed the effect of retracted articles on the authors and their way of research, so they cannot be remove from the scientific resources even if we retract them.
Moreover, most of articles are retracted because of authors’ faults or invalid Functions in reviewing stages. Medicine is the main subject which has the most retracted articles and Physics and astronomy, Computer science, and Earth and energy sciences have the list number of retracted articles. So, publishers can concentrate on these subject areas to know the possibility of retractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Retracted articles
  • Scopus
  • Web of science
  • ResearchGate
نوروزی چاکلی، ع (1394). آشنایی با علم سنجی: (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
عباسیان، ز؛ رجب‌زاده عصارها، الف (1395). سلب اعتبار مقالات منتشرشده در نشریات. بازیابی 15 دی 1395، از http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=47
مرادی، ش، و جنوی، الف(1396). مطالعه علم‌سنجیِ مقاله­های سلب اعتبارشده ایرانی. زودآیند. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

مرادی، ش؛ جنوی، االف، کاظمی، ح (1396). مطالعه تطبیقى سوء رفتار علمى در جهان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(4)،ص 76-94.

مرادی، ن (1395). اندازه گروه‌های پژوهشی جامعه علمی ایران و تأثیر آن بر استنادها. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علم‌سنجی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
Gross C., (2016). Scientific Misconduct.  Annu. Rev. Psycho, 67, 693–711
Fang, FC., Casadevall, A., & Morrison, R. P. (2011). Retracted Science and the Retraction Index. American society for microbiology, 79(10), 3855-3859.
Grieneisen, M., Zhang, M., (2012). A Comprehensive Survey of Retracted Articles from the Scholarly Literature. Retrieved 10, 2017, from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044118
Karabag, F.S., Berggren, C., (2012). Retraction, Dishonesty and Plagiarism: Analysis of a Crucial Issue for Academic Publishing, and the Inadequate Responses from Leading Journals in Economics and Management Disciplines. Journal of Applied Economics and Business Research. 2(3), 172-183.
Mohammadi, E., Thelwall,M.. (2014). Mendeley readership altmetrics for the social sciences and humanities: Research evaluation and knowledge flows. Journal of the association for information science technology, 65 (8), 1627–1638
Hasanzadeh MH., Beigzadeh A, Nazarieh M. (2016). A road to ethics: a new experience of retraction. Journal of Emergency Practice and Trauma; 2(1), 1-2.
Moylan, M.C., Kowalczuk, M.K. (2016). Why articles are retracted: a retrospective cross-sectional study of retraction notices at BioMed Central, BMJ Open Access, 1-7.
Sarwar, U., Nicolaou, M. (2012). Fraud and deceit in medical research. Medical science, 97(11).
Lock, S., Wells, F., & Farthing, M., (2001). Fraud and Misconduct in Biomedical Research. BMJ Publishing Group; Third edition, London. 
When Should a Paper be Retracted?. Enago Academy Website. Retrieved 1, 2017 from https://www.enago.com/academy/when-should-a-paper-be-retracted/
CAPTCHA Image