بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار- نهاد کتابخانه های عمومی تهران

2 مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین‌المللی است.
روش‌شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به‌ منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده شد.
یافته‌ها : به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی نسبت به موتورهای کاوش عمومی ملی نداشتند و بیش از 68 درصد، با هیچ‌یک از موتورهای کاوش تخصصی ملی آشنا نبودند. بیش از 90 درصد پاسخگویان، با موتور کاوش گوگل در حد "بسیار زیاد" آشنا بودند و 70 درصد نیز آشنایی خود را نسبت به موتور کاوش یاهو در حد "بسیار زیاد" و "زیاد" ابراز داشتند. به‌ طور کلی، استقبال کاربران ایرانی نسبت به استفاده از موتورهای کاوش بین‌المللی، بسیار بیشتر از موتورهای کاوش ملی است.
نتیجه گیری: دست‌اندرکاران موتورهای کاوش ملی لازم است تمام تلاش خود را جهت جلب توجه کاربران ایرانی به خصوص از بعد زبانی به کار گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of Iranian Users of National and International Search Engines

نویسنده [English]

  • somayeh ghavidel 1
چکیده [English]

Purpose: the aim of this study is to review familiarity and Usage of Iranian Users of National and International Search Engines (General and Specialty).
Methodology: this is a descriptive survey and is aimed at addressing the descriptive and deductive questions. The statistical population includes A.A. to Ph.D. students from different courses of study. Data was gathered based on researcher constructed list and data analysis was performed through E-questionnaire.

Findings: The findings of this study revealed that more than two thirds of Iranian users had no familiarity with Iranian search engines. Iranian users’ familiarity internationally known search engines was based on a different spectrum that means Iranian users utilize international search engines more than that of domestic ones. Iranian users’ familiarity internationally known search engines was based on a different spectrum that means Iranian users utilize international search engines more than that of domestic ones.

Keywords: Search Engines, General Search Engine, Specialty Search Engines, Domestic Search Engines, International Search engine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search Engines
  • Information literacy
  • Iranian user
  • National search engine
  • International search engine
آقایی‌م، اعظم؛میرغائبی، م؛ کربلاآقایی، ک(1393). "ارزیابی رابط کاربر موتورهای کاوش فارسی: دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)".فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25 (4) (100)، 101- 113.
اصلانیان، حم؛ قاضی میرسعید، ج (1394). بررسی مقایسه‌ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماری‌های شکاف کام و لب در فاصله سال‌های 2013- 2015". فصلنامه علمی و پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 18(61)، 8- 15.
افنانی، ف (1387). چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 19 (1)، 105- 126.
بخشی‌پور، م (1396). استفاده از موتور جستجوگر بومی در سازمان‌های دولتی. قابل بازیابی در: mehrnews.com/news/3943840/، تاریخ: 17 فروردین 1396.
تیموری خانی، الف (1394). بررسی استناد رسمی و غیررسمی در موتور کاوش گوگل، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(2)، 513-529.
حریری، ن؛ وکیلی‌مفرد، ح (1392). «مقایسه‌ی دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی». مدیریت اطلاعات سلامت،10 (6)، 830- 839.
 رجبی، م؛ نوروزی، ی (1394). «موتورهای جستجوی فارسی ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت و تعیین همپوشانی میان آن‌ها»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 3 (26)، 133 تا 150.
شاکری، ص (1387).«بررسی میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعاتدر حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی». فصلنامه کتاب، 19(1)، 178- 200.
شریف، ع (1386). «بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای بر رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی». فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(2)، 241- 258.
علیجانی، ر؛ موسویان، الف؛ علیزاده، ف؛ کرمی، ن (1388).«بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای کاوش عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب»». فصلنامه مطالعاتملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20 (1)، 137- 158.
حدادیان، ع؛ کفاشان، م؛ غلامشاهی، ت؛ آسمان‌‌دره، ی (1392). پیش شرط ها و پیامدهای وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (2)، 25-46.
محبی عدل، م؛ منتظر، غ (1387) در شناسایی الگوهای رفتار جویش اطلاعات کاربران دانشگاهی ایران دراینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و حسابداری.
محمدی چراتی، ج (1395). 10 مورد از بهترین موتورهای جستجوی 2016، قابل دسترس در: http://www.topinearth.ir، تاریخ 19 تیر 1396.
مرکز ملی فضای مجازی (1395). معرفی جویشگر، بازیابی شده از: http://majazi.ir/deputies/regulatory/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1، تاریخ: 29 دی 1395.
منتظر، غ؛ ذبیحی، م (1385). بررسی رابطه ویژگی‌های موتور کاوش اطلاعات و انتظارات کاربران. پیک نور (علوم انسانی)، 4 (4)، 23- 34.
مهراد، ج؛ کلینی، س (1394). مبانی فناوری‌های اطلاعاتی. تهران‏: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‏.
 کمیجانی، الف (1382). مقایسه کارایی موتورهای کاوش عمومی و تخصصی وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی. اطلاع‌شناسی، 1 (1)، 127- 144.
لنکستر، فردریک ویلفرد (1379). نظام‌های بازیابی اطلاعات: ویژگی‌ها، آزمون و ارزیابی. ترجمه جعفر مهراد. شیراز: نوید شیراز.
نوروزی، ی؛ هماوندی، هـ (1394). بررسی مشکالت جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگی‌های نگارشی زبان فارسی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(2)، 222-206.
نوروزی چاکلی، ع (1390). آشنایی با علم‌سنجی، مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها. تهران: سمت، ص. 62- 63.
 
Allah bakhshian, L.  (2016). Evaluation the accuracy and recall in general search engines, based on the system relevance and search logic, Jornal  of Academic Librarianship and Information Research, 50(1), 3-3.
 Bates, J. Best, P. McQuilkin, J. Taylor, B. (2017). Will Web Search Engines Replace Bibliographic Databases in the Systematic Identification of Research?Sciencedirect, 43 (1), 8-17.
Chu, Heting, Rosenthal, Marilyn (1996). Search Engines for the World Wide Web: A Comparative Study and Evaluation Methodology, Proceedings of the ASIST Annual Meeting, 33 (127). Available at: eric.ed.gov, Retrived: 2016/10/17.
Erfanmanesh, MA. & Didegah, F. (2010). Evaluating Function of Persian Search Engines on the Web Using Correspondence Analysis. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 8 (2): 77-87, Available at: http://ijism.ricest.ac.ir, Retrieved: 2016/10/19.
Gunter, B. Nicholas, D. et al. (2002). Online versus offline research: implications for evaluating digital media Aslib Proceedings 54 (4), 229-239.
Ji, S. W. (2016). The Impact of Domestic Search Engines on the Development of the Internet. [Online] Available at: https://ssrn.com/abstract=2757481: March 31, 2016.
Kumar, Kailash, Bhadu, Vinod (2013). A COMPARATIVE STUDY OF BYG SEARCH ENGINES, American Journal of Engineering Research (AJER), 2 (4), pp-39-43, Available at: www.ajer.org, Retrieved: 2016/10/17.
Martínez-Sanahuja,L., Sánchez, D. (2016). Evaluating the Suitability of Web Search Engines as Proxies for Knowledge Discovery from the Web, sciencedirect, 96, 169- 178.
Shafi, S. M, Rather, Rafig A. (2005). Precision and recall of five search engines for retrieval of
scholarly Information in the fild of Biotechnology. Webology, 2 (2), Available at: http://www.webology.org/2005/v2n2/a12.html, Retrieved: 2016/10/17.
Wissam, Tawileh, Thomas, Mandl, Joachim, Griesbaum (2010).Search results presentation andinterface design: A comparative evaluation study of five web search engines in Arabic language, 201010th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, IEEE, DOI: 10.1109/ISDA.2010.5687201, Available at: ieeexplore.ieee.org/document/5687201/, Retrieved: 2016/10/17.
Zhang, Y. (2000). Using the internet for survey research: a case study, Journal of the American Society for Information Science, 51(1), 57-68.
CAPTCHA Image