تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .
در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه، میزان تاثیر گذاری هر یک از این موانع مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. پس از تحلیل نظر اساتید دانشگاه اراک و مدیران سازمانهای اجرایی این نتایج به دست آمد: بررسی تحقیقات نشان داد: مدیران، عدم اعتماد بخش صنعت و مدیران جامعه به یافته های پژوهشی (میانگین 3.8889) و همچنین عدم رسوخ فرهنگ استفاده از پژوهش ها در بین مدیران (با میانگین 3.8889) و اساتید، غلبه ضوابط اداری بر ضوابط علمی (میانگین 4.2206) را بزرگترین مانع در ضعف جریان اطلاعات می دانند. به طور کلی میان نظرات اساتید و مدیران در موانع جریان اطلاعات تفاوت معنادار مشهود نیست و در سطح معنادار .05 اختلافی مشهود نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analyzing information flow from Arak University to the society (in particular, to executive organizations

نویسندگان [English]

  • fatemeh bayat 1
  • mohamad hasanzadeh 2
1 f
2 dd
چکیده [English]

This study aimed at analyzing information flow from Arak University to the society (in particular, to executive organizations) and identifying obstacles available on the way to information flow.
In the present study, after a detailed review of literature and interviews with academics and experts, the obstacles on the way of information flow in the production source (universities), the recipients of information (the society and industries) and the communication channels were examined. Then, using the Influence Scale Questionnaire, each obstacle was inspected. Data analysis was performed using SPSS and after analyzing the opinions of Arak University academics as well as administrators of executive agencies, the following results were obtained: administrators consider the lack of confidence on the part of industries and directors in research findings (mean=3,8889), the unpopularity of using studies among administrators (mean=3,8889) and academics, and the dominance of office rules over scientific criteria (mean=4.2206) as the biggest obstacles in the correct flow of information. Generally, there was no significant difference between academics and administrators' opinions regarding the obstacles on the way of information flow and at the significant level of .05, no difference is remarkable.

Keywords: information flow, communication obstacles, communication channels, Arak University, executive agencies, information

کلیدواژه‌ها [English]

  • information flow
  • communication obstacles
  • communication channels
  • Arak University
فائض، ع؛ شهابی، ع (1389). ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسارسال چهارم، شماره 2، تابستان 1389
حسن زاده، ر (1383). بررسی موانع و عوامل کاربست یافته های پژوهشی در دستگاههای اجرایی چاپ اول، تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاونت فرهنگی واجتماعی دفتربرنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
توفیقی داریان، ج (1385). آسیب شناسی مبانی ارتباط دانشگاه و صنعت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. دوره 9 ش 34، تابستان 1386، ص 1-25
عباس نژاد، ط (1390)، طراحی مدل انتقال دانش از دانشگاه به صنعت پایان نامه دکتری. دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
حسن زاده، م؛ صادق زاده وایقان، ع (1391)، بررسی مقایسه ای درو ندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی،2 (1)،90- 71
طاهری دولت آبادی، ب (1392) ارزیابی تطبیقی رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه بر اساس تحلیل همبستگی پروانه های ثبت اختراعات و مقاله های علمی این کشورها در سطح بین المللی از سال 1974- 2013. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه شاهد
سوری، الف (1391). شناسایی و الویت بندی آسیب های ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه (مطالعه موردی صنایع کوچک سمنان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری. دانشگاه سمنا
 
 Lameta, K. T. 2001, The flow of information in the national extension system and current information needs 1: Samoa.http://www.agnet.org/library/eb/482b
Alshumaimri, A. Aldridge, T. and Audretsch, D. (2010). The university
technology transfer revolution in Saudi Arabia. Journal of Technology Transfer 35, 585-596.
Du, L.V. T.C. Thien and T.V. My. 2000, The flow of information in the national extension system and current information needs 1: Vietnam During transition. Research Policy 33, 975-995.
CAPTCHA Image