تعیین نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه ریاضی کاربردی دانشگاه دامغان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهار حوزه‌های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای متناسب با رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهارحوزه‌‌های علمیه استان خراسان رضوی است که بین نمونه‌ای از دانش‌پژوهان مدارس عالی علمیه نواب، آیت‌اله خویی و نرجس توزیع شده است. پس از جمع آوری داده‌ها، شبکه عصبی به منظور خوشه‌بندی داده‌ها انتخاب شد و با استفاده از نرم‌افزار Matlab 14، دانش‌پژوهان بر اساس مؤلفه‌های اصلی پژوهش (هدف و انگیزه اطلاع‌یابی، مهارت اطلاع‌یابی، راه‌های اطلاع‌یابی) خوشه‌بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیرمؤلفه‌های مؤلفه اصلی پژوهش، مؤثرترین و کم‌اثرترین گزینه در رفتار اطلاع‌یابی آنان تعیین شد.
یافته‌ها: با انجام خوشه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان‌ده، مؤثرترین مؤلفه در هدف و انگیزه اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان حوزه انجام فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و مذهبی و کم‌اثرترین مولفه کسب وجهه علمی و رقابت با هم‌ترازان تعیین شد. مهم‌ترین مؤلفه در مهارت اطلاع‌یابی آگاهی از نیاز اطلاعاتی خود و کم‌اثرترین مؤلفه مشاهده نشد. مؤثرترین راه دسترسی به اطلاعات ، استفاده از منابع چاپی  و کم‌اثرترین راه خرید منابع می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به هدف و یافته‌های پژوهش حاضر، با تعیین رفتارهای اطلاعاتی که از نیازهای اطلاعاتی سرچشمه می گیرد، تهیه و تدارک منابع مورد نیاز دانش‌پژوهان در حوزه، از تمهیداتی است که لازم است برای رفع نیازهای اطلاعاتی آنان انجام شود و زمینه تصمیم‌گیری اطلاعات‌گرا برای مدیران کتابخانه‌ها فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Information–Seeking Behavior of Khorasan Razavi Seminary Students with Neural Network Approach

نویسندگان [English]

 • jamileh naeimi 1
 • Sedeghe Mohamad esmaeeli 2
 • Hanif Heidari 3
چکیده [English]

Abstract
Aim: This study aims to assess the information seeking behavior of seminary students using neural network in Khorasan-e- Razavi.
Research Methodology: The study is an applied and descriptive survey conducted with quantitative approach using neural networks.
Data were collected by a questionnaire included with the information seeking behavior of seminary students in Khorasan-e- Razavi province distributed between the samples.
After collecting data, the neural network was selected for clustering the data and using Matlab 14 software, seminary students were clustered individually and as a whole on the basis of the main components of the.
Then, after removing each sub-component of the main components of the research, the most effective and the least effective option on information seeking behavior of seminary students were determined.
Findings: Considering clustering using self-organizing neural networks, the most effective component in motivation was determined as conducting research, cultural and religious activities. The least effective component were determined as academic reputation and compete with peers.
The most important component of information seeking skill was awareness of their information needs, but the least component was not observed.
The most effective way to access information in the seminary schools was print resources and the least effective way was determined as buying needed resources.
Conclusion: According to the aim and findings of this study, it is possible to assess the information behavior of seminary students, using neural networks method and clustering sampling.
Keywords: information behavior, seminary scholars, Khorasan Razavi, artificial neural networks, clustering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information behavior
 • seminary scholars
 • Khorasan Razavi
 • artificial neural networks
 • Clustering
 1. میکروسافت (1386). فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت. ترجمه رضا حسنوی و داریوش فرسایی. تهران: دانشیار، پیک علوم.
 2. السون، د. (1389). داده‌کاوی پیشرفته. ترجمه غلامرضا جندقی، ام البنین هاشمی و امیر شهیدی شادکام. تهران: جهاد دانشگاهی واحد کرمان.
 3. بدر، ع. (1394). دسته‌بندی کاربران هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان با رویکرد داده‌کاوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.
 4. بیرانوند، ع.(1392). بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور جهرم. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی. دوره 1. شماره 1. صص 101 – 110.
 5. پرهام‌نیا، ف. (1387). مقدمه‌ای بر اطلاع‌رسانی. کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی.
 6. جعفری اسکندری، م. (1394). خوشه‌بندی و پیش‌بینی تصادف‌های جاده‌ای. راهور. دوره 63. شماره 29. صص 89 – 106.
 7. حیاتی، ز؛ مظفری، ع؛ منوچهری، ر. (1393). بخش‌بندی مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی بر مبنای نیازهایشان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دوره 20. شماره 3. صص 513 – 533.
 8. خسروی، م. (1388). بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 20. شماره 1. صص. 159-174.

 

 1. خوش‌باف، م. (1392). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مجازی دانشگاه امام رضا علیه‌السلام بر اساس مدل الیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه امام رضا علیه‌السلام مشهد.

10. داورپناه، م. (1382). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تهران: دبیزش.

11. شهرابی، ج؛ شکورنیاز و. (1387). مفاهیم داده‌کاوی در اراکل. تهران: متالون.

12. عباسی جوشقان، م. (1392). بررسی تأثیرات تغذیه روزه‌گیری بر بیماری‌های قلبی- عروقی به کمک داده‌کاوی فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق. دانشکده فنی و مهندسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گناباد.

13. عرب‌پور داهویی، ح. (1393). بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان زرند کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه الزهرا (س).

14. غضنفری، م؛ علیزاده، س؛ تیمورپور، ب. (1390). داده‌کاوی و کشف دانش. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.

15. قاسم‌خانی، س. (1393). بررسی رفتار اطلاع‌یابی سالمندان در کتابخانه‌های عمومی شهر خوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

16. نوشین‌فرد، ف. (1384). بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی. فصلنامه کتاب. دوره 3. شماره 3. صص. 1 – 14.

 1. نوکاریزی، م؛ داورپناه، م. (1385). تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی. کتابداری و اطلاع رسانی. دوره 9. شماره 2. صص. 119 – 152.
 1. Al-mumen, N; Morris, A. (2012). Modelling information‐seeking Behaviour of graduate students at Kuwait University. Retrived 20 Jan 2016. From www.Emeraldinsight.com
 2. Brindesi, H; Monopoli, M. (2013). - Information seeking and searching habits of Greek physicists and astronomers: a case study of undergraduate students. Procedia-social and behavioral Sciences.6 (73), P. 758-793.
 3. Buresova, I; Simikova, M. (2012). Information Behaviour of Gifted Children – The Qualitative Study. Procedia-social and behavioral Sciences. 8 (69), p.242-246.
 4. Joshi, P. A, Nikose, S.M. (2013). Information seeking Behaviours of Users: A Case Study of Private Higher Technical Libraries in Chandrapur District. Retrived 20 Jan 2016. From http:// Eprints.rclis.org/3794.
 1. Paisley, w. j. (1968). Information Needs and Uses. Annual Review of Information Science and Technology. Washington: American Society for Information Science.

Wilson, T. D. (2000). Human Information Behavior. Information Science. 3 (2), p. 49-65.

CAPTCHA Image